CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Viruses
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 19 Seq3 = 25 Seq4 = 11 Seq5 = 11 Seq6 = 10 Seq7 = 30 Seq8 = 8 Seq9 = 3 Seq10 = 22 Seq11 = 25 Seq12 = 9 Seq13 = 4 Seq15 = 14 Seq16 = 2 Seq17 = 9 Seq18 = 38 Seq19 = 40 Seq20 = 3 Seq21 = 16 Seq22 = 6 Seq23 = 2 Seq24 = 16 Seq25 = 9 Seq26 = 24 Seq27 = 5 Seq28 = 10 Seq29 = 4 Seq30 = 11 Seq31 = 36 Seq32 = 2 Seq33 = 1 Seq34 = 41 Seq35 = 32 Seq36 = 9 Seq37 = 5 Seq38 = 5 Seq39 = 16 Seq40 = 4 Seq41 = 4 Seq42 = 15 Seq43 = 8 Seq45 = 7 Seq46 = 21 Seq47 = 11 Seq48 = 20 Seq49 = 23 Seq50 = 17 Seq51 = 3 Seq52 = 11 Seq53 = 15 Seq54 = 34 Seq55 = 7 Seq56 = 18 Seq57 = 24 Seq58 = 8 Seq59 = 62 Seq60 = 1 Seq61 = 16 Seq62 = 19 Seq63 = 6 Seq64 = 14 Seq65 = 2 Seq66 = 9 Seq67 = 80 Seq68 = 1 Seq69 = 4 Seq70 = 1 Seq71 = 2 Seq73 = 3 Seq74 = 18 Seq75 = 2 Seq76 = 9 Seq77 = 56 Seq78 = 17 Seq79 = 6 Seq80 = 16 Seq81 = 14 Seq82 = 6 Seq83 = 8 Seq84 = 3 Seq85 = 6 Seq86 = 3 Seq87 = 2 Seq88 = 4 Seq89 = 8 Seq90 = 7 Seq91 = 15 Seq92 = 18 Seq93 = 10 Seq94 = 8 Seq95 = 9 Seq96 = 6 Seq97 = 27 Seq98 = 35 Seq99 = 10 Seq100 = 2 Seq101 = 1 Seq102 = 6 Seq103 = 14 Seq104 = 38 Seq105 = 4 Seq106 = 20 Seq107 = 28 Seq108 = 2 Seq109 = 14 Seq110 = 20 Seq111 = 11 Seq112 = 19 Seq113 = 3 Seq114 = 5 Seq115 = 22 Seq116 = 8 Seq117 = 17 Seq118 = 9 Seq119 = 4 Seq120 = 1 Seq121 = 2 Seq122 = 10 Seq123 = 1 Seq124 = 7 Seq125 = 17 Seq126 = 12 Seq127 = 3 Seq128 = 33 Seq129 = 19 Seq130 = 3 Seq131 = 40 Seq132 = 19 Seq133 = 13 Seq134 = 23 Seq135 = 8 Seq136 = 4 Seq137 = 17 Seq138 = 22 Seq139 = 10 Seq140 = 11 Seq141 = 5 Seq142 = 5 Seq143 = 5 Seq145 = 14 Seq146 = 8 Seq147 = 6 Seq148 = 11 Seq149 = 45 Seq150 = 12 Seq151 = 59 Seq152 = 6 Seq153 = 4 Seq154 = 21 Seq155 = 10 Seq156 = 4 Seq157 = 11 Seq158 = 15 Seq159 = 2 Seq160 = 1 Seq161 = 15 Seq162 = 9 Seq164 = 1 Seq165 = 5 Seq166 = 13 Seq167 = 17 Seq169 = 3 Seq170 = 15 Seq171 = 19 Seq172 = 19 Seq173 = 5 Seq174 = 7 Seq175 = 20 Seq176 = 10 Seq177 = 7 Seq178 = 20 Seq179 = 17 Seq180 = 21 Seq181 = 10 Seq182 = 9 Seq183 = 3 Seq184 = 2 Seq185 = 20 Seq186 = 31 Seq187 = 14 Seq188 = 22 Seq189 = 5 Seq190 = 13 Seq192 = 6 Seq193 = 6 Seq194 = 7 Seq195 = 10 Seq196 = 9 Seq197 = 23 Seq198 = 9 Seq199 = 22 Seq200 = 28 Seq201 = 11 Seq202 = 7 Seq203 = 11 Seq204 = 37 Seq205 = 5 Seq206 = 21 Seq207 = 61 Seq208 = 30 Seq209 = 12 Seq210 = 8 Seq211 = 31 Seq212 = 1 SeqR1 = 9 SeqR2 = 10 SeqR3 = 28 SeqR4 = 14 SeqR5 = 15 SeqR6 = 24 SeqR7 = 26 SeqR8 = 3 SeqR9 = 5 SeqR10 = 4 SeqR11 = 52 SeqR12 = 9 SeqR13 = 17 SeqR14 = 2 SeqR15 = 9 SeqR16 = 9 SeqR17 = 20 SeqR18 = 36 SeqR19 = 7 SeqR20 = 4 SeqR21 = 20 SeqR22 = 2 SeqR23 = 8 SeqR24 = 35 SeqR25 = 22 SeqR26 = 63 SeqR27 = 10 SeqR28 = 3 SeqR29 = 4 SeqR30 = 9 SeqR31 = 2 SeqR33 = 3 SeqR34 = 40 SeqR35 = 39 SeqR36 = 11 SeqR37 = 6 SeqR38 = 8 SeqR39 = 4 SeqR40 = 6 SeqR41 = 1 SeqR42 = 5 SeqR43 = 5 SeqR45 = 28 SeqR46 = 12 SeqR47 = 16 SeqR48 = 32 SeqR49 = 2 SeqR50 = 4 SeqR51 = 28 SeqR52 = 7 SeqR53 = 11 SeqR54 = 4 SeqR55 = 7 SeqR56 = 63 SeqR57 = 11 SeqR58 = 21 SeqR59 = 13 SeqR60 = 4 SeqR61 = 6 SeqR62 = 6 SeqR63 = 4 SeqR64 = 2 SeqR65 = 3 SeqR66 = 8 SeqR67 = 27 SeqR68 = 4 SeqR69 = 8 SeqR70 = 1 SeqR71 = 4 SeqR72 = 6 SeqR73 = 27 SeqR74 = 11 SeqR75 = 9 SeqR76 = 18 SeqR77 = 37 SeqR78 = 6 SeqR79 = 6 SeqR80 = 7 SeqR81 = 8 SeqR82 = 1 SeqR83 = 1 SeqR84 = 17 SeqR85 = 9 SeqR86 = 8 SeqR87 = 2 SeqR88 = 4 SeqR89 = 8 SeqR90 = 49 SeqR91 = 33 SeqR92 = 4 SeqR93 = 2 SeqR94 = 5 SeqR95 = 14 SeqR96 = 3 SeqR97 = 9 SeqR98 = 11 SeqR99 = 24 SeqR100 = 5 SeqR101 = 3 SeqR102 = 6 SeqR103 = 8 SeqR104 = 38 SeqR105 = 169 SeqR106 = 14 SeqR107 = 32 SeqR108 = 12 SeqR109 = 2 SeqR110 = 8 SeqR111 = 6 SeqR112 = 15 SeqR113 = 15 SeqR114 = 7 SeqR115 = 11 SeqR116 = 11 SeqR117 = 18 SeqR118 = 3 SeqR119 = 5 SeqR120 = 4 SeqR121 = 2 SeqR122 = 19 SeqR123 = 6 SeqR124 = 2 SeqR125 = 16 SeqR126 = 9 SeqR127 = 21 SeqR128 = 36 SeqR129 = 21 SeqR131 = 11 SeqR132 = 36 SeqR133 = 24 SeqR134 = 11 SeqR135 = 6 SeqR136 = 4 SeqR137 = 19 SeqR138 = 23 SeqR139 = 8 SeqR140 = 15 SeqR141 = 15 SeqR142 = 10 SeqR143 = 8 SeqR144 = 10 SeqR145 = 5 SeqR146 = 23 SeqR147 = 1 SeqR148 = 16 SeqR149 = 12 SeqR150 = 10 SeqR151 = 7 SeqR154 = 16 SeqR155 = 24 SeqR156 = 99 SeqR157 = 7 SeqR158 = 11 SeqR159 = 1 SeqR160 = 4 SeqR161 = 7 SeqR162 = 9 SeqR163 = 8 SeqR164 = 8 SeqR165 = 2 SeqR166 = 4 SeqR167 = 13 SeqR168 = 2 SeqR169 = 2 SeqR170 = 13 SeqR171 = 21 SeqR172 = 15 SeqR173 = 10 SeqR174 = 5 SeqR175 = 34 SeqR176 = 11 SeqR177 = 6 SeqR178 = 9 SeqR179 = 4 SeqR180 = 12 SeqR181 = 8 SeqR182 = 5 SeqR183 = 2 SeqR184 = 6 SeqR185 = 32 SeqR186 = 20 SeqR187 = 7 SeqR189 = 8 SeqR190 = 7 SeqR191 = 2 SeqR192 = 6 SeqR193 = 4 SeqR194 = 7 SeqR195 = 1 SeqR196 = 27 SeqR197 = 6 SeqR198 = 16 SeqR199 = 23 SeqR200 = 27 SeqR201 = 7 SeqR202 = 5 SeqR203 = 50 SeqR204 = 28 SeqR205 = 1 SeqR206 = 13 SeqR207 = 14 SeqR208 = 38 SeqR209 = 3 SeqR210 = 9 SeqR211 = 24 SeqR212 = 10
1 MKILILGIFL 1
2 LGIFLFLCST 19
3 FLCSTPAWAK 25
4 PAWAKEKHYY 11
5 EKHYYIGIIE 11
6 IGIIETTWDY 10
7 TTWDYASDHG 30
8 ASDHGEKKLI 8
9 EKKLISVDTE 3
10 SVDTEHSNIY 22
11 HSNIYLQNGP 25
12 LQNGPDRIGR 9
13 DRIGRLYKKA 4
14 LYKKALYLQY 0
15 LYLQYTDETF 14
16 TDETFRTTIE 2
17 RTTIEKPVWL 9
18 KPVWLGFLGP 38
19 GFLGPIIKAE 40
20 IIKAETGDKV 3
21 TGDKVYVHLK 16
22 YVHLKNLASR 6
23 NLASRPYTFH 2
24 PYTFHSHGIT 16
25 SHGITYYKEH 9
26 YYKEHEGAIY 24
27 EGAIYPDNTT 5
28 PDNTTDFQRA 10
29 DFQRADDKVY 4
30 DDKVYPGEQY 11
31 PGEQYTYMLL 36
32 TYMLLATEEQ 2
33 ATEEQSPGEG 1
34 SPGEGDGNCV 41
35 DGNCVTRIYH 32
36 TRIYHSHIDA 9
37 SHIDAPKDIA 5
38 PKDIASGLIG 5
39 SGLIGPLIIC 16
40 PLIICKKDSL 4
41 KKDSLDKEKE 4
42 DKEKEKHIDR 15
43 KHIDREFVVM 8
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 7
46 ENFSWYLEDN 21
47 YLEDNIKTYC 11
48 IKTYCSEPEK 20
49 SEPEKVDKDN 23
50 VDKDNEDFQE 17
51 EDFQESNRMY 3
52 SNRMYSVNGY 11
53 SVNGYTFGSL 15
54 TFGSLPGLSM 34
55 PGLSMCAEDR 7
56 CAEDRVKWYL 18
57 VKWYLFGMGN 24
58 FGMGNEVDVH 8
59 EVDVHAAFFH 62
60 AAFFHGQALT 1
61 GQALTNKNYR 16
62 NKNYRIDTIN 19
63 IDTINLFPAT 6
64 LFPATLFDAY 14
65 LFDAYMVAQN 2
66 MVAQNPGEWM 9
67 PGEWMLSCQN 80
68 LSCQNLNHLK 1
69 LNHLKAGLQA 4
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 2
72 ECNKSSSKDN 0
73 SSKDNIRGKH 3
74 IRGKHVRHYY 18
75 VRHYYIAAEE 2
76 IAAEEIIWNY 9
77 IIWNYAPSGI 56
78 APSGIDIFTK 17
79 DIFTKENLTA 6
80 ENLTAPGSDS 16
81 PGSDSAVFFE 14
82 AVFFEQGTTR 6
83 QGTTRIGGSY 8
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 6
86 REYTDASFTN 3
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 4
89 PEEEHLGILG 8
90 LGILGPVIWA 7
91 PVIWAEVGDT 15
92 EVGDTIRVTF 18
93 IRVTFHNKGA 10
94 HNKGAYPLSI 8
95 YPLSIEPIGV 9
96 EPIGVRFNKN 6
97 RFNKNNEGTY 27
98 NEGTYYSPNY 35
99 YSPNYNPQSR 10
100 NPQSRSVPPS 2
101 SVPPSASHVA 1
102 ASHVAPTETF 6
103 PTETFTYEWT 14
104 TYEWTVPKEV 38
105 VPKEVGPTNA 4
106 GPTNADPVCL 20
107 DPVCLAKMYY 28
108 AKMYYSAVDP 2
109 SAVDPTKDIF 14
110 TKDIFTGLIG 20
111 TGLIGPMKIC 11
112 PMKICKKGSL 19
113 KKGSLHANGR 3
114 HANGRQKDVD 5
115 QKDVDKEFYL 22
116 KEFYLFPTVF 8
117 FPTVFDENES 17
118 DENESLLLED 9
119 LLLEDNIRMF 4
120 NIRMFTTAPD 1
121 TTAPDQVDKE 2
122 QVDKEDEDFQ 10
123 DEDFQESNKM 1
124 ESNKMHSMNG 7
125 HSMNGFMYGN 17
126 FMYGNQPGLT 12
127 QPGLTMCKGD 3
128 MCKGDSVVWY 33
129 SVVWYLFSAG 19
130 LFSAGNEADV 3
131 NEADVHGIYF 40
132 HGIYFSGNTY 19
133 SGNTYLWRGE 13
134 LWRGERRDTA 23
135 RRDTANLFPQ 8
136 NLFPQTSLTL 4
137 TSLTLHMWPD 17
138 HMWPDTEGTF 22
139 TEGTFNVECL 10
140 NVECLTTDHY 11
141 TTDHYTGGMK 5
142 TGGMKQKYTV 5
143 QKYTVNQCRR 5
144 NQCRRQSEDS 0
145 QSEDSTFYLG 14
146 TFYLGERTYY 8
147 ERTYYIAAVE 6
148 IAAVEVEWDY 11
149 VEWDYSPQRE 45
150 SPQREWEKEL 12
151 WEKELHHLQE 59
152 HHLQEQNVSN 6
153 QNVSNAFLDK 4
154 AFLDKGEFYI 21
155 GEFYIGSKYK 10
156 GSKYKKVVYR 4
157 KVVYRQYTDS 11
158 QYTDSTFRVP 15
159 TFRVPVERKA 2
160 VERKAEEEHL 1
161 EEEHLGILGP 15
162 GILGPQLHAD 9
163 QLHADVGDKV 0
164 VGDKVKIIFK 1
165 KIIFKNMATR 5
166 NMATRPYSIH 13
167 PYSIHAHGVQ 17
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 3
170 VTPTLPGETL 15
171 PGETLTYVWK 19
172 TYVWKIPERS 19
173 IPERSGAGTE 5
174 GAGTEDSACI 7
175 DSACIPWAYY 20
176 PWAYYSTVDQ 10
177 STVDQVKDLY 7
178 VKDLYSGLIG 20
179 SGLIGPLIVC 17
180 PLIVCRRPYL 21
181 RRPYLKVFNP 10
182 KVFNPRRKLE 9
183 RRKLEFALLF 3
184 FALLFLVFDE 2
185 LVFDENESWY 20
186 NESWYLDDNI 31
187 LDDNIKTYSD 14
188 KTYSDHPEKV 22
189 HPEKVNKDDE 5
190 NKDDEEFIES 13
191 EFIESNKMHA 0
192 NKMHAINGRM 6
193 INGRMFGNLQ 6
194 FGNLQGLTMH 7
195 GLTMHVGDEV 10
196 VGDEVNWYLM 9
197 NWYLMGMGNE 23
198 GMGNEIDLHT 9
199 IDLHTVHFHG 22
200 VHFHGHSFQY 28
201 HSFQYKHRGV 11
202 KHRGVYSSDV 7
203 YSSDVFDIFP 11
204 FDIFPGTYQT 37
205 GTYQTLEMFP 5
206 LEMFPRTPGI 21
207 RTPGIWLLHC 61
208 WLLHCHVTDH 30
209 HVTDHIHAGM 12
210 IHAGMETTYT 8
211 ETTYTVLQNEDTKSG 31
212 VLQNEDTKSG 1


1 LFIGLILIKM 9
2 TSCLFLFIGL 10
3 KAWAPTSCLF 28
4 YYHKEKAWAP 14
5 EIIGIYYHKE 15
6 YDWTTEIIGI 24
7 GHDSAYDWTT 26
8 ILKKEGHDSA 3
9 ETDVSILKKE 5
10 YINSHETDVS 4
11 PGNQLYINSH 52
12 RGIRDPGNQL 9
13 AKKYLRGIRD 17
14 YQLYLAKKYL 2
15 FTEDTYQLYL 9
16 EITTRFTEDT 9
17 LWVPKEITTR 20
18 PGLFGLWVPK 36
19 EAKIIPGLFG 7
20 VKDGTEAKII 4
21 KLHVYVKDGT 20
22 RSALNKLHVY 2
23 HFTYPRSALN 8
24 TIGHSHFTYP 35
25 HEKYYTIGHS 22
26 YIAGEHEKYY 63
27 TTNDPYIAGE 10
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 4
30 YQEGPYVKDD 9
31 LLMYTYQEGP 2
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 3
34 VCNGDGEGPS 40
35 HYIRTVCNGD 39
36 ADIHSHYIRT 11
37 AIDKPADIHS 6
38 GILGSAIDKP 8
39 CIILPGILGS 4
40 LSDKKCIILP 6
41 EKEKDLSDKK 1
42 RDIHKEKEKD 5
43 MVVFERDIHK 5
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 28
46 NDELYWSFNE 12
47 CYTKINDELY 16
48 KEPESCYTKI 32
49 NDKDVKEPES 2
50 EQFDENDKDV 4
51 YMRNSEQFDE 28
52 YGNVSYMRNS 7
53 LSGFTYGNVS 11
54 MSLGPLSGFT 4
55 RDEACMSLGP 7
56 LYWKVRDEAC 63
57 NGMGFLYWKV 11
58 HVDVENGMGF 21
59 HFFAAHVDVE 13
60 TLAQGHFFAA 4
61 RYNKNTLAQG 6
62 NITDIRYNKN 6
63 TAPFLNITDI 4
64 YADFLTAPFL 2
65 NQAVMYADFL 3
66 MWEGPNQAVM 8
67 NQCSLMWEGP 27
68 KLHNLNQCSL 4
69 AQLGAKLHNL 8
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 4
72 NDKSSSKNCE 6
73 HKGRINDKSS 27
74 YYHRVHKGRI 11
75 EEAAIYYHRV 9
76 YNWIIEEAAI 18
77 IGSPAYNWII 37
78 KTFIDIGSPA 6
79 ATLNEKTFID 6
80 SDSGPATLNE 7
81 EFFVASDSGP 8
82 RTTGQEFFVA 1
83 YSGGIRTTGQ 1
84 YVLKKYSGGI 17
85 DTYERYVLKK 9
86 NTFSADTYER 8
87 GREKRNTFSA 2
88 HEEEPGREKR 4
89 GLIGLHEEEP 8
90 AWIVPGLIGL 49
91 TDGVEAWIVP 33
92 FTVRITDGVE 4
93 AGKNHFTVRI 2
94 ISLPYAGKNH 5
95 VGIPEISLPY 14
96 NKNFRVGIPE 3
97 YTGENNKNFR 9
98 YNPSYYTGEN 11
99 RSQPNYNPSY 24
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 3
102 FTETPAVHSA 6
103 TWEYTFTETP 8
104 VEKPVTWEYT 38
105 ANTPGVEKPV 169
106 LCVPDANTPG 14
107 YYMKALCVPD 32
108 PDVASYYMKA 12
109 FIDKTPDVAS 2
110 GILGTFIDKT 8
111 CIKMPGILGT 6
112 LSGKKCIKMP 15
113 RGNAHLSGKK 15
114 DVDKQRGNAH 7
115 LYFEKDVDKQ 11
116 FVTPFLYFEK 11
117 SENEDFVTPF 18
118 DELLLSENED 3
119 FMRINDELLL 5
120 DPATTFMRIN 4
121 EKDVQDPATT 2
122 QFDEDEKDVQ 19
123 MKNSEQFDED 6
124 GNMSHMKNSE 2
125 NGYMFGNMSH 16
126 TLGPQNGYMF 9
127 DGKCMTLGPQ 21
128 YWVVSDGKCM 36
129 GASFLYWVVS 21
130 VDAENGASFL 0
131 FYIGHVDAEN 11
132 YTNGSFYIGH 36
133 EGRWLYTNGS 24
134 ATDRREGRWL 11
135 QPFLNATDRR 6
136 LTLSTQPFLN 4
137 DPWMHLTLST 19
138 FTGETDPWMH 23
139 LCEVNFTGET 8
140 YHDTTLCEVN 15
141 KMGGTYHDTT 15
142 VTYKQKMGGT 10
143 RRCQNVTYKQ 8
144 SDESQRRCQN 10
145 GLYFTSDESQ 5
146 YYTREGLYFT 23
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 16
149 ERQPSYDWEV 12
150 LEKEWERQPS 10
151 EQLHHLEKEW 7
152 NSVNQEQLHH 0
153 KDLFANSVNQ 0
154 IYFEGKDLFA 16
155 KYKSGIYFEG 24
156 RYVVKKYKSG 99
157 SDTYQRYVVK 7
158 PVRFTSDTYQ 11
159 AKREVPVRFT 1
160 LHEEEAKREV 4
161 PGLIGLHEEE 7
162 DAHLQPGLIG 9
163 VKDGVDAHLQ 8
164 KFIIKVKDGV 8
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 4
167 QVGHAHISYP 13
168 TSSETQVGHA 2
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 13
171 KWVYTLTEGP 21
172 SREPIKWVYT 15
173 ETGAGSREPI 10
174 ICASDETGAG 5
175 YYAWPICASD 34
176 QDVTSYYAWP 11
177 YLDKVQDVTS 6
178 GILGSYLDKV 9
179 CVILPGILGS 4
180 LYPRRCVILP 12
181 PNFVKLYPRR 8
182 ELKRRPNFVK 5
183 FLLAFELKRR 2
184 EDFVLFLLAF 6
185 YWSENEDFVL 32
186 INDDLYWSEN 20
187 DSYTKINDDL 7
188 VKEPHDSYTK 0
189 EDDKNVKEPH 8
190 SEIFEEDDKN 7
191 AHMKNSEIFE 2
192 MRGNIAHMKN 6
193 QLNGFMRGNI 4
194 HMTLGQLNGF 7
195 VEDGVHMTLG 1
196 MLYWNVEDGV 27
197 ENGMGMLYWN 6
198 THLDIENGMG 16
199 GHFHVTHLDI 23
200 YQFSHGHFHV 27
201 VGRHKYQFSH 7
202 VDSSYVGRHK 5
203 PFIDFVDSSY 50
204 TQYTGPFIDF 28
205 PFMELTQYTG 1
206 IGPTRPFMEL 13
207 CHLLWIGPTR 14
208 HDTVHCHLLW 38
209 MGAHIHDTVH 3
210 TYTTEMGAHI 9
211 GSKTDENQLVTYTTE 24
212 GSKTDENQLV 10