CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Prostate
NC
CN
Seq2 = 8 Seq3 = 12 Seq4 = 11 Seq6 = 3 Seq7 = 7 Seq8 = 2 Seq9 = 4 Seq10 = 3 Seq11 = 4 Seq12 = 6 Seq13 = 3 Seq14 = 1 Seq15 = 4 Seq16 = 1 Seq17 = 5 Seq18 = 12 Seq19 = 2 Seq20 = 3 Seq21 = 8 Seq22 = 3 Seq23 = 3 Seq24 = 5 Seq25 = 7 Seq26 = 9 Seq27 = 3 Seq28 = 3 Seq29 = 3 Seq30 = 7 Seq31 = 5 Seq32 = 3 Seq33 = 7 Seq34 = 12 Seq35 = 12 Seq36 = 5 Seq37 = 3 Seq38 = 5 Seq39 = 10 Seq40 = 6 Seq41 = 3 Seq42 = 3 Seq43 = 6 Seq45 = 4 Seq46 = 9 Seq47 = 15 Seq48 = 15 Seq49 = 6 Seq50 = 8 Seq51 = 4 Seq52 = 5 Seq53 = 3 Seq54 = 4 Seq55 = 3 Seq56 = 7 Seq57 = 8 Seq58 = 6 Seq59 = 7 Seq60 = 6 Seq62 = 3 Seq63 = 2 Seq64 = 5 Seq65 = 2 Seq66 = 15 Seq67 = 8 Seq68 = 6 Seq70 = 4 Seq71 = 5 Seq72 = 1 Seq73 = 3 Seq74 = 12 Seq75 = 3 Seq76 = 3 Seq77 = 16 Seq78 = 7 Seq79 = 3 Seq80 = 11 Seq81 = 3 Seq82 = 1 Seq83 = 2 Seq84 = 3 Seq85 = 5 Seq86 = 2 Seq87 = 2 Seq88 = 4 Seq89 = 11 Seq90 = 8 Seq91 = 9 Seq92 = 3 Seq93 = 3 Seq94 = 5 Seq95 = 8 Seq96 = 3 Seq97 = 7 Seq98 = 12 Seq99 = 4 Seq100 = 5 Seq101 = 6 Seq102 = 9 Seq103 = 4 Seq104 = 16 Seq105 = 5 Seq106 = 9 Seq107 = 11 Seq108 = 2 Seq109 = 6 Seq110 = 5 Seq111 = 10 Seq112 = 7 Seq113 = 5 Seq114 = 3 Seq115 = 6 Seq116 = 9 Seq117 = 5 Seq118 = 7 Seq119 = 7 Seq120 = 2 Seq121 = 5 Seq122 = 5 Seq123 = 5 Seq124 = 5 Seq125 = 7 Seq126 = 6 Seq127 = 6 Seq128 = 12 Seq129 = 6 Seq130 = 4 Seq131 = 1 Seq132 = 5 Seq133 = 8 Seq134 = 4 Seq136 = 2 Seq137 = 5 Seq138 = 8 Seq139 = 4 Seq140 = 7 Seq141 = 12 Seq142 = 8 Seq143 = 3 Seq144 = 7 Seq145 = 7 Seq146 = 5 Seq147 = 1 Seq148 = 3 Seq149 = 10 Seq150 = 12 Seq151 = 10 Seq152 = 5 Seq153 = 1 Seq154 = 4 Seq155 = 4 Seq156 = 4 Seq157 = 3 Seq158 = 3 Seq159 = 6 Seq160 = 4 Seq161 = 7 Seq162 = 7 Seq163 = 2 Seq164 = 6 Seq165 = 1 Seq166 = 2 Seq167 = 6 Seq168 = 2 Seq170 = 13 Seq171 = 8 Seq172 = 17 Seq173 = 5 Seq174 = 9 Seq175 = 8 Seq176 = 3 Seq177 = 4 Seq178 = 5 Seq179 = 9 Seq180 = 7 Seq181 = 9 Seq182 = 4 Seq183 = 4 Seq184 = 3 Seq185 = 11 Seq186 = 9 Seq187 = 5 Seq188 = 8 Seq189 = 4 Seq190 = 7 Seq191 = 5 Seq192 = 3 Seq193 = 2 Seq194 = 2 Seq195 = 7 Seq196 = 10 Seq197 = 3 Seq198 = 7 Seq199 = 10 Seq200 = 8 Seq201 = 7 Seq202 = 5 Seq203 = 4 Seq204 = 8 Seq205 = 2 Seq206 = 13 Seq207 = 9 Seq208 = 11 Seq209 = 6 Seq210 = 6 Seq211 = 8 Seq212 = 3 SeqR1 = 1 SeqR2 = 8 SeqR3 = 5 SeqR4 = 8 SeqR5 = 5 SeqR6 = 5 SeqR7 = 8 SeqR8 = 6 SeqR9 = 3 SeqR10 = 3 SeqR11 = 13 SeqR12 = 13 SeqR13 = 5 SeqR14 = 5 SeqR15 = 5 SeqR16 = 1 SeqR17 = 8 SeqR18 = 7 SeqR19 = 5 SeqR20 = 1 SeqR21 = 7 SeqR22 = 2 SeqR23 = 7 SeqR24 = 5 SeqR25 = 6 SeqR26 = 4 SeqR27 = 4 SeqR28 = 3 SeqR29 = 3 SeqR30 = 9 SeqR31 = 5 SeqR33 = 7 SeqR34 = 21 SeqR35 = 11 SeqR36 = 8 SeqR37 = 8 SeqR39 = 3 SeqR40 = 5 SeqR41 = 5 SeqR42 = 8 SeqR43 = 2 SeqR45 = 4 SeqR46 = 14 SeqR47 = 6 SeqR48 = 9 SeqR49 = 11 SeqR51 = 3 SeqR52 = 4 SeqR53 = 5 SeqR54 = 4 SeqR55 = 9 SeqR56 = 4 SeqR57 = 7 SeqR58 = 7 SeqR59 = 6 SeqR60 = 4 SeqR61 = 2 SeqR62 = 7 SeqR63 = 4 SeqR64 = 5 SeqR66 = 9 SeqR67 = 5 SeqR68 = 7 SeqR69 = 3 SeqR70 = 2 SeqR71 = 7 SeqR72 = 2 SeqR73 = 4 SeqR74 = 10 SeqR75 = 4 SeqR76 = 6 SeqR77 = 13 SeqR78 = 2 SeqR79 = 6 SeqR80 = 8 SeqR81 = 5 SeqR82 = 2 SeqR83 = 2 SeqR84 = 2 SeqR85 = 4 SeqR86 = 1 SeqR87 = 3 SeqR88 = 6 SeqR89 = 9 SeqR90 = 13 SeqR91 = 8 SeqR92 = 5 SeqR93 = 10 SeqR94 = 9 SeqR95 = 8 SeqR96 = 4 SeqR97 = 7 SeqR98 = 6 SeqR99 = 9 SeqR100 = 9 SeqR101 = 5 SeqR102 = 5 SeqR103 = 4 SeqR104 = 6 SeqR105 = 8 SeqR106 = 11 SeqR107 = 4 SeqR108 = 3 SeqR109 = 3 SeqR110 = 9 SeqR111 = 9 SeqR112 = 4 SeqR113 = 4 SeqR114 = 4 SeqR115 = 7 SeqR116 = 7 SeqR117 = 5 SeqR118 = 3 SeqR119 = 2 SeqR120 = 2 SeqR121 = 7 SeqR122 = 10 SeqR123 = 2 SeqR124 = 5 SeqR125 = 3 SeqR126 = 10 SeqR127 = 9 SeqR128 = 10 SeqR129 = 6 SeqR130 = 2 SeqR131 = 1 SeqR132 = 2 SeqR133 = 5 SeqR135 = 9 SeqR136 = 5 SeqR137 = 1 SeqR138 = 7 SeqR139 = 4 SeqR140 = 6 SeqR141 = 8 SeqR142 = 10 SeqR143 = 3 SeqR144 = 7 SeqR145 = 6 SeqR146 = 7 SeqR147 = 1 SeqR148 = 4 SeqR149 = 8 SeqR150 = 7 SeqR151 = 12 SeqR152 = 4 SeqR153 = 3 SeqR154 = 7 SeqR155 = 3 SeqR156 = 2 SeqR157 = 2 SeqR158 = 2 SeqR159 = 4 SeqR160 = 4 SeqR161 = 8 SeqR162 = 13 SeqR163 = 7 SeqR164 = 6 SeqR165 = 2 SeqR166 = 4 SeqR167 = 5 SeqR169 = 1 SeqR170 = 17 SeqR171 = 4 SeqR172 = 8 SeqR173 = 2 SeqR174 = 3 SeqR175 = 9 SeqR176 = 4 SeqR177 = 4 SeqR178 = 2 SeqR179 = 4 SeqR180 = 3 SeqR181 = 6 SeqR182 = 7 SeqR183 = 1 SeqR184 = 2 SeqR185 = 10 SeqR186 = 12 SeqR187 = 6 SeqR188 = 7 SeqR189 = 4 SeqR190 = 4 SeqR191 = 3 SeqR192 = 1 SeqR193 = 7 SeqR194 = 6 SeqR195 = 7 SeqR196 = 4 SeqR197 = 6 SeqR198 = 7 SeqR199 = 9 SeqR200 = 9 SeqR201 = 10 SeqR202 = 5 SeqR203 = 2 SeqR204 = 15 SeqR205 = 2 SeqR206 = 9 SeqR207 = 9 SeqR208 = 6 SeqR209 = 7 SeqR210 = 5 SeqR211 = 7 SeqR212 = 5
1 MKILILGIFL 0
2 LGIFLFLCST 8
3 FLCSTPAWAK 12
4 PAWAKEKHYY 11
5 EKHYYIGIIE 0
6 IGIIETTWDY 3
7 TTWDYASDHG 7
8 ASDHGEKKLI 2
9 EKKLISVDTE 4
10 SVDTEHSNIY 3
11 HSNIYLQNGP 4
12 LQNGPDRIGR 6
13 DRIGRLYKKA 3
14 LYKKALYLQY 1
15 LYLQYTDETF 4
16 TDETFRTTIE 1
17 RTTIEKPVWL 5
18 KPVWLGFLGP 12
19 GFLGPIIKAE 2
20 IIKAETGDKV 3
21 TGDKVYVHLK 8
22 YVHLKNLASR 3
23 NLASRPYTFH 3
24 PYTFHSHGIT 5
25 SHGITYYKEH 7
26 YYKEHEGAIY 9
27 EGAIYPDNTT 3
28 PDNTTDFQRA 3
29 DFQRADDKVY 3
30 DDKVYPGEQY 7
31 PGEQYTYMLL 5
32 TYMLLATEEQ 3
33 ATEEQSPGEG 7
34 SPGEGDGNCV 12
35 DGNCVTRIYH 12
36 TRIYHSHIDA 5
37 SHIDAPKDIA 3
38 PKDIASGLIG 5
39 SGLIGPLIIC 10
40 PLIICKKDSL 6
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 3
43 KHIDREFVVM 6
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 4
46 ENFSWYLEDN 9
47 YLEDNIKTYC 15
48 IKTYCSEPEK 15
49 SEPEKVDKDN 6
50 VDKDNEDFQE 8
51 EDFQESNRMY 4
52 SNRMYSVNGY 5
53 SVNGYTFGSL 3
54 TFGSLPGLSM 4
55 PGLSMCAEDR 3
56 CAEDRVKWYL 7
57 VKWYLFGMGN 8
58 FGMGNEVDVH 6
59 EVDVHAAFFH 7
60 AAFFHGQALT 6
61 GQALTNKNYR 0
62 NKNYRIDTIN 3
63 IDTINLFPAT 2
64 LFPATLFDAY 5
65 LFDAYMVAQN 2
66 MVAQNPGEWM 15
67 PGEWMLSCQN 8
68 LSCQNLNHLK 6
69 LNHLKAGLQA 0
70 AGLQAFFQVQ 4
71 FFQVQECNKS 5
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 3
74 IRGKHVRHYY 12
75 VRHYYIAAEE 3
76 IAAEEIIWNY 3
77 IIWNYAPSGI 16
78 APSGIDIFTK 7
79 DIFTKENLTA 3
80 ENLTAPGSDS 11
81 PGSDSAVFFE 3
82 AVFFEQGTTR 1
83 QGTTRIGGSY 2
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 5
86 REYTDASFTN 2
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 4
89 PEEEHLGILG 11
90 LGILGPVIWA 8
91 PVIWAEVGDT 9
92 EVGDTIRVTF 3
93 IRVTFHNKGA 3
94 HNKGAYPLSI 5
95 YPLSIEPIGV 8
96 EPIGVRFNKN 3
97 RFNKNNEGTY 7
98 NEGTYYSPNY 12
99 YSPNYNPQSR 4
100 NPQSRSVPPS 5
101 SVPPSASHVA 6
102 ASHVAPTETF 9
103 PTETFTYEWT 4
104 TYEWTVPKEV 16
105 VPKEVGPTNA 5
106 GPTNADPVCL 9
107 DPVCLAKMYY 11
108 AKMYYSAVDP 2
109 SAVDPTKDIF 6
110 TKDIFTGLIG 5
111 TGLIGPMKIC 10
112 PMKICKKGSL 7
113 KKGSLHANGR 5
114 HANGRQKDVD 3
115 QKDVDKEFYL 6
116 KEFYLFPTVF 9
117 FPTVFDENES 5
118 DENESLLLED 7
119 LLLEDNIRMF 7
120 NIRMFTTAPD 2
121 TTAPDQVDKE 5
122 QVDKEDEDFQ 5
123 DEDFQESNKM 5
124 ESNKMHSMNG 5
125 HSMNGFMYGN 7
126 FMYGNQPGLT 6
127 QPGLTMCKGD 6
128 MCKGDSVVWY 12
129 SVVWYLFSAG 6
130 LFSAGNEADV 4
131 NEADVHGIYF 1
132 HGIYFSGNTY 5
133 SGNTYLWRGE 8
134 LWRGERRDTA 4
135 RRDTANLFPQ 0
136 NLFPQTSLTL 2
137 TSLTLHMWPD 5
138 HMWPDTEGTF 8
139 TEGTFNVECL 4
140 NVECLTTDHY 7
141 TTDHYTGGMK 12
142 TGGMKQKYTV 8
143 QKYTVNQCRR 3
144 NQCRRQSEDS 7
145 QSEDSTFYLG 7
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 1
148 IAAVEVEWDY 3
149 VEWDYSPQRE 10
150 SPQREWEKEL 12
151 WEKELHHLQE 10
152 HHLQEQNVSN 5
153 QNVSNAFLDK 1
154 AFLDKGEFYI 4
155 GEFYIGSKYK 4
156 GSKYKKVVYR 4
157 KVVYRQYTDS 3
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 6
160 VERKAEEEHL 4
161 EEEHLGILGP 7
162 GILGPQLHAD 7
163 QLHADVGDKV 2
164 VGDKVKIIFK 6
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 2
167 PYSIHAHGVQ 6
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 0
170 VTPTLPGETL 13
171 PGETLTYVWK 8
172 TYVWKIPERS 17
173 IPERSGAGTE 5
174 GAGTEDSACI 9
175 DSACIPWAYY 8
176 PWAYYSTVDQ 3
177 STVDQVKDLY 4
178 VKDLYSGLIG 5
179 SGLIGPLIVC 9
180 PLIVCRRPYL 7
181 RRPYLKVFNP 9
182 KVFNPRRKLE 4
183 RRKLEFALLF 4
184 FALLFLVFDE 3
185 LVFDENESWY 11
186 NESWYLDDNI 9
187 LDDNIKTYSD 5
188 KTYSDHPEKV 8
189 HPEKVNKDDE 4
190 NKDDEEFIES 7
191 EFIESNKMHA 5
192 NKMHAINGRM 3
193 INGRMFGNLQ 2
194 FGNLQGLTMH 2
195 GLTMHVGDEV 7
196 VGDEVNWYLM 10
197 NWYLMGMGNE 3
198 GMGNEIDLHT 7
199 IDLHTVHFHG 10
200 VHFHGHSFQY 8
201 HSFQYKHRGV 7
202 KHRGVYSSDV 5
203 YSSDVFDIFP 4
204 FDIFPGTYQT 8
205 GTYQTLEMFP 2
206 LEMFPRTPGI 13
207 RTPGIWLLHC 9
208 WLLHCHVTDH 11
209 HVTDHIHAGM 6
210 IHAGMETTYT 6
211 ETTYTVLQNEDTKSG 8
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 1
2 TSCLFLFIGL 8
3 KAWAPTSCLF 5
4 YYHKEKAWAP 8
5 EIIGIYYHKE 5
6 YDWTTEIIGI 5
7 GHDSAYDWTT 8
8 ILKKEGHDSA 6
9 ETDVSILKKE 3
10 YINSHETDVS 3
11 PGNQLYINSH 13
12 RGIRDPGNQL 13
13 AKKYLRGIRD 5
14 YQLYLAKKYL 5
15 FTEDTYQLYL 5
16 EITTRFTEDT 1
17 LWVPKEITTR 8
18 PGLFGLWVPK 7
19 EAKIIPGLFG 5
20 VKDGTEAKII 1
21 KLHVYVKDGT 7
22 RSALNKLHVY 2
23 HFTYPRSALN 7
24 TIGHSHFTYP 5
25 HEKYYTIGHS 6
26 YIAGEHEKYY 4
27 TTNDPYIAGE 4
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 3
30 YQEGPYVKDD 9
31 LLMYTYQEGP 5
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 7
34 VCNGDGEGPS 21
35 HYIRTVCNGD 11
36 ADIHSHYIRT 8
37 AIDKPADIHS 8
38 GILGSAIDKP 0
39 CIILPGILGS 3
40 LSDKKCIILP 5
41 EKEKDLSDKK 5
42 RDIHKEKEKD 8
43 MVVFERDIHK 2
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 4
46 NDELYWSFNE 14
47 CYTKINDELY 6
48 KEPESCYTKI 9
49 NDKDVKEPES 11
50 EQFDENDKDV 0
51 YMRNSEQFDE 3
52 YGNVSYMRNS 4
53 LSGFTYGNVS 5
54 MSLGPLSGFT 4
55 RDEACMSLGP 9
56 LYWKVRDEAC 4
57 NGMGFLYWKV 7
58 HVDVENGMGF 7
59 HFFAAHVDVE 6
60 TLAQGHFFAA 4
61 RYNKNTLAQG 2
62 NITDIRYNKN 7
63 TAPFLNITDI 4
64 YADFLTAPFL 5
65 NQAVMYADFL 0
66 MWEGPNQAVM 9
67 NQCSLMWEGP 5
68 KLHNLNQCSL 7
69 AQLGAKLHNL 3
70 QVQFFAQLGA 2
71 SKNCEQVQFF 7
72 NDKSSSKNCE 2
73 HKGRINDKSS 4
74 YYHRVHKGRI 10
75 EEAAIYYHRV 4
76 YNWIIEEAAI 6
77 IGSPAYNWII 13
78 KTFIDIGSPA 2
79 ATLNEKTFID 6
80 SDSGPATLNE 8
81 EFFVASDSGP 5
82 RTTGQEFFVA 2
83 YSGGIRTTGQ 2
84 YVLKKYSGGI 2
85 DTYERYVLKK 4
86 NTFSADTYER 1
87 GREKRNTFSA 3
88 HEEEPGREKR 6
89 GLIGLHEEEP 9
90 AWIVPGLIGL 13
91 TDGVEAWIVP 8
92 FTVRITDGVE 5
93 AGKNHFTVRI 10
94 ISLPYAGKNH 9
95 VGIPEISLPY 8
96 NKNFRVGIPE 4
97 YTGENNKNFR 7
98 YNPSYYTGEN 6
99 RSQPNYNPSY 9
100 SPPVSRSQPN 9
101 AVHSASPPVS 5
102 FTETPAVHSA 5
103 TWEYTFTETP 4
104 VEKPVTWEYT 6
105 ANTPGVEKPV 8
106 LCVPDANTPG 11
107 YYMKALCVPD 4
108 PDVASYYMKA 3
109 FIDKTPDVAS 3
110 GILGTFIDKT 9
111 CIKMPGILGT 9
112 LSGKKCIKMP 4
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 4
115 LYFEKDVDKQ 7
116 FVTPFLYFEK 7
117 SENEDFVTPF 5
118 DELLLSENED 3
119 FMRINDELLL 2
120 DPATTFMRIN 2
121 EKDVQDPATT 7
122 QFDEDEKDVQ 10
123 MKNSEQFDED 2
124 GNMSHMKNSE 5
125 NGYMFGNMSH 3
126 TLGPQNGYMF 10
127 DGKCMTLGPQ 9
128 YWVVSDGKCM 10
129 GASFLYWVVS 6
130 VDAENGASFL 2
131 FYIGHVDAEN 1
132 YTNGSFYIGH 2
133 EGRWLYTNGS 5
134 ATDRREGRWL 0
135 QPFLNATDRR 9
136 LTLSTQPFLN 5
137 DPWMHLTLST 1
138 FTGETDPWMH 7
139 LCEVNFTGET 4
140 YHDTTLCEVN 6
141 KMGGTYHDTT 8
142 VTYKQKMGGT 10
143 RRCQNVTYKQ 3
144 SDESQRRCQN 7
145 GLYFTSDESQ 6
146 YYTREGLYFT 7
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 4
149 ERQPSYDWEV 8
150 LEKEWERQPS 7
151 EQLHHLEKEW 12
152 NSVNQEQLHH 4
153 KDLFANSVNQ 3
154 IYFEGKDLFA 7
155 KYKSGIYFEG 3
156 RYVVKKYKSG 2
157 SDTYQRYVVK 2
158 PVRFTSDTYQ 2
159 AKREVPVRFT 4
160 LHEEEAKREV 4
161 PGLIGLHEEE 8
162 DAHLQPGLIG 13
163 VKDGVDAHLQ 7
164 KFIIKVKDGV 6
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 4
167 QVGHAHISYP 5
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 1
170 LTEGPLTPTV 17
171 KWVYTLTEGP 4
172 SREPIKWVYT 8
173 ETGAGSREPI 2
174 ICASDETGAG 3
175 YYAWPICASD 9
176 QDVTSYYAWP 4
177 YLDKVQDVTS 4
178 GILGSYLDKV 2
179 CVILPGILGS 4
180 LYPRRCVILP 3
181 PNFVKLYPRR 6
182 ELKRRPNFVK 7
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 2
185 YWSENEDFVL 10
186 INDDLYWSEN 12
187 DSYTKINDDL 6
188 VKEPHDSYTK 7
189 EDDKNVKEPH 4
190 SEIFEEDDKN 4
191 AHMKNSEIFE 3
192 MRGNIAHMKN 1
193 QLNGFMRGNI 7
194 HMTLGQLNGF 6
195 VEDGVHMTLG 7
196 MLYWNVEDGV 4
197 ENGMGMLYWN 6
198 THLDIENGMG 7
199 GHFHVTHLDI 9
200 YQFSHGHFHV 9
201 VGRHKYQFSH 10
202 VDSSYVGRHK 5
203 PFIDFVDSSY 2
204 TQYTGPFIDF 15
205 PFMELTQYTG 2
206 IGPTRPFMEL 9
207 CHLLWIGPTR 9
208 HDTVHCHLLW 6
209 MGAHIHDTVH 7
210 TYTTEMGAHI 5
211 GSKTDENQLVTYTTE 7
212 GSKTDENQLV 5