CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Ovarian
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 3 Seq3 = 15 Seq4 = 9 Seq5 = 3 Seq6 = 3 Seq7 = 3 Seq8 = 6 Seq9 = 3 Seq10 = 5 Seq11 = 2 Seq12 = 3 Seq13 = 4 Seq14 = 3 Seq15 = 6 Seq16 = 1 Seq17 = 2 Seq18 = 5 Seq19 = 1 Seq20 = 3 Seq21 = 5 Seq22 = 1 Seq23 = 5 Seq24 = 5 Seq25 = 2 Seq26 = 8 Seq27 = 5 Seq28 = 3 Seq29 = 4 Seq30 = 6 Seq31 = 4 Seq32 = 2 Seq33 = 4 Seq34 = 8 Seq35 = 5 Seq36 = 2 Seq37 = 8 Seq38 = 5 Seq39 = 5 Seq40 = 2 Seq41 = 3 Seq42 = 5 Seq43 = 2 Seq44 = 1 Seq45 = 4 Seq46 = 6 Seq47 = 3 Seq48 = 12 Seq49 = 1 Seq50 = 9 Seq51 = 3 Seq52 = 3 Seq53 = 1 Seq54 = 8 Seq55 = 1 Seq56 = 5 Seq57 = 2 Seq58 = 4 Seq59 = 3 Seq60 = 1 Seq61 = 1 Seq62 = 2 Seq64 = 3 Seq65 = 1 Seq66 = 6 Seq67 = 10 Seq68 = 6 Seq70 = 1 Seq71 = 5 Seq72 = 1 Seq73 = 1 Seq74 = 4 Seq75 = 1 Seq76 = 1 Seq77 = 12 Seq78 = 4 Seq79 = 4 Seq80 = 7 Seq81 = 4 Seq82 = 4 Seq84 = 4 Seq85 = 3 Seq86 = 1 Seq87 = 1 Seq88 = 4 Seq89 = 4 Seq90 = 5 Seq91 = 6 Seq92 = 6 Seq93 = 4 Seq94 = 7 Seq95 = 3 Seq96 = 4 Seq97 = 10 Seq98 = 6 Seq99 = 6 Seq100 = 5 Seq101 = 6 Seq102 = 7 Seq103 = 7 Seq104 = 12 Seq105 = 3 Seq106 = 9 Seq107 = 5 Seq108 = 2 Seq109 = 4 Seq110 = 3 Seq111 = 6 Seq112 = 2 Seq113 = 4 Seq114 = 2 Seq115 = 9 Seq116 = 1 Seq117 = 4 Seq118 = 4 Seq119 = 2 Seq120 = 3 Seq121 = 1 Seq122 = 4 Seq123 = 5 Seq124 = 3 Seq125 = 2 Seq126 = 3 Seq127 = 7 Seq128 = 8 Seq129 = 5 Seq130 = 6 Seq131 = 3 Seq132 = 4 Seq133 = 4 Seq134 = 2 Seq135 = 3 Seq136 = 2 Seq137 = 2 Seq138 = 10 Seq139 = 9 Seq140 = 5 Seq141 = 3 Seq142 = 3 Seq143 = 5 Seq144 = 1 Seq145 = 4 Seq146 = 5 Seq148 = 1 Seq149 = 4 Seq150 = 8 Seq151 = 6 Seq152 = 4 Seq153 = 2 Seq154 = 3 Seq155 = 6 Seq156 = 1 Seq157 = 2 Seq158 = 5 Seq159 = 3 Seq160 = 3 Seq161 = 8 Seq162 = 4 Seq163 = 5 Seq164 = 2 Seq166 = 2 Seq167 = 3 Seq169 = 4 Seq170 = 8 Seq171 = 7 Seq172 = 16 Seq173 = 7 Seq174 = 10 Seq175 = 5 Seq177 = 1 Seq178 = 4 Seq179 = 3 Seq180 = 1 Seq181 = 9 Seq182 = 2 Seq183 = 2 Seq184 = 2 Seq185 = 4 Seq186 = 7 Seq187 = 6 Seq188 = 4 Seq189 = 8 Seq190 = 3 Seq191 = 3 Seq192 = 1 Seq193 = 2 Seq195 = 7 Seq196 = 4 Seq197 = 2 Seq198 = 2 Seq199 = 8 Seq200 = 7 Seq201 = 5 Seq202 = 5 Seq203 = 4 Seq204 = 5 Seq206 = 2 Seq207 = 8 Seq208 = 8 Seq209 = 6 Seq210 = 3 Seq211 = 8 Seq212 = 4 SeqR2 = 2 SeqR3 = 6 SeqR4 = 7 SeqR5 = 2 SeqR6 = 6 SeqR7 = 8 SeqR8 = 4 SeqR9 = 1 SeqR10 = 8 SeqR11 = 6 SeqR12 = 9 SeqR13 = 4 SeqR14 = 2 SeqR15 = 4 SeqR16 = 1 SeqR17 = 4 SeqR18 = 2 SeqR19 = 2 SeqR20 = 3 SeqR21 = 7 SeqR22 = 3 SeqR23 = 3 SeqR24 = 5 SeqR25 = 2 SeqR26 = 3 SeqR27 = 6 SeqR28 = 3 SeqR29 = 1 SeqR30 = 3 SeqR31 = 3 SeqR33 = 7 SeqR34 = 10 SeqR35 = 8 SeqR36 = 4 SeqR37 = 7 SeqR38 = 3 SeqR39 = 3 SeqR40 = 2 SeqR41 = 4 SeqR42 = 7 SeqR43 = 3 SeqR45 = 6 SeqR46 = 8 SeqR47 = 4 SeqR48 = 8 SeqR49 = 8 SeqR50 = 4 SeqR51 = 1 SeqR52 = 2 SeqR53 = 3 SeqR54 = 1 SeqR55 = 9 SeqR56 = 2 SeqR57 = 3 SeqR58 = 2 SeqR59 = 6 SeqR60 = 3 SeqR61 = 3 SeqR62 = 2 SeqR63 = 4 SeqR64 = 1 SeqR66 = 3 SeqR67 = 8 SeqR68 = 6 SeqR69 = 2 SeqR70 = 1 SeqR71 = 2 SeqR72 = 1 SeqR73 = 2 SeqR74 = 5 SeqR75 = 2 SeqR76 = 2 SeqR77 = 5 SeqR78 = 5 SeqR80 = 3 SeqR81 = 4 SeqR82 = 3 SeqR83 = 2 SeqR84 = 3 SeqR85 = 2 SeqR86 = 5 SeqR87 = 1 SeqR88 = 2 SeqR89 = 1 SeqR90 = 4 SeqR91 = 5 SeqR92 = 5 SeqR93 = 2 SeqR94 = 3 SeqR95 = 6 SeqR96 = 5 SeqR97 = 3 SeqR98 = 7 SeqR99 = 8 SeqR100 = 4 SeqR101 = 6 SeqR102 = 5 SeqR103 = 3 SeqR104 = 6 SeqR105 = 3 SeqR106 = 9 SeqR107 = 3 SeqR108 = 3 SeqR109 = 4 SeqR110 = 7 SeqR111 = 2 SeqR112 = 4 SeqR113 = 4 SeqR114 = 3 SeqR115 = 7 SeqR116 = 4 SeqR117 = 2 SeqR118 = 2 SeqR119 = 1 SeqR120 = 2 SeqR121 = 3 SeqR122 = 4 SeqR123 = 5 SeqR124 = 1 SeqR125 = 5 SeqR126 = 3 SeqR127 = 3 SeqR128 = 9 SeqR129 = 3 SeqR130 = 2 SeqR131 = 2 SeqR132 = 7 SeqR133 = 5 SeqR134 = 2 SeqR135 = 2 SeqR136 = 3 SeqR137 = 3 SeqR138 = 4 SeqR139 = 4 SeqR140 = 4 SeqR141 = 4 SeqR142 = 5 SeqR143 = 2 SeqR144 = 3 SeqR145 = 2 SeqR146 = 7 SeqR147 = 1 SeqR148 = 1 SeqR149 = 3 SeqR150 = 6 SeqR151 = 6 SeqR152 = 3 SeqR153 = 5 SeqR154 = 5 SeqR155 = 2 SeqR156 = 2 SeqR157 = 3 SeqR158 = 4 SeqR159 = 2 SeqR160 = 6 SeqR161 = 2 SeqR162 = 11 SeqR163 = 1 SeqR164 = 8 SeqR165 = 2 SeqR166 = 3 SeqR167 = 1 SeqR169 = 3 SeqR170 = 10 SeqR171 = 2 SeqR172 = 3 SeqR173 = 6 SeqR174 = 4 SeqR175 = 4 SeqR176 = 3 SeqR177 = 2 SeqR178 = 4 SeqR179 = 3 SeqR180 = 5 SeqR181 = 9 SeqR182 = 6 SeqR183 = 1 SeqR184 = 1 SeqR185 = 6 SeqR186 = 10 SeqR187 = 3 SeqR188 = 9 SeqR189 = 2 SeqR190 = 6 SeqR192 = 5 SeqR193 = 2 SeqR194 = 3 SeqR195 = 2 SeqR196 = 9 SeqR197 = 4 SeqR198 = 3 SeqR199 = 12 SeqR200 = 6 SeqR201 = 5 SeqR202 = 4 SeqR204 = 7 SeqR205 = 6 SeqR206 = 5 SeqR207 = 7 SeqR208 = 4 SeqR209 = 5 SeqR210 = 7 SeqR211 = 9 SeqR212 = 4
1 MKILILGIFL 1
2 LGIFLFLCST 3
3 FLCSTPAWAK 15
4 PAWAKEKHYY 9
5 EKHYYIGIIE 3
6 IGIIETTWDY 3
7 TTWDYASDHG 3
8 ASDHGEKKLI 6
9 EKKLISVDTE 3
10 SVDTEHSNIY 5
11 HSNIYLQNGP 2
12 LQNGPDRIGR 3
13 DRIGRLYKKA 4
14 LYKKALYLQY 3
15 LYLQYTDETF 6
16 TDETFRTTIE 1
17 RTTIEKPVWL 2
18 KPVWLGFLGP 5
19 GFLGPIIKAE 1
20 IIKAETGDKV 3
21 TGDKVYVHLK 5
22 YVHLKNLASR 1
23 NLASRPYTFH 5
24 PYTFHSHGIT 5
25 SHGITYYKEH 2
26 YYKEHEGAIY 8
27 EGAIYPDNTT 5
28 PDNTTDFQRA 3
29 DFQRADDKVY 4
30 DDKVYPGEQY 6
31 PGEQYTYMLL 4
32 TYMLLATEEQ 2
33 ATEEQSPGEG 4
34 SPGEGDGNCV 8
35 DGNCVTRIYH 5
36 TRIYHSHIDA 2
37 SHIDAPKDIA 8
38 PKDIASGLIG 5
39 SGLIGPLIIC 5
40 PLIICKKDSL 2
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 5
43 KHIDREFVVM 2
44 EFVVMFSVVD 1
45 FSVVDENFSW 4
46 ENFSWYLEDN 6
47 YLEDNIKTYC 3
48 IKTYCSEPEK 12
49 SEPEKVDKDN 1
50 VDKDNEDFQE 9
51 EDFQESNRMY 3
52 SNRMYSVNGY 3
53 SVNGYTFGSL 1
54 TFGSLPGLSM 8
55 PGLSMCAEDR 1
56 CAEDRVKWYL 5
57 VKWYLFGMGN 2
58 FGMGNEVDVH 4
59 EVDVHAAFFH 3
60 AAFFHGQALT 1
61 GQALTNKNYR 1
62 NKNYRIDTIN 2
63 IDTINLFPAT 0
64 LFPATLFDAY 3
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 6
67 PGEWMLSCQN 10
68 LSCQNLNHLK 6
69 LNHLKAGLQA 0
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 5
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 1
74 IRGKHVRHYY 4
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 1
77 IIWNYAPSGI 12
78 APSGIDIFTK 4
79 DIFTKENLTA 4
80 ENLTAPGSDS 7
81 PGSDSAVFFE 4
82 AVFFEQGTTR 4
83 QGTTRIGGSY 0
84 IGGSYKKLVY 4
85 KKLVYREYTD 3
86 REYTDASFTN 1
87 ASFTNRKERG 1
88 RKERGPEEEH 4
89 PEEEHLGILG 4
90 LGILGPVIWA 5
91 PVIWAEVGDT 6
92 EVGDTIRVTF 6
93 IRVTFHNKGA 4
94 HNKGAYPLSI 7
95 YPLSIEPIGV 3
96 EPIGVRFNKN 4
97 RFNKNNEGTY 10
98 NEGTYYSPNY 6
99 YSPNYNPQSR 6
100 NPQSRSVPPS 5
101 SVPPSASHVA 6
102 ASHVAPTETF 7
103 PTETFTYEWT 7
104 TYEWTVPKEV 12
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 9
107 DPVCLAKMYY 5
108 AKMYYSAVDP 2
109 SAVDPTKDIF 4
110 TKDIFTGLIG 3
111 TGLIGPMKIC 6
112 PMKICKKGSL 2
113 KKGSLHANGR 4
114 HANGRQKDVD 2
115 QKDVDKEFYL 9
116 KEFYLFPTVF 1
117 FPTVFDENES 4
118 DENESLLLED 4
119 LLLEDNIRMF 2
120 NIRMFTTAPD 3
121 TTAPDQVDKE 1
122 QVDKEDEDFQ 4
123 DEDFQESNKM 5
124 ESNKMHSMNG 3
125 HSMNGFMYGN 2
126 FMYGNQPGLT 3
127 QPGLTMCKGD 7
128 MCKGDSVVWY 8
129 SVVWYLFSAG 5
130 LFSAGNEADV 6
131 NEADVHGIYF 3
132 HGIYFSGNTY 4
133 SGNTYLWRGE 4
134 LWRGERRDTA 2
135 RRDTANLFPQ 3
136 NLFPQTSLTL 2
137 TSLTLHMWPD 2
138 HMWPDTEGTF 10
139 TEGTFNVECL 9
140 NVECLTTDHY 5
141 TTDHYTGGMK 3
142 TGGMKQKYTV 3
143 QKYTVNQCRR 5
144 NQCRRQSEDS 1
145 QSEDSTFYLG 4
146 TFYLGERTYY 5
147 ERTYYIAAVE 0
148 IAAVEVEWDY 1
149 VEWDYSPQRE 4
150 SPQREWEKEL 8
151 WEKELHHLQE 6
152 HHLQEQNVSN 4
153 QNVSNAFLDK 2
154 AFLDKGEFYI 3
155 GEFYIGSKYK 6
156 GSKYKKVVYR 1
157 KVVYRQYTDS 2
158 QYTDSTFRVP 5
159 TFRVPVERKA 3
160 VERKAEEEHL 3
161 EEEHLGILGP 8
162 GILGPQLHAD 4
163 QLHADVGDKV 5
164 VGDKVKIIFK 2
165 KIIFKNMATR 0
166 NMATRPYSIH 2
167 PYSIHAHGVQ 3
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 4
170 VTPTLPGETL 8
171 PGETLTYVWK 7
172 TYVWKIPERS 16
173 IPERSGAGTE 7
174 GAGTEDSACI 10
175 DSACIPWAYY 5
176 PWAYYSTVDQ 0
177 STVDQVKDLY 1
178 VKDLYSGLIG 4
179 SGLIGPLIVC 3
180 PLIVCRRPYL 1
181 RRPYLKVFNP 9
182 KVFNPRRKLE 2
183 RRKLEFALLF 2
184 FALLFLVFDE 2
185 LVFDENESWY 4
186 NESWYLDDNI 7
187 LDDNIKTYSD 6
188 KTYSDHPEKV 4
189 HPEKVNKDDE 8
190 NKDDEEFIES 3
191 EFIESNKMHA 3
192 NKMHAINGRM 1
193 INGRMFGNLQ 2
194 FGNLQGLTMH 0
195 GLTMHVGDEV 7
196 VGDEVNWYLM 4
197 NWYLMGMGNE 2
198 GMGNEIDLHT 2
199 IDLHTVHFHG 8
200 VHFHGHSFQY 7
201 HSFQYKHRGV 5
202 KHRGVYSSDV 5
203 YSSDVFDIFP 4
204 FDIFPGTYQT 5
205 GTYQTLEMFP 0
206 LEMFPRTPGI 2
207 RTPGIWLLHC 8
208 WLLHCHVTDH 8
209 HVTDHIHAGM 6
210 IHAGMETTYT 3
211 ETTYTVLQNEDTKSG 8
212 VLQNEDTKSG 4


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 2
3 KAWAPTSCLF 6
4 YYHKEKAWAP 7
5 EIIGIYYHKE 2
6 YDWTTEIIGI 6
7 GHDSAYDWTT 8
8 ILKKEGHDSA 4
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 8
11 PGNQLYINSH 6
12 RGIRDPGNQL 9
13 AKKYLRGIRD 4
14 YQLYLAKKYL 2
15 FTEDTYQLYL 4
16 EITTRFTEDT 1
17 LWVPKEITTR 4
18 PGLFGLWVPK 2
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 3
21 KLHVYVKDGT 7
22 RSALNKLHVY 3
23 HFTYPRSALN 3
24 TIGHSHFTYP 5
25 HEKYYTIGHS 2
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 6
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 1
30 YQEGPYVKDD 3
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 7
34 VCNGDGEGPS 10
35 HYIRTVCNGD 8
36 ADIHSHYIRT 4
37 AIDKPADIHS 7
38 GILGSAIDKP 3
39 CIILPGILGS 3
40 LSDKKCIILP 2
41 EKEKDLSDKK 4
42 RDIHKEKEKD 7
43 MVVFERDIHK 3
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 6
46 NDELYWSFNE 8
47 CYTKINDELY 4
48 KEPESCYTKI 8
49 NDKDVKEPES 8
50 EQFDENDKDV 4
51 YMRNSEQFDE 1
52 YGNVSYMRNS 2
53 LSGFTYGNVS 3
54 MSLGPLSGFT 1
55 RDEACMSLGP 9
56 LYWKVRDEAC 2
57 NGMGFLYWKV 3
58 HVDVENGMGF 2
59 HFFAAHVDVE 6
60 TLAQGHFFAA 3
61 RYNKNTLAQG 3
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 4
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 0
66 MWEGPNQAVM 3
67 NQCSLMWEGP 8
68 KLHNLNQCSL 6
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 2
74 YYHRVHKGRI 5
75 EEAAIYYHRV 2
76 YNWIIEEAAI 2
77 IGSPAYNWII 5
78 KTFIDIGSPA 5
79 ATLNEKTFID 0
80 SDSGPATLNE 3
81 EFFVASDSGP 4
82 RTTGQEFFVA 3
83 YSGGIRTTGQ 2
84 YVLKKYSGGI 3
85 DTYERYVLKK 2
86 NTFSADTYER 5
87 GREKRNTFSA 1
88 HEEEPGREKR 2
89 GLIGLHEEEP 1
90 AWIVPGLIGL 4
91 TDGVEAWIVP 5
92 FTVRITDGVE 5
93 AGKNHFTVRI 2
94 ISLPYAGKNH 3
95 VGIPEISLPY 6
96 NKNFRVGIPE 5
97 YTGENNKNFR 3
98 YNPSYYTGEN 7
99 RSQPNYNPSY 8
100 SPPVSRSQPN 4
101 AVHSASPPVS 6
102 FTETPAVHSA 5
103 TWEYTFTETP 3
104 VEKPVTWEYT 6
105 ANTPGVEKPV 3
106 LCVPDANTPG 9
107 YYMKALCVPD 3
108 PDVASYYMKA 3
109 FIDKTPDVAS 4
110 GILGTFIDKT 7
111 CIKMPGILGT 2
112 LSGKKCIKMP 4
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 3
115 LYFEKDVDKQ 7
116 FVTPFLYFEK 4
117 SENEDFVTPF 2
118 DELLLSENED 2
119 FMRINDELLL 1
120 DPATTFMRIN 2
121 EKDVQDPATT 3
122 QFDEDEKDVQ 4
123 MKNSEQFDED 5
124 GNMSHMKNSE 1
125 NGYMFGNMSH 5
126 TLGPQNGYMF 3
127 DGKCMTLGPQ 3
128 YWVVSDGKCM 9
129 GASFLYWVVS 3
130 VDAENGASFL 2
131 FYIGHVDAEN 2
132 YTNGSFYIGH 7
133 EGRWLYTNGS 5
134 ATDRREGRWL 2
135 QPFLNATDRR 2
136 LTLSTQPFLN 3
137 DPWMHLTLST 3
138 FTGETDPWMH 4
139 LCEVNFTGET 4
140 YHDTTLCEVN 4
141 KMGGTYHDTT 4
142 VTYKQKMGGT 5
143 RRCQNVTYKQ 2
144 SDESQRRCQN 3
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 7
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 1
149 ERQPSYDWEV 3
150 LEKEWERQPS 6
151 EQLHHLEKEW 6
152 NSVNQEQLHH 3
153 KDLFANSVNQ 5
154 IYFEGKDLFA 5
155 KYKSGIYFEG 2
156 RYVVKKYKSG 2
157 SDTYQRYVVK 3
158 PVRFTSDTYQ 4
159 AKREVPVRFT 2
160 LHEEEAKREV 6
161 PGLIGLHEEE 2
162 DAHLQPGLIG 11
163 VKDGVDAHLQ 1
164 KFIIKVKDGV 8
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 3
167 QVGHAHISYP 1
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 3
170 LTEGPLTPTV 10
171 KWVYTLTEGP 2
172 SREPIKWVYT 3
173 ETGAGSREPI 6
174 ICASDETGAG 4
175 YYAWPICASD 4
176 QDVTSYYAWP 3
177 YLDKVQDVTS 2
178 GILGSYLDKV 4
179 CVILPGILGS 3
180 LYPRRCVILP 5
181 PNFVKLYPRR 9
182 ELKRRPNFVK 6
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 1
185 YWSENEDFVL 6
186 INDDLYWSEN 10
187 DSYTKINDDL 3
188 VKEPHDSYTK 9
189 EDDKNVKEPH 2
190 SEIFEEDDKN 6
191 AHMKNSEIFE 0
192 MRGNIAHMKN 5
193 QLNGFMRGNI 2
194 HMTLGQLNGF 3
195 VEDGVHMTLG 2
196 MLYWNVEDGV 9
197 ENGMGMLYWN 4
198 THLDIENGMG 3
199 GHFHVTHLDI 12
200 YQFSHGHFHV 6
201 VGRHKYQFSH 5
202 VDSSYVGRHK 4
203 PFIDFVDSSY 0
204 TQYTGPFIDF 7
205 PFMELTQYTG 6
206 IGPTRPFMEL 5
207 CHLLWIGPTR 7
208 HDTVHCHLLW 4
209 MGAHIHDTVH 5
210 TYTTEMGAHI 7
211 GSKTDENQLVTYTTE 9
212 GSKTDENQLV 4