CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Lung
NC
CN
Seq1 = 2 Seq2 = 8 Seq3 = 12 Seq4 = 8 Seq5 = 3 Seq6 = 4 Seq7 = 6 Seq8 = 8 Seq9 = 3 Seq10 = 4 Seq11 = 4 Seq12 = 3 Seq13 = 6 Seq14 = 2 Seq15 = 5 Seq17 = 4 Seq18 = 7 Seq19 = 5 Seq20 = 3 Seq21 = 9 Seq22 = 2 Seq23 = 4 Seq24 = 7 Seq25 = 3 Seq26 = 9 Seq27 = 2 Seq28 = 1 Seq29 = 2 Seq30 = 12 Seq31 = 5 Seq32 = 6 Seq33 = 5 Seq34 = 11 Seq35 = 9 Seq36 = 4 Seq37 = 5 Seq38 = 4 Seq39 = 4 Seq40 = 7 Seq41 = 1 Seq42 = 5 Seq43 = 4 Seq44 = 1 Seq45 = 3 Seq46 = 9 Seq47 = 11 Seq48 = 6 Seq49 = 4 Seq50 = 5 Seq52 = 2 Seq53 = 6 Seq54 = 6 Seq55 = 3 Seq56 = 7 Seq57 = 4 Seq58 = 6 Seq59 = 6 Seq60 = 4 Seq61 = 1 Seq63 = 1 Seq64 = 2 Seq65 = 1 Seq66 = 9 Seq67 = 9 Seq68 = 6 Seq69 = 3 Seq70 = 3 Seq71 = 1 Seq72 = 3 Seq73 = 2 Seq74 = 4 Seq75 = 7 Seq76 = 4 Seq77 = 15 Seq78 = 4 Seq79 = 1 Seq80 = 8 Seq81 = 4 Seq82 = 3 Seq83 = 1 Seq84 = 3 Seq85 = 4 Seq86 = 4 Seq87 = 1 Seq88 = 8 Seq89 = 12 Seq90 = 12 Seq91 = 13 Seq92 = 3 Seq93 = 5 Seq94 = 2 Seq95 = 6 Seq96 = 6 Seq97 = 9 Seq98 = 9 Seq99 = 5 Seq100 = 7 Seq101 = 3 Seq102 = 4 Seq103 = 1 Seq104 = 8 Seq105 = 3 Seq106 = 8 Seq107 = 7 Seq108 = 4 Seq109 = 5 Seq110 = 7 Seq111 = 4 Seq112 = 6 Seq113 = 2 Seq114 = 3 Seq115 = 2 Seq117 = 4 Seq119 = 5 Seq120 = 5 Seq121 = 2 Seq122 = 2 Seq123 = 3 Seq124 = 4 Seq125 = 6 Seq126 = 7 Seq127 = 6 Seq128 = 12 Seq129 = 7 Seq130 = 2 Seq131 = 5 Seq132 = 8 Seq133 = 8 Seq134 = 2 Seq135 = 2 Seq136 = 3 Seq137 = 2 Seq138 = 6 Seq139 = 6 Seq140 = 9 Seq141 = 10 Seq142 = 3 Seq143 = 2 Seq144 = 3 Seq145 = 5 Seq146 = 6 Seq147 = 3 Seq148 = 4 Seq149 = 7 Seq150 = 10 Seq151 = 7 Seq152 = 8 Seq153 = 2 Seq154 = 10 Seq155 = 5 Seq156 = 2 Seq157 = 4 Seq158 = 1 Seq159 = 4 Seq160 = 4 Seq161 = 7 Seq162 = 6 Seq163 = 5 Seq164 = 6 Seq165 = 2 Seq166 = 2 Seq167 = 6 Seq169 = 4 Seq170 = 10 Seq171 = 9 Seq172 = 9 Seq173 = 8 Seq174 = 11 Seq175 = 12 Seq176 = 6 Seq177 = 5 Seq178 = 5 Seq179 = 8 Seq180 = 6 Seq181 = 6 Seq182 = 4 Seq183 = 3 Seq184 = 1 Seq185 = 13 Seq186 = 2 Seq187 = 7 Seq188 = 7 Seq189 = 8 Seq190 = 2 Seq191 = 1 Seq192 = 4 Seq193 = 6 Seq194 = 3 Seq195 = 7 Seq196 = 10 Seq197 = 7 Seq198 = 2 Seq199 = 8 Seq200 = 13 Seq201 = 6 Seq202 = 4 Seq203 = 4 Seq204 = 6 Seq205 = 2 Seq206 = 7 Seq207 = 10 Seq208 = 6 Seq209 = 2 Seq210 = 1 Seq211 = 9 Seq212 = 5 SeqR2 = 3 SeqR3 = 5 SeqR4 = 6 SeqR5 = 4 SeqR6 = 3 SeqR7 = 6 SeqR8 = 2 SeqR9 = 1 SeqR10 = 5 SeqR11 = 4 SeqR12 = 7 SeqR13 = 5 SeqR14 = 4 SeqR15 = 6 SeqR16 = 2 SeqR17 = 4 SeqR18 = 9 SeqR19 = 2 SeqR20 = 4 SeqR21 = 8 SeqR22 = 4 SeqR23 = 7 SeqR24 = 6 SeqR25 = 2 SeqR26 = 4 SeqR27 = 3 SeqR28 = 3 SeqR29 = 6 SeqR30 = 7 SeqR31 = 4 SeqR32 = 1 SeqR33 = 2 SeqR34 = 15 SeqR35 = 6 SeqR36 = 6 SeqR37 = 5 SeqR39 = 9 SeqR40 = 10 SeqR41 = 4 SeqR42 = 6 SeqR43 = 1 SeqR44 = 1 SeqR45 = 3 SeqR46 = 11 SeqR47 = 12 SeqR48 = 3 SeqR49 = 6 SeqR51 = 3 SeqR52 = 3 SeqR53 = 7 SeqR54 = 5 SeqR55 = 4 SeqR56 = 5 SeqR57 = 12 SeqR58 = 9 SeqR59 = 5 SeqR60 = 4 SeqR61 = 1 SeqR62 = 5 SeqR63 = 4 SeqR64 = 3 SeqR66 = 11 SeqR67 = 9 SeqR68 = 7 SeqR69 = 4 SeqR70 = 5 SeqR71 = 4 SeqR72 = 2 SeqR73 = 2 SeqR74 = 16 SeqR75 = 3 SeqR76 = 3 SeqR77 = 13 SeqR78 = 2 SeqR79 = 3 SeqR80 = 4 SeqR81 = 3 SeqR82 = 1 SeqR83 = 3 SeqR84 = 7 SeqR85 = 3 SeqR86 = 2 SeqR87 = 2 SeqR88 = 4 SeqR89 = 7 SeqR90 = 10 SeqR91 = 7 SeqR92 = 3 SeqR93 = 12 SeqR94 = 10 SeqR95 = 6 SeqR96 = 3 SeqR97 = 7 SeqR98 = 5 SeqR99 = 10 SeqR100 = 5 SeqR101 = 5 SeqR102 = 4 SeqR103 = 3 SeqR104 = 6 SeqR105 = 4 SeqR106 = 18 SeqR107 = 2 SeqR108 = 1 SeqR109 = 2 SeqR110 = 3 SeqR111 = 8 SeqR112 = 5 SeqR113 = 8 SeqR114 = 4 SeqR115 = 2 SeqR116 = 6 SeqR117 = 7 SeqR119 = 3 SeqR120 = 1 SeqR121 = 1 SeqR122 = 7 SeqR123 = 2 SeqR124 = 1 SeqR125 = 2 SeqR126 = 16 SeqR127 = 16 SeqR128 = 20 SeqR129 = 8 SeqR130 = 3 SeqR131 = 2 SeqR132 = 11 SeqR133 = 10 SeqR134 = 5 SeqR135 = 5 SeqR136 = 6 SeqR137 = 6 SeqR138 = 14 SeqR139 = 8 SeqR140 = 9 SeqR141 = 7 SeqR142 = 3 SeqR143 = 3 SeqR144 = 3 SeqR145 = 2 SeqR146 = 3 SeqR147 = 1 SeqR148 = 2 SeqR149 = 7 SeqR150 = 5 SeqR151 = 5 SeqR152 = 2 SeqR154 = 6 SeqR155 = 7 SeqR156 = 3 SeqR157 = 2 SeqR158 = 3 SeqR159 = 5 SeqR160 = 1 SeqR161 = 13 SeqR162 = 11 SeqR163 = 6 SeqR164 = 9 SeqR165 = 2 SeqR166 = 1 SeqR167 = 7 SeqR168 = 1 SeqR170 = 4 SeqR171 = 5 SeqR172 = 9 SeqR173 = 2 SeqR174 = 5 SeqR175 = 4 SeqR176 = 6 SeqR177 = 3 SeqR178 = 5 SeqR179 = 10 SeqR180 = 6 SeqR181 = 4 SeqR182 = 3 SeqR183 = 1 SeqR184 = 1 SeqR185 = 9 SeqR186 = 9 SeqR187 = 7 SeqR188 = 10 SeqR189 = 1 SeqR190 = 3 SeqR191 = 4 SeqR192 = 4 SeqR193 = 2 SeqR194 = 7 SeqR195 = 9 SeqR196 = 8 SeqR197 = 7 SeqR198 = 6 SeqR199 = 8 SeqR200 = 8 SeqR201 = 5 SeqR202 = 3 SeqR203 = 2 SeqR204 = 5 SeqR205 = 3 SeqR206 = 3 SeqR207 = 12 SeqR208 = 4 SeqR209 = 5 SeqR210 = 4 SeqR211 = 8 SeqR212 = 4
1 MKILILGIFL 2
2 LGIFLFLCST 8
3 FLCSTPAWAK 12
4 PAWAKEKHYY 8
5 EKHYYIGIIE 3
6 IGIIETTWDY 4
7 TTWDYASDHG 6
8 ASDHGEKKLI 8
9 EKKLISVDTE 3
10 SVDTEHSNIY 4
11 HSNIYLQNGP 4
12 LQNGPDRIGR 3
13 DRIGRLYKKA 6
14 LYKKALYLQY 2
15 LYLQYTDETF 5
16 TDETFRTTIE 0
17 RTTIEKPVWL 4
18 KPVWLGFLGP 7
19 GFLGPIIKAE 5
20 IIKAETGDKV 3
21 TGDKVYVHLK 9
22 YVHLKNLASR 2
23 NLASRPYTFH 4
24 PYTFHSHGIT 7
25 SHGITYYKEH 3
26 YYKEHEGAIY 9
27 EGAIYPDNTT 2
28 PDNTTDFQRA 1
29 DFQRADDKVY 2
30 DDKVYPGEQY 12
31 PGEQYTYMLL 5
32 TYMLLATEEQ 6
33 ATEEQSPGEG 5
34 SPGEGDGNCV 11
35 DGNCVTRIYH 9
36 TRIYHSHIDA 4
37 SHIDAPKDIA 5
38 PKDIASGLIG 4
39 SGLIGPLIIC 4
40 PLIICKKDSL 7
41 KKDSLDKEKE 1
42 DKEKEKHIDR 5
43 KHIDREFVVM 4
44 EFVVMFSVVD 1
45 FSVVDENFSW 3
46 ENFSWYLEDN 9
47 YLEDNIKTYC 11
48 IKTYCSEPEK 6
49 SEPEKVDKDN 4
50 VDKDNEDFQE 5
51 EDFQESNRMY 0
52 SNRMYSVNGY 2
53 SVNGYTFGSL 6
54 TFGSLPGLSM 6
55 PGLSMCAEDR 3
56 CAEDRVKWYL 7
57 VKWYLFGMGN 4
58 FGMGNEVDVH 6
59 EVDVHAAFFH 6
60 AAFFHGQALT 4
61 GQALTNKNYR 1
62 NKNYRIDTIN 0
63 IDTINLFPAT 1
64 LFPATLFDAY 2
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 9
67 PGEWMLSCQN 9
68 LSCQNLNHLK 6
69 LNHLKAGLQA 3
70 AGLQAFFQVQ 3
71 FFQVQECNKS 1
72 ECNKSSSKDN 3
73 SSKDNIRGKH 2
74 IRGKHVRHYY 4
75 VRHYYIAAEE 7
76 IAAEEIIWNY 4
77 IIWNYAPSGI 15
78 APSGIDIFTK 4
79 DIFTKENLTA 1
80 ENLTAPGSDS 8
81 PGSDSAVFFE 4
82 AVFFEQGTTR 3
83 QGTTRIGGSY 1
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 4
86 REYTDASFTN 4
87 ASFTNRKERG 1
88 RKERGPEEEH 8
89 PEEEHLGILG 12
90 LGILGPVIWA 12
91 PVIWAEVGDT 13
92 EVGDTIRVTF 3
93 IRVTFHNKGA 5
94 HNKGAYPLSI 2
95 YPLSIEPIGV 6
96 EPIGVRFNKN 6
97 RFNKNNEGTY 9
98 NEGTYYSPNY 9
99 YSPNYNPQSR 5
100 NPQSRSVPPS 7
101 SVPPSASHVA 3
102 ASHVAPTETF 4
103 PTETFTYEWT 1
104 TYEWTVPKEV 8
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 8
107 DPVCLAKMYY 7
108 AKMYYSAVDP 4
109 SAVDPTKDIF 5
110 TKDIFTGLIG 7
111 TGLIGPMKIC 4
112 PMKICKKGSL 6
113 KKGSLHANGR 2
114 HANGRQKDVD 3
115 QKDVDKEFYL 2
116 KEFYLFPTVF 0
117 FPTVFDENES 4
118 DENESLLLED 0
119 LLLEDNIRMF 5
120 NIRMFTTAPD 5
121 TTAPDQVDKE 2
122 QVDKEDEDFQ 2
123 DEDFQESNKM 3
124 ESNKMHSMNG 4
125 HSMNGFMYGN 6
126 FMYGNQPGLT 7
127 QPGLTMCKGD 6
128 MCKGDSVVWY 12
129 SVVWYLFSAG 7
130 LFSAGNEADV 2
131 NEADVHGIYF 5
132 HGIYFSGNTY 8
133 SGNTYLWRGE 8
134 LWRGERRDTA 2
135 RRDTANLFPQ 2
136 NLFPQTSLTL 3
137 TSLTLHMWPD 2
138 HMWPDTEGTF 6
139 TEGTFNVECL 6
140 NVECLTTDHY 9
141 TTDHYTGGMK 10
142 TGGMKQKYTV 3
143 QKYTVNQCRR 2
144 NQCRRQSEDS 3
145 QSEDSTFYLG 5
146 TFYLGERTYY 6
147 ERTYYIAAVE 3
148 IAAVEVEWDY 4
149 VEWDYSPQRE 7
150 SPQREWEKEL 10
151 WEKELHHLQE 7
152 HHLQEQNVSN 8
153 QNVSNAFLDK 2
154 AFLDKGEFYI 10
155 GEFYIGSKYK 5
156 GSKYKKVVYR 2
157 KVVYRQYTDS 4
158 QYTDSTFRVP 1
159 TFRVPVERKA 4
160 VERKAEEEHL 4
161 EEEHLGILGP 7
162 GILGPQLHAD 6
163 QLHADVGDKV 5
164 VGDKVKIIFK 6
165 KIIFKNMATR 2
166 NMATRPYSIH 2
167 PYSIHAHGVQ 6
168 AHGVQTESST 0
169 TESSTVTPTL 4
170 VTPTLPGETL 10
171 PGETLTYVWK 9
172 TYVWKIPERS 9
173 IPERSGAGTE 8
174 GAGTEDSACI 11
175 DSACIPWAYY 12
176 PWAYYSTVDQ 6
177 STVDQVKDLY 5
178 VKDLYSGLIG 5
179 SGLIGPLIVC 8
180 PLIVCRRPYL 6
181 RRPYLKVFNP 6
182 KVFNPRRKLE 4
183 RRKLEFALLF 3
184 FALLFLVFDE 1
185 LVFDENESWY 13
186 NESWYLDDNI 2
187 LDDNIKTYSD 7
188 KTYSDHPEKV 7
189 HPEKVNKDDE 8
190 NKDDEEFIES 2
191 EFIESNKMHA 1
192 NKMHAINGRM 4
193 INGRMFGNLQ 6
194 FGNLQGLTMH 3
195 GLTMHVGDEV 7
196 VGDEVNWYLM 10
197 NWYLMGMGNE 7
198 GMGNEIDLHT 2
199 IDLHTVHFHG 8
200 VHFHGHSFQY 13
201 HSFQYKHRGV 6
202 KHRGVYSSDV 4
203 YSSDVFDIFP 4
204 FDIFPGTYQT 6
205 GTYQTLEMFP 2
206 LEMFPRTPGI 7
207 RTPGIWLLHC 10
208 WLLHCHVTDH 6
209 HVTDHIHAGM 2
210 IHAGMETTYT 1
211 ETTYTVLQNEDTKSG 9
212 VLQNEDTKSG 5


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 3
3 KAWAPTSCLF 5
4 YYHKEKAWAP 6
5 EIIGIYYHKE 4
6 YDWTTEIIGI 3
7 GHDSAYDWTT 6
8 ILKKEGHDSA 2
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 5
11 PGNQLYINSH 4
12 RGIRDPGNQL 7
13 AKKYLRGIRD 5
14 YQLYLAKKYL 4
15 FTEDTYQLYL 6
16 EITTRFTEDT 2
17 LWVPKEITTR 4
18 PGLFGLWVPK 9
19 EAKIIPGLFG 2
20 VKDGTEAKII 4
21 KLHVYVKDGT 8
22 RSALNKLHVY 4
23 HFTYPRSALN 7
24 TIGHSHFTYP 6
25 HEKYYTIGHS 2
26 YIAGEHEKYY 4
27 TTNDPYIAGE 3
28 ARQFDTTNDP 3
29 YVKDDARQFD 6
30 YQEGPYVKDD 7
31 LLMYTYQEGP 4
32 QEETALLMYT 1
33 GEGPSQEETA 2
34 VCNGDGEGPS 15
35 HYIRTVCNGD 6
36 ADIHSHYIRT 6
37 AIDKPADIHS 5
38 GILGSAIDKP 0
39 CIILPGILGS 9
40 LSDKKCIILP 10
41 EKEKDLSDKK 4
42 RDIHKEKEKD 6
43 MVVFERDIHK 1
44 DVVSFMVVFE 1
45 WSFNEDVVSF 3
46 NDELYWSFNE 11
47 CYTKINDELY 12
48 KEPESCYTKI 3
49 NDKDVKEPES 6
50 EQFDENDKDV 0
51 YMRNSEQFDE 3
52 YGNVSYMRNS 3
53 LSGFTYGNVS 7
54 MSLGPLSGFT 5
55 RDEACMSLGP 4
56 LYWKVRDEAC 5
57 NGMGFLYWKV 12
58 HVDVENGMGF 9
59 HFFAAHVDVE 5
60 TLAQGHFFAA 4
61 RYNKNTLAQG 1
62 NITDIRYNKN 5
63 TAPFLNITDI 4
64 YADFLTAPFL 3
65 NQAVMYADFL 0
66 MWEGPNQAVM 11
67 NQCSLMWEGP 9
68 KLHNLNQCSL 7
69 AQLGAKLHNL 4
70 QVQFFAQLGA 5
71 SKNCEQVQFF 4
72 NDKSSSKNCE 2
73 HKGRINDKSS 2
74 YYHRVHKGRI 16
75 EEAAIYYHRV 3
76 YNWIIEEAAI 3
77 IGSPAYNWII 13
78 KTFIDIGSPA 2
79 ATLNEKTFID 3
80 SDSGPATLNE 4
81 EFFVASDSGP 3
82 RTTGQEFFVA 1
83 YSGGIRTTGQ 3
84 YVLKKYSGGI 7
85 DTYERYVLKK 3
86 NTFSADTYER 2
87 GREKRNTFSA 2
88 HEEEPGREKR 4
89 GLIGLHEEEP 7
90 AWIVPGLIGL 10
91 TDGVEAWIVP 7
92 FTVRITDGVE 3
93 AGKNHFTVRI 12
94 ISLPYAGKNH 10
95 VGIPEISLPY 6
96 NKNFRVGIPE 3
97 YTGENNKNFR 7
98 YNPSYYTGEN 5
99 RSQPNYNPSY 10
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 5
102 FTETPAVHSA 4
103 TWEYTFTETP 3
104 VEKPVTWEYT 6
105 ANTPGVEKPV 4
106 LCVPDANTPG 18
107 YYMKALCVPD 2
108 PDVASYYMKA 1
109 FIDKTPDVAS 2
110 GILGTFIDKT 3
111 CIKMPGILGT 8
112 LSGKKCIKMP 5
113 RGNAHLSGKK 8
114 DVDKQRGNAH 4
115 LYFEKDVDKQ 2
116 FVTPFLYFEK 6
117 SENEDFVTPF 7
118 DELLLSENED 0
119 FMRINDELLL 3
120 DPATTFMRIN 1
121 EKDVQDPATT 1
122 QFDEDEKDVQ 7
123 MKNSEQFDED 2
124 GNMSHMKNSE 1
125 NGYMFGNMSH 2
126 TLGPQNGYMF 16
127 DGKCMTLGPQ 16
128 YWVVSDGKCM 20
129 GASFLYWVVS 8
130 VDAENGASFL 3
131 FYIGHVDAEN 2
132 YTNGSFYIGH 11
133 EGRWLYTNGS 10
134 ATDRREGRWL 5
135 QPFLNATDRR 5
136 LTLSTQPFLN 6
137 DPWMHLTLST 6
138 FTGETDPWMH 14
139 LCEVNFTGET 8
140 YHDTTLCEVN 9
141 KMGGTYHDTT 7
142 VTYKQKMGGT 3
143 RRCQNVTYKQ 3
144 SDESQRRCQN 3
145 GLYFTSDESQ 2
146 YYTREGLYFT 3
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 2
149 ERQPSYDWEV 7
150 LEKEWERQPS 5
151 EQLHHLEKEW 5
152 NSVNQEQLHH 2
153 KDLFANSVNQ 0
154 IYFEGKDLFA 6
155 KYKSGIYFEG 7
156 RYVVKKYKSG 3
157 SDTYQRYVVK 2
158 PVRFTSDTYQ 3
159 AKREVPVRFT 5
160 LHEEEAKREV 1
161 PGLIGLHEEE 13
162 DAHLQPGLIG 11
163 VKDGVDAHLQ 6
164 KFIIKVKDGV 9
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 1
167 QVGHAHISYP 7
168 TSSETQVGHA 1
169 LTPTVTSSET 0
170 LTEGPLTPTV 4
171 KWVYTLTEGP 5
172 SREPIKWVYT 9
173 ETGAGSREPI 2
174 ICASDETGAG 5
175 YYAWPICASD 4
176 QDVTSYYAWP 6
177 YLDKVQDVTS 3
178 GILGSYLDKV 5
179 CVILPGILGS 10
180 LYPRRCVILP 6
181 PNFVKLYPRR 4
182 ELKRRPNFVK 3
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 1
185 YWSENEDFVL 9
186 INDDLYWSEN 9
187 DSYTKINDDL 7
188 VKEPHDSYTK 10
189 EDDKNVKEPH 1
190 SEIFEEDDKN 3
191 AHMKNSEIFE 4
192 MRGNIAHMKN 4
193 QLNGFMRGNI 2
194 HMTLGQLNGF 7
195 VEDGVHMTLG 9
196 MLYWNVEDGV 8
197 ENGMGMLYWN 7
198 THLDIENGMG 6
199 GHFHVTHLDI 8
200 YQFSHGHFHV 8
201 VGRHKYQFSH 5
202 VDSSYVGRHK 3
203 PFIDFVDSSY 2
204 TQYTGPFIDF 5
205 PFMELTQYTG 3
206 IGPTRPFMEL 3
207 CHLLWIGPTR 12
208 HDTVHCHLLW 4
209 MGAHIHDTVH 5
210 TYTTEMGAHI 4
211 GSKTDENQLVTYTTE 8
212 GSKTDENQLV 4