CERU_HUMAN - 1065 amino acids
HumanVirus
NC
CN
Seq1 = 12 Seq2 = 19 Seq3 = 35 Seq4 = 19 Seq5 = 32 Seq6 = 35 Seq7 = 53 Seq8 = 9 Seq9 = 2 Seq10 = 40 Seq11 = 21 Seq12 = 24 Seq13 = 10 Seq14 = 7 Seq15 = 11 Seq16 = 11 Seq17 = 33 Seq18 = 78 Seq19 = 39 Seq20 = 11 Seq21 = 107 Seq22 = 16 Seq23 = 9 Seq24 = 42 Seq25 = 14 Seq26 = 29 Seq27 = 21 Seq28 = 5 Seq29 = 13 Seq30 = 23 Seq31 = 54 Seq32 = 1 Seq33 = 9 Seq34 = 62 Seq35 = 64 Seq36 = 21 Seq37 = 13 Seq38 = 14 Seq39 = 42 Seq40 = 31 Seq41 = 8 Seq42 = 54 Seq43 = 10 Seq44 = 3 Seq45 = 9 Seq46 = 25 Seq47 = 33 Seq48 = 55 Seq49 = 64 Seq50 = 21 Seq51 = 11 Seq52 = 14 Seq53 = 25 Seq54 = 45 Seq55 = 13 Seq56 = 29 Seq57 = 68 Seq58 = 19 Seq59 = 67 Seq60 = 6 Seq61 = 12 Seq62 = 24 Seq63 = 34 Seq64 = 29 Seq65 = 3 Seq66 = 17 Seq67 = 98 Seq68 = 18 Seq69 = 12 Seq70 = 17 Seq71 = 27 Seq72 = 2 Seq73 = 9 Seq74 = 28 Seq75 = 21 Seq76 = 13 Seq77 = 87 Seq78 = 49 Seq79 = 32 Seq80 = 25 Seq81 = 19 Seq82 = 18 Seq83 = 22 Seq84 = 11 Seq85 = 17 Seq86 = 4 Seq87 = 12 Seq88 = 15 Seq89 = 15 Seq90 = 92 Seq91 = 10 Seq92 = 14 Seq93 = 17 Seq94 = 25 Seq95 = 59 Seq96 = 14 Seq97 = 145 Seq98 = 164 Seq99 = 118 Seq100 = 15 Seq101 = 18 Seq102 = 20 Seq103 = 19 Seq104 = 156 Seq105 = 13 Seq106 = 75 Seq107 = 42 Seq108 = 2 Seq109 = 53 Seq110 = 17 Seq111 = 10 Seq112 = 27 Seq113 = 13 Seq114 = 15 Seq115 = 100 Seq116 = 24 Seq117 = 23 Seq118 = 17 Seq119 = 10 Seq120 = 8 Seq121 = 19 Seq122 = 22 Seq123 = 5 Seq124 = 22 Seq125 = 36 Seq126 = 27 Seq127 = 29 Seq128 = 88 Seq129 = 19 Seq130 = 5 Seq131 = 63 Seq132 = 35 Seq133 = 60 Seq134 = 30 Seq135 = 1 Seq136 = 9 Seq137 = 14 Seq138 = 42 Seq139 = 39 Seq140 = 23 Seq141 = 24 Seq142 = 13 Seq143 = 10 Seq144 = 2 Seq145 = 4 Seq146 = 9 Seq147 = 5 Seq148 = 9 Seq149 = 75 Seq150 = 67 Seq151 = 76 Seq152 = 5 Seq153 = 6 Seq154 = 22 Seq155 = 20 Seq156 = 11 Seq157 = 16 Seq158 = 17 Seq159 = 34 Seq160 = 4 Seq161 = 29 Seq162 = 24 Seq163 = 11 Seq164 = 10 Seq165 = 6 Seq166 = 13 Seq167 = 25 Seq168 = 2 Seq169 = 3 Seq170 = 99 Seq171 = 73 Seq172 = 19 Seq173 = 132 Seq174 = 18 Seq175 = 35 Seq176 = 20 Seq177 = 3 Seq178 = 22 Seq179 = 22 Seq180 = 35 Seq181 = 8 Seq182 = 7 Seq183 = 14 Seq184 = 11 Seq185 = 52 Seq186 = 55 Seq187 = 8 Seq188 = 28 Seq189 = 10 Seq190 = 18 Seq191 = 11 Seq192 = 16 Seq193 = 11 Seq194 = 8 Seq195 = 30 Seq196 = 25 Seq197 = 39 Seq198 = 36 Seq199 = 32 Seq200 = 39 Seq201 = 26 Seq202 = 20 Seq203 = 19 Seq204 = 64 Seq205 = 13 Seq206 = 58 Seq207 = 98 Seq208 = 32 Seq209 = 32 Seq210 = 10 Seq211 = 28 Seq212 = 7 SeqR1 = 14 SeqR2 = 23 SeqR3 = 82 SeqR4 = 29 SeqR5 = 35 SeqR6 = 29 SeqR7 = 134 SeqR8 = 12 SeqR9 = 5 SeqR10 = 4 SeqR11 = 87 SeqR12 = 13 SeqR13 = 13 SeqR14 = 12 SeqR15 = 20 SeqR16 = 2 SeqR17 = 36 SeqR18 = 29 SeqR19 = 34 SeqR20 = 16 SeqR21 = 21 SeqR22 = 7 SeqR23 = 17 SeqR24 = 40 SeqR25 = 35 SeqR26 = 114 SeqR27 = 16 SeqR28 = 9 SeqR29 = 7 SeqR30 = 16 SeqR31 = 15 SeqR32 = 2 SeqR33 = 10 SeqR34 = 41 SeqR35 = 26 SeqR36 = 30 SeqR37 = 20 SeqR38 = 14 SeqR39 = 11 SeqR40 = 18 SeqR41 = 11 SeqR42 = 9 SeqR43 = 32 SeqR44 = 7 SeqR45 = 36 SeqR46 = 18 SeqR47 = 21 SeqR48 = 40 SeqR49 = 3 SeqR50 = 33 SeqR51 = 38 SeqR52 = 11 SeqR53 = 35 SeqR54 = 22 SeqR55 = 36 SeqR56 = 85 SeqR57 = 23 SeqR58 = 30 SeqR59 = 16 SeqR60 = 17 SeqR61 = 4 SeqR62 = 22 SeqR63 = 12 SeqR64 = 21 SeqR65 = 2 SeqR66 = 28 SeqR67 = 112 SeqR68 = 20 SeqR69 = 20 SeqR70 = 18 SeqR71 = 11 SeqR72 = 21 SeqR73 = 21 SeqR74 = 28 SeqR75 = 25 SeqR76 = 83 SeqR77 = 78 SeqR78 = 18 SeqR79 = 4 SeqR80 = 60 SeqR81 = 14 SeqR82 = 2 SeqR83 = 92 SeqR84 = 12 SeqR85 = 23 SeqR86 = 7 SeqR87 = 12 SeqR88 = 3 SeqR89 = 17 SeqR90 = 56 SeqR91 = 34 SeqR92 = 8 SeqR93 = 9 SeqR94 = 30 SeqR95 = 16 SeqR96 = 13 SeqR97 = 29 SeqR98 = 99 SeqR99 = 91 SeqR100 = 6 SeqR101 = 4 SeqR102 = 17 SeqR103 = 21 SeqR104 = 48 SeqR105 = 150 SeqR106 = 76 SeqR107 = 24 SeqR108 = 21 SeqR109 = 12 SeqR110 = 24 SeqR111 = 11 SeqR112 = 17 SeqR113 = 18 SeqR114 = 10 SeqR115 = 24 SeqR116 = 33 SeqR117 = 27 SeqR118 = 4 SeqR119 = 8 SeqR120 = 12 SeqR121 = 17 SeqR122 = 23 SeqR123 = 6 SeqR124 = 5 SeqR125 = 23 SeqR126 = 58 SeqR127 = 69 SeqR128 = 31 SeqR129 = 25 SeqR130 = 7 SeqR131 = 15 SeqR132 = 38 SeqR133 = 74 SeqR134 = 46 SeqR135 = 18 SeqR136 = 11 SeqR137 = 20 SeqR138 = 51 SeqR139 = 30 SeqR140 = 35 SeqR141 = 20 SeqR142 = 34 SeqR143 = 37 SeqR144 = 2 SeqR145 = 21 SeqR146 = 28 SeqR148 = 8 SeqR149 = 50 SeqR150 = 26 SeqR151 = 21 SeqR152 = 12 SeqR153 = 6 SeqR154 = 37 SeqR155 = 37 SeqR156 = 90 SeqR157 = 22 SeqR158 = 24 SeqR159 = 4 SeqR160 = 7 SeqR161 = 26 SeqR162 = 44 SeqR163 = 12 SeqR164 = 8 SeqR165 = 9 SeqR166 = 11 SeqR167 = 26 SeqR168 = 5 SeqR169 = 2 SeqR170 = 8 SeqR171 = 35 SeqR172 = 20 SeqR173 = 17 SeqR174 = 3 SeqR175 = 37 SeqR176 = 12 SeqR177 = 10 SeqR178 = 28 SeqR179 = 17 SeqR180 = 38 SeqR181 = 10 SeqR182 = 13 SeqR183 = 1 SeqR184 = 12 SeqR185 = 45 SeqR186 = 55 SeqR187 = 13 SeqR188 = 10 SeqR189 = 20 SeqR190 = 7 SeqR191 = 3 SeqR192 = 79 SeqR193 = 5 SeqR194 = 13 SeqR195 = 36 SeqR196 = 41 SeqR197 = 37 SeqR198 = 40 SeqR199 = 28 SeqR200 = 31 SeqR201 = 20 SeqR202 = 32 SeqR203 = 38 SeqR204 = 49 SeqR205 = 8 SeqR206 = 23 SeqR207 = 43 SeqR208 = 66 SeqR209 = 16 SeqR210 = 18 SeqR211 = 24 SeqR212 = 6
1 MKILILGIFL 12
2 LGIFLFLCST 19
3 FLCSTPAWAK 35
4 PAWAKEKHYY 19
5 EKHYYIGIIE 32
6 IGIIETTWDY 35
7 TTWDYASDHG 53
8 ASDHGEKKLI 9
9 EKKLISVDTE 2
10 SVDTEHSNIY 40
11 HSNIYLQNGP 21
12 LQNGPDRIGR 24
13 DRIGRLYKKA 10
14 LYKKALYLQY 7
15 LYLQYTDETF 11
16 TDETFRTTIE 11
17 RTTIEKPVWL 33
18 KPVWLGFLGP 78
19 GFLGPIIKAE 39
20 IIKAETGDKV 11
21 TGDKVYVHLK 107
22 YVHLKNLASR 16
23 NLASRPYTFH 9
24 PYTFHSHGIT 42
25 SHGITYYKEH 14
26 YYKEHEGAIY 29
27 EGAIYPDNTT 21
28 PDNTTDFQRA 5
29 DFQRADDKVY 13
30 DDKVYPGEQY 23
31 PGEQYTYMLL 54
32 TYMLLATEEQ 1
33 ATEEQSPGEG 9
34 SPGEGDGNCV 62
35 DGNCVTRIYH 64
36 TRIYHSHIDA 21
37 SHIDAPKDIA 13
38 PKDIASGLIG 14
39 SGLIGPLIIC 42
40 PLIICKKDSL 31
41 KKDSLDKEKE 8
42 DKEKEKHIDR 54
43 KHIDREFVVM 10
44 EFVVMFSVVD 3
45 FSVVDENFSW 9
46 ENFSWYLEDN 25
47 YLEDNIKTYC 33
48 IKTYCSEPEK 55
49 SEPEKVDKDN 64
50 VDKDNEDFQE 21
51 EDFQESNRMY 11
52 SNRMYSVNGY 14
53 SVNGYTFGSL 25
54 TFGSLPGLSM 45
55 PGLSMCAEDR 13
56 CAEDRVKWYL 29
57 VKWYLFGMGN 68
58 FGMGNEVDVH 19
59 EVDVHAAFFH 67
60 AAFFHGQALT 6
61 GQALTNKNYR 12
62 NKNYRIDTIN 24
63 IDTINLFPAT 34
64 LFPATLFDAY 29
65 LFDAYMVAQN 3
66 MVAQNPGEWM 17
67 PGEWMLSCQN 98
68 LSCQNLNHLK 18
69 LNHLKAGLQA 12
70 AGLQAFFQVQ 17
71 FFQVQECNKS 27
72 ECNKSSSKDN 2
73 SSKDNIRGKH 9
74 IRGKHVRHYY 28
75 VRHYYIAAEE 21
76 IAAEEIIWNY 13
77 IIWNYAPSGI 87
78 APSGIDIFTK 49
79 DIFTKENLTA 32
80 ENLTAPGSDS 25
81 PGSDSAVFFE 19
82 AVFFEQGTTR 18
83 QGTTRIGGSY 22
84 IGGSYKKLVY 11
85 KKLVYREYTD 17
86 REYTDASFTN 4
87 ASFTNRKERG 12
88 RKERGPEEEH 15
89 PEEEHLGILG 15
90 LGILGPVIWA 92
91 PVIWAEVGDT 10
92 EVGDTIRVTF 14
93 IRVTFHNKGA 17
94 HNKGAYPLSI 25
95 YPLSIEPIGV 59
96 EPIGVRFNKN 14
97 RFNKNNEGTY 145
98 NEGTYYSPNY 164
99 YSPNYNPQSR 118
100 NPQSRSVPPS 15
101 SVPPSASHVA 18
102 ASHVAPTETF 20
103 PTETFTYEWT 19
104 TYEWTVPKEV 156
105 VPKEVGPTNA 13
106 GPTNADPVCL 75
107 DPVCLAKMYY 42
108 AKMYYSAVDP 2
109 SAVDPTKDIF 53
110 TKDIFTGLIG 17
111 TGLIGPMKIC 10
112 PMKICKKGSL 27
113 KKGSLHANGR 13
114 HANGRQKDVD 15
115 QKDVDKEFYL 100
116 KEFYLFPTVF 24
117 FPTVFDENES 23
118 DENESLLLED 17
119 LLLEDNIRMF 10
120 NIRMFTTAPD 8
121 TTAPDQVDKE 19
122 QVDKEDEDFQ 22
123 DEDFQESNKM 5
124 ESNKMHSMNG 22
125 HSMNGFMYGN 36
126 FMYGNQPGLT 27
127 QPGLTMCKGD 29
128 MCKGDSVVWY 88
129 SVVWYLFSAG 19
130 LFSAGNEADV 5
131 NEADVHGIYF 63
132 HGIYFSGNTY 35
133 SGNTYLWRGE 60
134 LWRGERRDTA 30
135 RRDTANLFPQ 1
136 NLFPQTSLTL 9
137 TSLTLHMWPD 14
138 HMWPDTEGTF 42
139 TEGTFNVECL 39
140 NVECLTTDHY 23
141 TTDHYTGGMK 24
142 TGGMKQKYTV 13
143 QKYTVNQCRR 10
144 NQCRRQSEDS 2
145 QSEDSTFYLG 4
146 TFYLGERTYY 9
147 ERTYYIAAVE 5
148 IAAVEVEWDY 9
149 VEWDYSPQRE 75
150 SPQREWEKEL 67
151 WEKELHHLQE 76
152 HHLQEQNVSN 5
153 QNVSNAFLDK 6
154 AFLDKGEFYI 22
155 GEFYIGSKYK 20
156 GSKYKKVVYR 11
157 KVVYRQYTDS 16
158 QYTDSTFRVP 17
159 TFRVPVERKA 34
160 VERKAEEEHL 4
161 EEEHLGILGP 29
162 GILGPQLHAD 24
163 QLHADVGDKV 11
164 VGDKVKIIFK 10
165 KIIFKNMATR 6
166 NMATRPYSIH 13
167 PYSIHAHGVQ 25
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 3
170 VTPTLPGETL 99
171 PGETLTYVWK 73
172 TYVWKIPERS 19
173 IPERSGAGTE 132
174 GAGTEDSACI 18
175 DSACIPWAYY 35
176 PWAYYSTVDQ 20
177 STVDQVKDLY 3
178 VKDLYSGLIG 22
179 SGLIGPLIVC 22
180 PLIVCRRPYL 35
181 RRPYLKVFNP 8
182 KVFNPRRKLE 7
183 RRKLEFALLF 14
184 FALLFLVFDE 11
185 LVFDENESWY 52
186 NESWYLDDNI 55
187 LDDNIKTYSD 8
188 KTYSDHPEKV 28
189 HPEKVNKDDE 10
190 NKDDEEFIES 18
191 EFIESNKMHA 11
192 NKMHAINGRM 16
193 INGRMFGNLQ 11
194 FGNLQGLTMH 8
195 GLTMHVGDEV 30
196 VGDEVNWYLM 25
197 NWYLMGMGNE 39
198 GMGNEIDLHT 36
199 IDLHTVHFHG 32
200 VHFHGHSFQY 39
201 HSFQYKHRGV 26
202 KHRGVYSSDV 20
203 YSSDVFDIFP 19
204 FDIFPGTYQT 64
205 GTYQTLEMFP 13
206 LEMFPRTPGI 58
207 RTPGIWLLHC 98
208 WLLHCHVTDH 32
209 HVTDHIHAGM 32
210 IHAGMETTYT 10
211 ETTYTVLQNEDTKSG 28
212 VLQNEDTKSG 7


1 LFIGLILIKM 14
2 TSCLFLFIGL 23
3 KAWAPTSCLF 82
4 YYHKEKAWAP 29
5 EIIGIYYHKE 35
6 YDWTTEIIGI 29
7 GHDSAYDWTT 134
8 ILKKEGHDSA 12
9 ETDVSILKKE 5
10 YINSHETDVS 4
11 PGNQLYINSH 87
12 RGIRDPGNQL 13
13 AKKYLRGIRD 13
14 YQLYLAKKYL 12
15 FTEDTYQLYL 20
16 EITTRFTEDT 2
17 LWVPKEITTR 36
18 PGLFGLWVPK 29
19 EAKIIPGLFG 34
20 VKDGTEAKII 16
21 KLHVYVKDGT 21
22 RSALNKLHVY 7
23 HFTYPRSALN 17
24 TIGHSHFTYP 40
25 HEKYYTIGHS 35
26 YIAGEHEKYY 114
27 TTNDPYIAGE 16
28 ARQFDTTNDP 9
29 YVKDDARQFD 7
30 YQEGPYVKDD 16
31 LLMYTYQEGP 15
32 QEETALLMYT 2
33 GEGPSQEETA 10
34 VCNGDGEGPS 41
35 HYIRTVCNGD 26
36 ADIHSHYIRT 30
37 AIDKPADIHS 20
38 GILGSAIDKP 14
39 CIILPGILGS 11
40 LSDKKCIILP 18
41 EKEKDLSDKK 11
42 RDIHKEKEKD 9
43 MVVFERDIHK 32
44 DVVSFMVVFE 7
45 WSFNEDVVSF 36
46 NDELYWSFNE 18
47 CYTKINDELY 21
48 KEPESCYTKI 40
49 NDKDVKEPES 3
50 EQFDENDKDV 33
51 YMRNSEQFDE 38
52 YGNVSYMRNS 11
53 LSGFTYGNVS 35
54 MSLGPLSGFT 22
55 RDEACMSLGP 36
56 LYWKVRDEAC 85
57 NGMGFLYWKV 23
58 HVDVENGMGF 30
59 HFFAAHVDVE 16
60 TLAQGHFFAA 17
61 RYNKNTLAQG 4
62 NITDIRYNKN 22
63 TAPFLNITDI 12
64 YADFLTAPFL 21
65 NQAVMYADFL 2
66 MWEGPNQAVM 28
67 NQCSLMWEGP 112
68 KLHNLNQCSL 20
69 AQLGAKLHNL 20
70 QVQFFAQLGA 18
71 SKNCEQVQFF 11
72 NDKSSSKNCE 21
73 HKGRINDKSS 21
74 YYHRVHKGRI 28
75 EEAAIYYHRV 25
76 YNWIIEEAAI 83
77 IGSPAYNWII 78
78 KTFIDIGSPA 18
79 ATLNEKTFID 4
80 SDSGPATLNE 60
81 EFFVASDSGP 14
82 RTTGQEFFVA 2
83 YSGGIRTTGQ 92
84 YVLKKYSGGI 12
85 DTYERYVLKK 23
86 NTFSADTYER 7
87 GREKRNTFSA 12
88 HEEEPGREKR 3
89 GLIGLHEEEP 17
90 AWIVPGLIGL 56
91 TDGVEAWIVP 34
92 FTVRITDGVE 8
93 AGKNHFTVRI 9
94 ISLPYAGKNH 30
95 VGIPEISLPY 16
96 NKNFRVGIPE 13
97 YTGENNKNFR 29
98 YNPSYYTGEN 99
99 RSQPNYNPSY 91
100 SPPVSRSQPN 6
101 AVHSASPPVS 4
102 FTETPAVHSA 17
103 TWEYTFTETP 21
104 VEKPVTWEYT 48
105 ANTPGVEKPV 150
106 LCVPDANTPG 76
107 YYMKALCVPD 24
108 PDVASYYMKA 21
109 FIDKTPDVAS 12
110 GILGTFIDKT 24
111 CIKMPGILGT 11
112 LSGKKCIKMP 17
113 RGNAHLSGKK 18
114 DVDKQRGNAH 10
115 LYFEKDVDKQ 24
116 FVTPFLYFEK 33
117 SENEDFVTPF 27
118 DELLLSENED 4
119 FMRINDELLL 8
120 DPATTFMRIN 12
121 EKDVQDPATT 17
122 QFDEDEKDVQ 23
123 MKNSEQFDED 6
124 GNMSHMKNSE 5
125 NGYMFGNMSH 23
126 TLGPQNGYMF 58
127 DGKCMTLGPQ 69
128 YWVVSDGKCM 31
129 GASFLYWVVS 25
130 VDAENGASFL 7
131 FYIGHVDAEN 15
132 YTNGSFYIGH 38
133 EGRWLYTNGS 74
134 ATDRREGRWL 46
135 QPFLNATDRR 18
136 LTLSTQPFLN 11
137 DPWMHLTLST 20
138 FTGETDPWMH 51
139 LCEVNFTGET 30
140 YHDTTLCEVN 35
141 KMGGTYHDTT 20
142 VTYKQKMGGT 34
143 RRCQNVTYKQ 37
144 SDESQRRCQN 2
145 GLYFTSDESQ 21
146 YYTREGLYFT 28
147 EVAAIYYTRE 0
148 YDWEVEVAAI 8
149 ERQPSYDWEV 50
150 LEKEWERQPS 26
151 EQLHHLEKEW 21
152 NSVNQEQLHH 12
153 KDLFANSVNQ 6
154 IYFEGKDLFA 37
155 KYKSGIYFEG 37
156 RYVVKKYKSG 90
157 SDTYQRYVVK 22
158 PVRFTSDTYQ 24
159 AKREVPVRFT 4
160 LHEEEAKREV 7
161 PGLIGLHEEE 26
162 DAHLQPGLIG 44
163 VKDGVDAHLQ 12
164 KFIIKVKDGV 8
165 RTAMNKFIIK 9
166 HISYPRTAMN 11
167 QVGHAHISYP 26
168 TSSETQVGHA 5
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 8
171 KWVYTLTEGP 35
172 SREPIKWVYT 20
173 ETGAGSREPI 17
174 ICASDETGAG 3
175 YYAWPICASD 37
176 QDVTSYYAWP 12
177 YLDKVQDVTS 10
178 GILGSYLDKV 28
179 CVILPGILGS 17
180 LYPRRCVILP 38
181 PNFVKLYPRR 10
182 ELKRRPNFVK 13
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 12
185 YWSENEDFVL 45
186 INDDLYWSEN 55
187 DSYTKINDDL 13
188 VKEPHDSYTK 10
189 EDDKNVKEPH 20
190 SEIFEEDDKN 7
191 AHMKNSEIFE 3
192 MRGNIAHMKN 79
193 QLNGFMRGNI 5
194 HMTLGQLNGF 13
195 VEDGVHMTLG 36
196 MLYWNVEDGV 41
197 ENGMGMLYWN 37
198 THLDIENGMG 40
199 GHFHVTHLDI 28
200 YQFSHGHFHV 31
201 VGRHKYQFSH 20
202 VDSSYVGRHK 32
203 PFIDFVDSSY 38
204 TQYTGPFIDF 49
205 PFMELTQYTG 8
206 IGPTRPFMEL 23
207 CHLLWIGPTR 43
208 HDTVHCHLLW 66
209 MGAHIHDTVH 16
210 TYTTEMGAHI 18
211 GSKTDENQLVTYTTE 24
212 GSKTDENQLV 6