CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Human
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 18 Seq3 = 28 Seq4 = 20 Seq5 = 10 Seq6 = 14 Seq7 = 16 Seq8 = 6 Seq9 = 1 Seq10 = 14 Seq11 = 15 Seq12 = 11 Seq13 = 9 Seq14 = 3 Seq15 = 11 Seq16 = 3 Seq17 = 12 Seq18 = 29 Seq19 = 12 Seq20 = 7 Seq21 = 22 Seq22 = 15 Seq23 = 13 Seq24 = 24 Seq25 = 15 Seq26 = 16 Seq27 = 7 Seq28 = 6 Seq29 = 5 Seq30 = 16 Seq31 = 12 Seq32 = 4 Seq33 = 7 Seq34 = 40 Seq35 = 20 Seq36 = 31 Seq37 = 9 Seq38 = 13 Seq39 = 16 Seq40 = 18 Seq41 = 3 Seq42 = 3 Seq43 = 4 Seq44 = 3 Seq45 = 15 Seq46 = 44 Seq47 = 22 Seq48 = 13 Seq49 = 6 Seq50 = 7 Seq51 = 5 Seq52 = 15 Seq53 = 11 Seq54 = 10 Seq55 = 11 Seq56 = 14 Seq57 = 16 Seq58 = 10 Seq59 = 9 Seq60 = 6 Seq61 = 1 Seq62 = 5 Seq63 = 11 Seq64 = 4 Seq65 = 1 Seq66 = 24 Seq67 = 30 Seq68 = 11 Seq69 = 11 Seq70 = 4 Seq71 = 6 Seq72 = 4 Seq73 = 3 Seq74 = 23 Seq75 = 9 Seq76 = 17 Seq77 = 19 Seq78 = 8 Seq79 = 3 Seq80 = 14 Seq81 = 6 Seq82 = 6 Seq83 = 5 Seq84 = 13 Seq85 = 12 Seq86 = 9 Seq87 = 4 Seq88 = 14 Seq89 = 17 Seq90 = 22 Seq91 = 23 Seq92 = 15 Seq93 = 4 Seq94 = 9 Seq95 = 12 Seq96 = 8 Seq97 = 11 Seq98 = 24 Seq99 = 17 Seq100 = 8 Seq101 = 13 Seq102 = 6 Seq103 = 17 Seq104 = 27 Seq105 = 4 Seq106 = 15 Seq107 = 18 Seq108 = 10 Seq109 = 17 Seq110 = 9 Seq111 = 17 Seq112 = 8 Seq113 = 5 Seq114 = 5 Seq115 = 14 Seq116 = 7 Seq117 = 10 Seq118 = 5 Seq119 = 4 Seq120 = 5 Seq121 = 6 Seq122 = 12 Seq123 = 6 Seq124 = 9 Seq125 = 13 Seq126 = 10 Seq127 = 25 Seq128 = 16 Seq129 = 8 Seq130 = 4 Seq131 = 11 Seq132 = 23 Seq133 = 32 Seq134 = 10 Seq135 = 3 Seq136 = 4 Seq137 = 20 Seq138 = 23 Seq139 = 12 Seq140 = 16 Seq141 = 9 Seq142 = 3 Seq143 = 5 Seq144 = 4 Seq145 = 7 Seq146 = 11 Seq147 = 5 Seq148 = 15 Seq149 = 16 Seq150 = 16 Seq151 = 27 Seq152 = 7 Seq153 = 4 Seq154 = 18 Seq155 = 9 Seq156 = 7 Seq157 = 14 Seq158 = 6 Seq159 = 4 Seq160 = 6 Seq161 = 11 Seq162 = 16 Seq163 = 7 Seq164 = 7 Seq165 = 3 Seq166 = 8 Seq167 = 13 Seq168 = 2 Seq169 = 1 Seq170 = 14 Seq171 = 17 Seq172 = 26 Seq173 = 15 Seq174 = 10 Seq175 = 32 Seq176 = 15 Seq177 = 8 Seq178 = 12 Seq179 = 19 Seq180 = 17 Seq181 = 19 Seq182 = 17 Seq183 = 2 Seq184 = 9 Seq185 = 34 Seq186 = 27 Seq187 = 20 Seq188 = 6 Seq189 = 5 Seq190 = 12 Seq191 = 5 Seq192 = 11 Seq193 = 12 Seq194 = 7 Seq195 = 16 Seq196 = 21 Seq197 = 10 Seq198 = 11 Seq199 = 27 Seq200 = 27 Seq201 = 13 Seq202 = 14 Seq203 = 11 Seq204 = 15 Seq205 = 8 Seq206 = 14 Seq207 = 48 Seq208 = 40 Seq209 = 11 Seq210 = 4 Seq211 = 21 Seq212 = 3 SeqR1 = 1 SeqR2 = 12 SeqR3 = 19 SeqR4 = 12 SeqR5 = 6 SeqR6 = 9 SeqR7 = 29 SeqR8 = 4 SeqR9 = 2 SeqR10 = 3 SeqR11 = 14 SeqR12 = 13 SeqR13 = 5 SeqR14 = 5 SeqR15 = 14 SeqR16 = 3 SeqR17 = 6 SeqR18 = 40 SeqR19 = 5 SeqR20 = 3 SeqR21 = 13 SeqR22 = 6 SeqR23 = 4 SeqR24 = 14 SeqR25 = 12 SeqR26 = 7 SeqR27 = 6 SeqR28 = 1 SeqR29 = 4 SeqR30 = 15 SeqR31 = 10 SeqR33 = 10 SeqR34 = 56 SeqR35 = 15 SeqR36 = 15 SeqR37 = 2 SeqR38 = 5 SeqR39 = 15 SeqR40 = 9 SeqR41 = 3 SeqR42 = 5 SeqR43 = 8 SeqR44 = 4 SeqR45 = 10 SeqR46 = 13 SeqR47 = 13 SeqR48 = 13 SeqR49 = 2 SeqR50 = 4 SeqR51 = 3 SeqR52 = 4 SeqR53 = 13 SeqR54 = 5 SeqR55 = 12 SeqR56 = 14 SeqR57 = 21 SeqR58 = 11 SeqR59 = 4 SeqR60 = 7 SeqR61 = 2 SeqR62 = 1 SeqR63 = 3 SeqR64 = 4 SeqR65 = 1 SeqR66 = 25 SeqR67 = 30 SeqR68 = 14 SeqR69 = 5 SeqR70 = 1 SeqR71 = 8 SeqR72 = 2 SeqR73 = 2 SeqR74 = 21 SeqR75 = 9 SeqR76 = 8 SeqR77 = 23 SeqR78 = 5 SeqR79 = 4 SeqR80 = 9 SeqR81 = 7 SeqR82 = 3 SeqR83 = 3 SeqR84 = 2 SeqR85 = 3 SeqR86 = 2 SeqR87 = 4 SeqR88 = 6 SeqR89 = 10 SeqR90 = 34 SeqR91 = 19 SeqR92 = 5 SeqR93 = 11 SeqR94 = 12 SeqR95 = 9 SeqR96 = 7 SeqR97 = 7 SeqR98 = 14 SeqR99 = 13 SeqR100 = 5 SeqR101 = 5 SeqR102 = 5 SeqR103 = 17 SeqR104 = 16 SeqR105 = 8 SeqR106 = 19 SeqR107 = 19 SeqR108 = 3 SeqR109 = 3 SeqR110 = 9 SeqR111 = 13 SeqR112 = 14 SeqR113 = 3 SeqR114 = 2 SeqR115 = 8 SeqR116 = 9 SeqR117 = 11 SeqR118 = 7 SeqR119 = 4 SeqR120 = 1 SeqR121 = 4 SeqR122 = 9 SeqR123 = 3 SeqR124 = 4 SeqR125 = 14 SeqR126 = 17 SeqR127 = 13 SeqR128 = 39 SeqR129 = 13 SeqR130 = 1 SeqR131 = 15 SeqR132 = 16 SeqR133 = 24 SeqR134 = 12 SeqR135 = 9 SeqR136 = 4 SeqR137 = 8 SeqR138 = 22 SeqR139 = 6 SeqR140 = 15 SeqR141 = 10 SeqR142 = 3 SeqR143 = 8 SeqR144 = 3 SeqR145 = 7 SeqR146 = 18 SeqR147 = 2 SeqR148 = 13 SeqR149 = 16 SeqR150 = 12 SeqR151 = 17 SeqR152 = 1 SeqR153 = 7 SeqR154 = 12 SeqR155 = 11 SeqR156 = 3 SeqR157 = 2 SeqR158 = 11 SeqR159 = 3 SeqR160 = 2 SeqR161 = 14 SeqR162 = 19 SeqR163 = 5 SeqR164 = 11 SeqR165 = 1 SeqR166 = 7 SeqR167 = 11 SeqR168 = 1 SeqR169 = 2 SeqR170 = 17 SeqR171 = 14 SeqR172 = 11 SeqR173 = 7 SeqR174 = 5 SeqR175 = 15 SeqR176 = 16 SeqR177 = 1 SeqR178 = 14 SeqR179 = 18 SeqR180 = 15 SeqR181 = 15 SeqR182 = 3 SeqR183 = 2 SeqR184 = 3 SeqR185 = 22 SeqR186 = 23 SeqR187 = 7 SeqR188 = 3 SeqR189 = 4 SeqR190 = 4 SeqR191 = 3 SeqR192 = 16 SeqR193 = 8 SeqR194 = 12 SeqR195 = 10 SeqR196 = 33 SeqR197 = 18 SeqR198 = 8 SeqR199 = 30 SeqR200 = 18 SeqR201 = 7 SeqR202 = 5 SeqR203 = 9 SeqR204 = 11 SeqR205 = 4 SeqR206 = 16 SeqR207 = 30 SeqR208 = 23 SeqR209 = 8 SeqR210 = 1 SeqR211 = 9 SeqR212 = 5
1 MKILILGIFL 4
2 LGIFLFLCST 18
3 FLCSTPAWAK 28
4 PAWAKEKHYY 20
5 EKHYYIGIIE 10
6 IGIIETTWDY 14
7 TTWDYASDHG 16
8 ASDHGEKKLI 6
9 EKKLISVDTE 1
10 SVDTEHSNIY 14
11 HSNIYLQNGP 15
12 LQNGPDRIGR 11
13 DRIGRLYKKA 9
14 LYKKALYLQY 3
15 LYLQYTDETF 11
16 TDETFRTTIE 3
17 RTTIEKPVWL 12
18 KPVWLGFLGP 29
19 GFLGPIIKAE 12
20 IIKAETGDKV 7
21 TGDKVYVHLK 22
22 YVHLKNLASR 15
23 NLASRPYTFH 13
24 PYTFHSHGIT 24
25 SHGITYYKEH 15
26 YYKEHEGAIY 16
27 EGAIYPDNTT 7
28 PDNTTDFQRA 6
29 DFQRADDKVY 5
30 DDKVYPGEQY 16
31 PGEQYTYMLL 12
32 TYMLLATEEQ 4
33 ATEEQSPGEG 7
34 SPGEGDGNCV 40
35 DGNCVTRIYH 20
36 TRIYHSHIDA 31
37 SHIDAPKDIA 9
38 PKDIASGLIG 13
39 SGLIGPLIIC 16
40 PLIICKKDSL 18
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 3
43 KHIDREFVVM 4
44 EFVVMFSVVD 3
45 FSVVDENFSW 15
46 ENFSWYLEDN 44
47 YLEDNIKTYC 22
48 IKTYCSEPEK 13
49 SEPEKVDKDN 6
50 VDKDNEDFQE 7
51 EDFQESNRMY 5
52 SNRMYSVNGY 15
53 SVNGYTFGSL 11
54 TFGSLPGLSM 10
55 PGLSMCAEDR 11
56 CAEDRVKWYL 14
57 VKWYLFGMGN 16
58 FGMGNEVDVH 10
59 EVDVHAAFFH 9
60 AAFFHGQALT 6
61 GQALTNKNYR 1
62 NKNYRIDTIN 5
63 IDTINLFPAT 11
64 LFPATLFDAY 4
65 LFDAYMVAQN 1
66 MVAQNPGEWM 24
67 PGEWMLSCQN 30
68 LSCQNLNHLK 11
69 LNHLKAGLQA 11
70 AGLQAFFQVQ 4
71 FFQVQECNKS 6
72 ECNKSSSKDN 4
73 SSKDNIRGKH 3
74 IRGKHVRHYY 23
75 VRHYYIAAEE 9
76 IAAEEIIWNY 17
77 IIWNYAPSGI 19
78 APSGIDIFTK 8
79 DIFTKENLTA 3
80 ENLTAPGSDS 14
81 PGSDSAVFFE 6
82 AVFFEQGTTR 6
83 QGTTRIGGSY 5
84 IGGSYKKLVY 13
85 KKLVYREYTD 12
86 REYTDASFTN 9
87 ASFTNRKERG 4
88 RKERGPEEEH 14
89 PEEEHLGILG 17
90 LGILGPVIWA 22
91 PVIWAEVGDT 23
92 EVGDTIRVTF 15
93 IRVTFHNKGA 4
94 HNKGAYPLSI 9
95 YPLSIEPIGV 12
96 EPIGVRFNKN 8
97 RFNKNNEGTY 11
98 NEGTYYSPNY 24
99 YSPNYNPQSR 17
100 NPQSRSVPPS 8
101 SVPPSASHVA 13
102 ASHVAPTETF 6
103 PTETFTYEWT 17
104 TYEWTVPKEV 27
105 VPKEVGPTNA 4
106 GPTNADPVCL 15
107 DPVCLAKMYY 18
108 AKMYYSAVDP 10
109 SAVDPTKDIF 17
110 TKDIFTGLIG 9
111 TGLIGPMKIC 17
112 PMKICKKGSL 8
113 KKGSLHANGR 5
114 HANGRQKDVD 5
115 QKDVDKEFYL 14
116 KEFYLFPTVF 7
117 FPTVFDENES 10
118 DENESLLLED 5
119 LLLEDNIRMF 4
120 NIRMFTTAPD 5
121 TTAPDQVDKE 6
122 QVDKEDEDFQ 12
123 DEDFQESNKM 6
124 ESNKMHSMNG 9
125 HSMNGFMYGN 13
126 FMYGNQPGLT 10
127 QPGLTMCKGD 25
128 MCKGDSVVWY 16
129 SVVWYLFSAG 8
130 LFSAGNEADV 4
131 NEADVHGIYF 11
132 HGIYFSGNTY 23
133 SGNTYLWRGE 32
134 LWRGERRDTA 10
135 RRDTANLFPQ 3
136 NLFPQTSLTL 4
137 TSLTLHMWPD 20
138 HMWPDTEGTF 23
139 TEGTFNVECL 12
140 NVECLTTDHY 16
141 TTDHYTGGMK 9
142 TGGMKQKYTV 3
143 QKYTVNQCRR 5
144 NQCRRQSEDS 4
145 QSEDSTFYLG 7
146 TFYLGERTYY 11
147 ERTYYIAAVE 5
148 IAAVEVEWDY 15
149 VEWDYSPQRE 16
150 SPQREWEKEL 16
151 WEKELHHLQE 27
152 HHLQEQNVSN 7
153 QNVSNAFLDK 4
154 AFLDKGEFYI 18
155 GEFYIGSKYK 9
156 GSKYKKVVYR 7
157 KVVYRQYTDS 14
158 QYTDSTFRVP 6
159 TFRVPVERKA 4
160 VERKAEEEHL 6
161 EEEHLGILGP 11
162 GILGPQLHAD 16
163 QLHADVGDKV 7
164 VGDKVKIIFK 7
165 KIIFKNMATR 3
166 NMATRPYSIH 8
167 PYSIHAHGVQ 13
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 1
170 VTPTLPGETL 14
171 PGETLTYVWK 17
172 TYVWKIPERS 26
173 IPERSGAGTE 15
174 GAGTEDSACI 10
175 DSACIPWAYY 32
176 PWAYYSTVDQ 15
177 STVDQVKDLY 8
178 VKDLYSGLIG 12
179 SGLIGPLIVC 19
180 PLIVCRRPYL 17
181 RRPYLKVFNP 19
182 KVFNPRRKLE 17
183 RRKLEFALLF 2
184 FALLFLVFDE 9
185 LVFDENESWY 34
186 NESWYLDDNI 27
187 LDDNIKTYSD 20
188 KTYSDHPEKV 6
189 HPEKVNKDDE 5
190 NKDDEEFIES 12
191 EFIESNKMHA 5
192 NKMHAINGRM 11
193 INGRMFGNLQ 12
194 FGNLQGLTMH 7
195 GLTMHVGDEV 16
196 VGDEVNWYLM 21
197 NWYLMGMGNE 10
198 GMGNEIDLHT 11
199 IDLHTVHFHG 27
200 VHFHGHSFQY 27
201 HSFQYKHRGV 13
202 KHRGVYSSDV 14
203 YSSDVFDIFP 11
204 FDIFPGTYQT 15
205 GTYQTLEMFP 8
206 LEMFPRTPGI 14
207 RTPGIWLLHC 48
208 WLLHCHVTDH 40
209 HVTDHIHAGM 11
210 IHAGMETTYT 4
211 ETTYTVLQNEDTKSG 21
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 1
2 TSCLFLFIGL 12
3 KAWAPTSCLF 19
4 YYHKEKAWAP 12
5 EIIGIYYHKE 6
6 YDWTTEIIGI 9
7 GHDSAYDWTT 29
8 ILKKEGHDSA 4
9 ETDVSILKKE 2
10 YINSHETDVS 3
11 PGNQLYINSH 14
12 RGIRDPGNQL 13
13 AKKYLRGIRD 5
14 YQLYLAKKYL 5
15 FTEDTYQLYL 14
16 EITTRFTEDT 3
17 LWVPKEITTR 6
18 PGLFGLWVPK 40
19 EAKIIPGLFG 5
20 VKDGTEAKII 3
21 KLHVYVKDGT 13
22 RSALNKLHVY 6
23 HFTYPRSALN 4
24 TIGHSHFTYP 14
25 HEKYYTIGHS 12
26 YIAGEHEKYY 7
27 TTNDPYIAGE 6
28 ARQFDTTNDP 1
29 YVKDDARQFD 4
30 YQEGPYVKDD 15
31 LLMYTYQEGP 10
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 10
34 VCNGDGEGPS 56
35 HYIRTVCNGD 15
36 ADIHSHYIRT 15
37 AIDKPADIHS 2
38 GILGSAIDKP 5
39 CIILPGILGS 15
40 LSDKKCIILP 9
41 EKEKDLSDKK 3
42 RDIHKEKEKD 5
43 MVVFERDIHK 8
44 DVVSFMVVFE 4
45 WSFNEDVVSF 10
46 NDELYWSFNE 13
47 CYTKINDELY 13
48 KEPESCYTKI 13
49 NDKDVKEPES 2
50 EQFDENDKDV 4
51 YMRNSEQFDE 3
52 YGNVSYMRNS 4
53 LSGFTYGNVS 13
54 MSLGPLSGFT 5
55 RDEACMSLGP 12
56 LYWKVRDEAC 14
57 NGMGFLYWKV 21
58 HVDVENGMGF 11
59 HFFAAHVDVE 4
60 TLAQGHFFAA 7
61 RYNKNTLAQG 2
62 NITDIRYNKN 1
63 TAPFLNITDI 3
64 YADFLTAPFL 4
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 25
67 NQCSLMWEGP 30
68 KLHNLNQCSL 14
69 AQLGAKLHNL 5
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 8
72 NDKSSSKNCE 2
73 HKGRINDKSS 2
74 YYHRVHKGRI 21
75 EEAAIYYHRV 9
76 YNWIIEEAAI 8
77 IGSPAYNWII 23
78 KTFIDIGSPA 5
79 ATLNEKTFID 4
80 SDSGPATLNE 9
81 EFFVASDSGP 7
82 RTTGQEFFVA 3
83 YSGGIRTTGQ 3
84 YVLKKYSGGI 2
85 DTYERYVLKK 3
86 NTFSADTYER 2
87 GREKRNTFSA 4
88 HEEEPGREKR 6
89 GLIGLHEEEP 10
90 AWIVPGLIGL 34
91 TDGVEAWIVP 19
92 FTVRITDGVE 5
93 AGKNHFTVRI 11
94 ISLPYAGKNH 12
95 VGIPEISLPY 9
96 NKNFRVGIPE 7
97 YTGENNKNFR 7
98 YNPSYYTGEN 14
99 RSQPNYNPSY 13
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 5
102 FTETPAVHSA 5
103 TWEYTFTETP 17
104 VEKPVTWEYT 16
105 ANTPGVEKPV 8
106 LCVPDANTPG 19
107 YYMKALCVPD 19
108 PDVASYYMKA 3
109 FIDKTPDVAS 3
110 GILGTFIDKT 9
111 CIKMPGILGT 13
112 LSGKKCIKMP 14
113 RGNAHLSGKK 3
114 DVDKQRGNAH 2
115 LYFEKDVDKQ 8
116 FVTPFLYFEK 9
117 SENEDFVTPF 11
118 DELLLSENED 7
119 FMRINDELLL 4
120 DPATTFMRIN 1
121 EKDVQDPATT 4
122 QFDEDEKDVQ 9
123 MKNSEQFDED 3
124 GNMSHMKNSE 4
125 NGYMFGNMSH 14
126 TLGPQNGYMF 17
127 DGKCMTLGPQ 13
128 YWVVSDGKCM 39
129 GASFLYWVVS 13
130 VDAENGASFL 1
131 FYIGHVDAEN 15
132 YTNGSFYIGH 16
133 EGRWLYTNGS 24
134 ATDRREGRWL 12
135 QPFLNATDRR 9
136 LTLSTQPFLN 4
137 DPWMHLTLST 8
138 FTGETDPWMH 22
139 LCEVNFTGET 6
140 YHDTTLCEVN 15
141 KMGGTYHDTT 10
142 VTYKQKMGGT 3
143 RRCQNVTYKQ 8
144 SDESQRRCQN 3
145 GLYFTSDESQ 7
146 YYTREGLYFT 18
147 EVAAIYYTRE 2
148 YDWEVEVAAI 13
149 ERQPSYDWEV 16
150 LEKEWERQPS 12
151 EQLHHLEKEW 17
152 NSVNQEQLHH 1
153 KDLFANSVNQ 7
154 IYFEGKDLFA 12
155 KYKSGIYFEG 11
156 RYVVKKYKSG 3
157 SDTYQRYVVK 2
158 PVRFTSDTYQ 11
159 AKREVPVRFT 3
160 LHEEEAKREV 2
161 PGLIGLHEEE 14
162 DAHLQPGLIG 19
163 VKDGVDAHLQ 5
164 KFIIKVKDGV 11
165 RTAMNKFIIK 1
166 HISYPRTAMN 7
167 QVGHAHISYP 11
168 TSSETQVGHA 1
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 17
171 KWVYTLTEGP 14
172 SREPIKWVYT 11
173 ETGAGSREPI 7
174 ICASDETGAG 5
175 YYAWPICASD 15
176 QDVTSYYAWP 16
177 YLDKVQDVTS 1
178 GILGSYLDKV 14
179 CVILPGILGS 18
180 LYPRRCVILP 15
181 PNFVKLYPRR 15
182 ELKRRPNFVK 3
183 FLLAFELKRR 2
184 EDFVLFLLAF 3
185 YWSENEDFVL 22
186 INDDLYWSEN 23
187 DSYTKINDDL 7
188 VKEPHDSYTK 3
189 EDDKNVKEPH 4
190 SEIFEEDDKN 4
191 AHMKNSEIFE 3
192 MRGNIAHMKN 16
193 QLNGFMRGNI 8
194 HMTLGQLNGF 12
195 VEDGVHMTLG 10
196 MLYWNVEDGV 33
197 ENGMGMLYWN 18
198 THLDIENGMG 8
199 GHFHVTHLDI 30
200 YQFSHGHFHV 18
201 VGRHKYQFSH 7
202 VDSSYVGRHK 5
203 PFIDFVDSSY 9
204 TQYTGPFIDF 11
205 PFMELTQYTG 4
206 IGPTRPFMEL 16
207 CHLLWIGPTR 30
208 HDTVHCHLLW 23
209 MGAHIHDTVH 8
210 TYTTEMGAHI 1
211 GSKTDENQLVTYTTE 9
212 GSKTDENQLV 5