CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Histamine
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 2 Seq3 = 6 Seq4 = 4 Seq5 = 2 Seq6 = 8 Seq7 = 8 Seq8 = 1 Seq9 = 1 Seq10 = 2 Seq11 = 6 Seq12 = 2 Seq13 = 4 Seq14 = 2 Seq15 = 4 Seq16 = 2 Seq17 = 4 Seq18 = 7 Seq19 = 2 Seq20 = 1 Seq21 = 5 Seq23 = 2 Seq24 = 2 Seq26 = 5 Seq27 = 3 Seq29 = 4 Seq30 = 6 Seq31 = 6 Seq32 = 2 Seq33 = 4 Seq34 = 11 Seq35 = 3 Seq36 = 2 Seq37 = 3 Seq38 = 2 Seq39 = 6 Seq40 = 3 Seq41 = 5 Seq42 = 3 Seq43 = 2 Seq44 = 1 Seq45 = 4 Seq46 = 3 Seq47 = 6 Seq48 = 2 Seq49 = 5 Seq50 = 4 Seq51 = 3 Seq52 = 5 Seq53 = 1 Seq54 = 4 Seq55 = 1 Seq56 = 2 Seq57 = 5 Seq58 = 6 Seq59 = 3 Seq60 = 1 Seq61 = 1 Seq62 = 4 Seq63 = 1 Seq64 = 5 Seq65 = 2 Seq66 = 5 Seq67 = 8 Seq68 = 1 Seq69 = 3 Seq71 = 4 Seq72 = 1 Seq73 = 1 Seq74 = 2 Seq75 = 1 Seq76 = 2 Seq77 = 2 Seq78 = 1 Seq79 = 3 Seq80 = 2 Seq81 = 3 Seq82 = 2 Seq83 = 3 Seq84 = 1 Seq85 = 1 Seq87 = 2 Seq88 = 5 Seq89 = 8 Seq90 = 1 Seq91 = 4 Seq92 = 1 Seq93 = 2 Seq94 = 6 Seq95 = 3 Seq96 = 5 Seq97 = 3 Seq98 = 8 Seq99 = 9 Seq100 = 4 Seq101 = 2 Seq102 = 3 Seq103 = 8 Seq104 = 8 Seq105 = 3 Seq106 = 7 Seq107 = 5 Seq108 = 3 Seq109 = 3 Seq110 = 5 Seq111 = 3 Seq112 = 3 Seq113 = 6 Seq114 = 2 Seq115 = 2 Seq116 = 5 Seq117 = 3 Seq118 = 1 Seq120 = 2 Seq121 = 2 Seq122 = 5 Seq123 = 3 Seq124 = 1 Seq125 = 4 Seq126 = 1 Seq127 = 6 Seq128 = 8 Seq129 = 2 Seq131 = 2 Seq132 = 8 Seq133 = 5 Seq134 = 2 Seq135 = 4 Seq136 = 3 Seq137 = 4 Seq138 = 3 Seq139 = 7 Seq140 = 5 Seq141 = 3 Seq142 = 3 Seq143 = 2 Seq144 = 3 Seq145 = 3 Seq146 = 1 Seq147 = 2 Seq148 = 6 Seq149 = 7 Seq150 = 3 Seq151 = 4 Seq152 = 3 Seq153 = 3 Seq154 = 1 Seq155 = 4 Seq156 = 1 Seq158 = 3 Seq159 = 3 Seq160 = 2 Seq161 = 7 Seq162 = 4 Seq163 = 4 Seq164 = 2 Seq165 = 1 Seq166 = 3 Seq167 = 3 Seq168 = 1 Seq169 = 1 Seq170 = 3 Seq171 = 2 Seq172 = 6 Seq173 = 6 Seq174 = 6 Seq175 = 10 Seq176 = 2 Seq177 = 2 Seq178 = 3 Seq179 = 5 Seq180 = 8 Seq181 = 3 Seq182 = 3 Seq183 = 3 Seq184 = 3 Seq185 = 4 Seq186 = 2 Seq187 = 1 Seq188 = 2 Seq189 = 6 Seq190 = 2 Seq191 = 2 Seq192 = 1 Seq193 = 3 Seq194 = 3 Seq195 = 3 Seq196 = 4 Seq197 = 7 Seq198 = 3 Seq199 = 10 Seq200 = 7 Seq201 = 2 Seq202 = 2 Seq203 = 2 Seq205 = 4 Seq206 = 4 Seq207 = 8 Seq208 = 7 Seq209 = 4 Seq210 = 3 Seq211 = 7 Seq212 = 3 SeqR2 = 2 SeqR3 = 1 SeqR4 = 11 SeqR6 = 5 SeqR7 = 7 SeqR8 = 2 SeqR9 = 1 SeqR10 = 3 SeqR11 = 2 SeqR12 = 2 SeqR14 = 4 SeqR15 = 3 SeqR16 = 2 SeqR17 = 6 SeqR18 = 6 SeqR19 = 3 SeqR20 = 1 SeqR21 = 1 SeqR22 = 1 SeqR23 = 1 SeqR24 = 4 SeqR25 = 4 SeqR26 = 3 SeqR27 = 2 SeqR29 = 1 SeqR30 = 3 SeqR33 = 2 SeqR34 = 2 SeqR35 = 4 SeqR36 = 2 SeqR37 = 8 SeqR38 = 5 SeqR39 = 6 SeqR40 = 1 SeqR41 = 3 SeqR42 = 3 SeqR43 = 2 SeqR45 = 2 SeqR46 = 2 SeqR47 = 8 SeqR48 = 5 SeqR49 = 8 SeqR50 = 1 SeqR51 = 1 SeqR52 = 1 SeqR53 = 3 SeqR54 = 6 SeqR55 = 6 SeqR56 = 6 SeqR57 = 4 SeqR58 = 6 SeqR59 = 1 SeqR60 = 2 SeqR61 = 3 SeqR64 = 1 SeqR65 = 1 SeqR66 = 3 SeqR67 = 6 SeqR68 = 3 SeqR69 = 7 SeqR70 = 1 SeqR71 = 2 SeqR73 = 3 SeqR74 = 6 SeqR75 = 4 SeqR76 = 1 SeqR77 = 5 SeqR78 = 4 SeqR79 = 1 SeqR80 = 5 SeqR82 = 3 SeqR83 = 2 SeqR84 = 2 SeqR85 = 2 SeqR86 = 3 SeqR87 = 4 SeqR89 = 1 SeqR90 = 10 SeqR91 = 5 SeqR92 = 6 SeqR93 = 1 SeqR94 = 6 SeqR95 = 4 SeqR96 = 4 SeqR97 = 1 SeqR98 = 2 SeqR99 = 4 SeqR100 = 2 SeqR101 = 2 SeqR102 = 3 SeqR103 = 2 SeqR104 = 6 SeqR105 = 3 SeqR106 = 8 SeqR107 = 5 SeqR108 = 5 SeqR109 = 1 SeqR110 = 1 SeqR111 = 2 SeqR112 = 2 SeqR113 = 4 SeqR114 = 1 SeqR115 = 3 SeqR116 = 2 SeqR117 = 3 SeqR118 = 2 SeqR119 = 2 SeqR120 = 1 SeqR121 = 4 SeqR122 = 4 SeqR123 = 1 SeqR124 = 1 SeqR125 = 3 SeqR126 = 5 SeqR127 = 5 SeqR128 = 4 SeqR129 = 4 SeqR131 = 4 SeqR132 = 3 SeqR133 = 3 SeqR134 = 2 SeqR135 = 2 SeqR136 = 3 SeqR137 = 4 SeqR138 = 5 SeqR139 = 5 SeqR140 = 5 SeqR141 = 5 SeqR142 = 2 SeqR143 = 2 SeqR144 = 6 SeqR145 = 4 SeqR146 = 2 SeqR147 = 3 SeqR148 = 2 SeqR149 = 4 SeqR150 = 5 SeqR151 = 2 SeqR152 = 5 SeqR153 = 2 SeqR154 = 4 SeqR155 = 1 SeqR156 = 3 SeqR157 = 4 SeqR158 = 4 SeqR159 = 1 SeqR160 = 1 SeqR161 = 1 SeqR162 = 7 SeqR163 = 2 SeqR164 = 5 SeqR165 = 1 SeqR166 = 1 SeqR167 = 4 SeqR170 = 4 SeqR171 = 5 SeqR172 = 5 SeqR173 = 4 SeqR174 = 4 SeqR175 = 1 SeqR176 = 1 SeqR177 = 3 SeqR179 = 4 SeqR180 = 1 SeqR181 = 1 SeqR182 = 3 SeqR183 = 3 SeqR185 = 9 SeqR186 = 10 SeqR187 = 4 SeqR189 = 2 SeqR190 = 2 SeqR191 = 1 SeqR192 = 3 SeqR194 = 2 SeqR195 = 1 SeqR196 = 4 SeqR197 = 3 SeqR198 = 3 SeqR199 = 7 SeqR200 = 4 SeqR201 = 2 SeqR202 = 1 SeqR205 = 1 SeqR206 = 1 SeqR207 = 8 SeqR208 = 6 SeqR209 = 2 SeqR210 = 5 SeqR211 = 2 SeqR212 = 4
1 MKILILGIFL 4
2 LGIFLFLCST 2
3 FLCSTPAWAK 6
4 PAWAKEKHYY 4
5 EKHYYIGIIE 2
6 IGIIETTWDY 8
7 TTWDYASDHG 8
8 ASDHGEKKLI 1
9 EKKLISVDTE 1
10 SVDTEHSNIY 2
11 HSNIYLQNGP 6
12 LQNGPDRIGR 2
13 DRIGRLYKKA 4
14 LYKKALYLQY 2
15 LYLQYTDETF 4
16 TDETFRTTIE 2
17 RTTIEKPVWL 4
18 KPVWLGFLGP 7
19 GFLGPIIKAE 2
20 IIKAETGDKV 1
21 TGDKVYVHLK 5
22 YVHLKNLASR 0
23 NLASRPYTFH 2
24 PYTFHSHGIT 2
25 SHGITYYKEH 0
26 YYKEHEGAIY 5
27 EGAIYPDNTT 3
28 PDNTTDFQRA 0
29 DFQRADDKVY 4
30 DDKVYPGEQY 6
31 PGEQYTYMLL 6
32 TYMLLATEEQ 2
33 ATEEQSPGEG 4
34 SPGEGDGNCV 11
35 DGNCVTRIYH 3
36 TRIYHSHIDA 2
37 SHIDAPKDIA 3
38 PKDIASGLIG 2
39 SGLIGPLIIC 6
40 PLIICKKDSL 3
41 KKDSLDKEKE 5
42 DKEKEKHIDR 3
43 KHIDREFVVM 2
44 EFVVMFSVVD 1
45 FSVVDENFSW 4
46 ENFSWYLEDN 3
47 YLEDNIKTYC 6
48 IKTYCSEPEK 2
49 SEPEKVDKDN 5
50 VDKDNEDFQE 4
51 EDFQESNRMY 3
52 SNRMYSVNGY 5
53 SVNGYTFGSL 1
54 TFGSLPGLSM 4
55 PGLSMCAEDR 1
56 CAEDRVKWYL 2
57 VKWYLFGMGN 5
58 FGMGNEVDVH 6
59 EVDVHAAFFH 3
60 AAFFHGQALT 1
61 GQALTNKNYR 1
62 NKNYRIDTIN 4
63 IDTINLFPAT 1
64 LFPATLFDAY 5
65 LFDAYMVAQN 2
66 MVAQNPGEWM 5
67 PGEWMLSCQN 8
68 LSCQNLNHLK 1
69 LNHLKAGLQA 3
70 AGLQAFFQVQ 0
71 FFQVQECNKS 4
72 ECNKSSSKDN 1
73 SSKDNIRGKH 1
74 IRGKHVRHYY 2
75 VRHYYIAAEE 1
76 IAAEEIIWNY 2
77 IIWNYAPSGI 2
78 APSGIDIFTK 1
79 DIFTKENLTA 3
80 ENLTAPGSDS 2
81 PGSDSAVFFE 3
82 AVFFEQGTTR 2
83 QGTTRIGGSY 3
84 IGGSYKKLVY 1
85 KKLVYREYTD 1
86 REYTDASFTN 0
87 ASFTNRKERG 2
88 RKERGPEEEH 5
89 PEEEHLGILG 8
90 LGILGPVIWA 1
91 PVIWAEVGDT 4
92 EVGDTIRVTF 1
93 IRVTFHNKGA 2
94 HNKGAYPLSI 6
95 YPLSIEPIGV 3
96 EPIGVRFNKN 5
97 RFNKNNEGTY 3
98 NEGTYYSPNY 8
99 YSPNYNPQSR 9
100 NPQSRSVPPS 4
101 SVPPSASHVA 2
102 ASHVAPTETF 3
103 PTETFTYEWT 8
104 TYEWTVPKEV 8
105 VPKEVGPTNA 3
106 GPTNADPVCL 7
107 DPVCLAKMYY 5
108 AKMYYSAVDP 3
109 SAVDPTKDIF 3
110 TKDIFTGLIG 5
111 TGLIGPMKIC 3
112 PMKICKKGSL 3
113 KKGSLHANGR 6
114 HANGRQKDVD 2
115 QKDVDKEFYL 2
116 KEFYLFPTVF 5
117 FPTVFDENES 3
118 DENESLLLED 1
119 LLLEDNIRMF 0
120 NIRMFTTAPD 2
121 TTAPDQVDKE 2
122 QVDKEDEDFQ 5
123 DEDFQESNKM 3
124 ESNKMHSMNG 1
125 HSMNGFMYGN 4
126 FMYGNQPGLT 1
127 QPGLTMCKGD 6
128 MCKGDSVVWY 8
129 SVVWYLFSAG 2
130 LFSAGNEADV 0
131 NEADVHGIYF 2
132 HGIYFSGNTY 8
133 SGNTYLWRGE 5
134 LWRGERRDTA 2
135 RRDTANLFPQ 4
136 NLFPQTSLTL 3
137 TSLTLHMWPD 4
138 HMWPDTEGTF 3
139 TEGTFNVECL 7
140 NVECLTTDHY 5
141 TTDHYTGGMK 3
142 TGGMKQKYTV 3
143 QKYTVNQCRR 2
144 NQCRRQSEDS 3
145 QSEDSTFYLG 3
146 TFYLGERTYY 1
147 ERTYYIAAVE 2
148 IAAVEVEWDY 6
149 VEWDYSPQRE 7
150 SPQREWEKEL 3
151 WEKELHHLQE 4
152 HHLQEQNVSN 3
153 QNVSNAFLDK 3
154 AFLDKGEFYI 1
155 GEFYIGSKYK 4
156 GSKYKKVVYR 1
157 KVVYRQYTDS 0
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 3
160 VERKAEEEHL 2
161 EEEHLGILGP 7
162 GILGPQLHAD 4
163 QLHADVGDKV 4
164 VGDKVKIIFK 2
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 3
167 PYSIHAHGVQ 3
168 AHGVQTESST 1
169 TESSTVTPTL 1
170 VTPTLPGETL 3
171 PGETLTYVWK 2
172 TYVWKIPERS 6
173 IPERSGAGTE 6
174 GAGTEDSACI 6
175 DSACIPWAYY 10
176 PWAYYSTVDQ 2
177 STVDQVKDLY 2
178 VKDLYSGLIG 3
179 SGLIGPLIVC 5
180 PLIVCRRPYL 8
181 RRPYLKVFNP 3
182 KVFNPRRKLE 3
183 RRKLEFALLF 3
184 FALLFLVFDE 3
185 LVFDENESWY 4
186 NESWYLDDNI 2
187 LDDNIKTYSD 1
188 KTYSDHPEKV 2
189 HPEKVNKDDE 6
190 NKDDEEFIES 2
191 EFIESNKMHA 2
192 NKMHAINGRM 1
193 INGRMFGNLQ 3
194 FGNLQGLTMH 3
195 GLTMHVGDEV 3
196 VGDEVNWYLM 4
197 NWYLMGMGNE 7
198 GMGNEIDLHT 3
199 IDLHTVHFHG 10
200 VHFHGHSFQY 7
201 HSFQYKHRGV 2
202 KHRGVYSSDV 2
203 YSSDVFDIFP 2
204 FDIFPGTYQT 0
205 GTYQTLEMFP 4
206 LEMFPRTPGI 4
207 RTPGIWLLHC 8
208 WLLHCHVTDH 7
209 HVTDHIHAGM 4
210 IHAGMETTYT 3
211 ETTYTVLQNEDTKSG 7
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 0
2 TSCLFLFIGL 2
3 KAWAPTSCLF 1
4 YYHKEKAWAP 11
5 EIIGIYYHKE 0
6 YDWTTEIIGI 5
7 GHDSAYDWTT 7
8 ILKKEGHDSA 2
9 ETDVSILKKE 1
10 YINSHETDVS 3
11 PGNQLYINSH 2
12 RGIRDPGNQL 2
13 AKKYLRGIRD 0
14 YQLYLAKKYL 4
15 FTEDTYQLYL 3
16 EITTRFTEDT 2
17 LWVPKEITTR 6
18 PGLFGLWVPK 6
19 EAKIIPGLFG 3
20 VKDGTEAKII 1
21 KLHVYVKDGT 1
22 RSALNKLHVY 1
23 HFTYPRSALN 1
24 TIGHSHFTYP 4
25 HEKYYTIGHS 4
26 YIAGEHEKYY 3
27 TTNDPYIAGE 2
28 ARQFDTTNDP 0
29 YVKDDARQFD 1
30 YQEGPYVKDD 3
31 LLMYTYQEGP 0
32 QEETALLMYT 0
33 GEGPSQEETA 2
34 VCNGDGEGPS 2
35 HYIRTVCNGD 4
36 ADIHSHYIRT 2
37 AIDKPADIHS 8
38 GILGSAIDKP 5
39 CIILPGILGS 6
40 LSDKKCIILP 1
41 EKEKDLSDKK 3
42 RDIHKEKEKD 3
43 MVVFERDIHK 2
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 2
46 NDELYWSFNE 2
47 CYTKINDELY 8
48 KEPESCYTKI 5
49 NDKDVKEPES 8
50 EQFDENDKDV 1
51 YMRNSEQFDE 1
52 YGNVSYMRNS 1
53 LSGFTYGNVS 3
54 MSLGPLSGFT 6
55 RDEACMSLGP 6
56 LYWKVRDEAC 6
57 NGMGFLYWKV 4
58 HVDVENGMGF 6
59 HFFAAHVDVE 1
60 TLAQGHFFAA 2
61 RYNKNTLAQG 3
62 NITDIRYNKN 0
63 TAPFLNITDI 0
64 YADFLTAPFL 1
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 3
67 NQCSLMWEGP 6
68 KLHNLNQCSL 3
69 AQLGAKLHNL 7
70 QVQFFAQLGA 1
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 0
73 HKGRINDKSS 3
74 YYHRVHKGRI 6
75 EEAAIYYHRV 4
76 YNWIIEEAAI 1
77 IGSPAYNWII 5
78 KTFIDIGSPA 4
79 ATLNEKTFID 1
80 SDSGPATLNE 5
81 EFFVASDSGP 0
82 RTTGQEFFVA 3
83 YSGGIRTTGQ 2
84 YVLKKYSGGI 2
85 DTYERYVLKK 2
86 NTFSADTYER 3
87 GREKRNTFSA 4
88 HEEEPGREKR 0
89 GLIGLHEEEP 1
90 AWIVPGLIGL 10
91 TDGVEAWIVP 5
92 FTVRITDGVE 6
93 AGKNHFTVRI 1
94 ISLPYAGKNH 6
95 VGIPEISLPY 4
96 NKNFRVGIPE 4
97 YTGENNKNFR 1
98 YNPSYYTGEN 2
99 RSQPNYNPSY 4
100 SPPVSRSQPN 2
101 AVHSASPPVS 2
102 FTETPAVHSA 3
103 TWEYTFTETP 2
104 VEKPVTWEYT 6
105 ANTPGVEKPV 3
106 LCVPDANTPG 8
107 YYMKALCVPD 5
108 PDVASYYMKA 5
109 FIDKTPDVAS 1
110 GILGTFIDKT 1
111 CIKMPGILGT 2
112 LSGKKCIKMP 2
113 RGNAHLSGKK 4
114 DVDKQRGNAH 1
115 LYFEKDVDKQ 3
116 FVTPFLYFEK 2
117 SENEDFVTPF 3
118 DELLLSENED 2
119 FMRINDELLL 2
120 DPATTFMRIN 1
121 EKDVQDPATT 4
122 QFDEDEKDVQ 4
123 MKNSEQFDED 1
124 GNMSHMKNSE 1
125 NGYMFGNMSH 3
126 TLGPQNGYMF 5
127 DGKCMTLGPQ 5
128 YWVVSDGKCM 4
129 GASFLYWVVS 4
130 VDAENGASFL 0
131 FYIGHVDAEN 4
132 YTNGSFYIGH 3
133 EGRWLYTNGS 3
134 ATDRREGRWL 2
135 QPFLNATDRR 2
136 LTLSTQPFLN 3
137 DPWMHLTLST 4
138 FTGETDPWMH 5
139 LCEVNFTGET 5
140 YHDTTLCEVN 5
141 KMGGTYHDTT 5
142 VTYKQKMGGT 2
143 RRCQNVTYKQ 2
144 SDESQRRCQN 6
145 GLYFTSDESQ 4
146 YYTREGLYFT 2
147 EVAAIYYTRE 3
148 YDWEVEVAAI 2
149 ERQPSYDWEV 4
150 LEKEWERQPS 5
151 EQLHHLEKEW 2
152 NSVNQEQLHH 5
153 KDLFANSVNQ 2
154 IYFEGKDLFA 4
155 KYKSGIYFEG 1
156 RYVVKKYKSG 3
157 SDTYQRYVVK 4
158 PVRFTSDTYQ 4
159 AKREVPVRFT 1
160 LHEEEAKREV 1
161 PGLIGLHEEE 1
162 DAHLQPGLIG 7
163 VKDGVDAHLQ 2
164 KFIIKVKDGV 5
165 RTAMNKFIIK 1
166 HISYPRTAMN 1
167 QVGHAHISYP 4
168 TSSETQVGHA 0
169 LTPTVTSSET 0
170 LTEGPLTPTV 4
171 KWVYTLTEGP 5
172 SREPIKWVYT 5
173 ETGAGSREPI 4
174 ICASDETGAG 4
175 YYAWPICASD 1
176 QDVTSYYAWP 1
177 YLDKVQDVTS 3
178 GILGSYLDKV 0
179 CVILPGILGS 4
180 LYPRRCVILP 1
181 PNFVKLYPRR 1
182 ELKRRPNFVK 3
183 FLLAFELKRR 3
184 EDFVLFLLAF 0
185 YWSENEDFVL 9
186 INDDLYWSEN 10
187 DSYTKINDDL 4
188 VKEPHDSYTK 0
189 EDDKNVKEPH 2
190 SEIFEEDDKN 2
191 AHMKNSEIFE 1
192 MRGNIAHMKN 3
193 QLNGFMRGNI 0
194 HMTLGQLNGF 2
195 VEDGVHMTLG 1
196 MLYWNVEDGV 4
197 ENGMGMLYWN 3
198 THLDIENGMG 3
199 GHFHVTHLDI 7
200 YQFSHGHFHV 4
201 VGRHKYQFSH 2
202 VDSSYVGRHK 1
203 PFIDFVDSSY 0
204 TQYTGPFIDF 0
205 PFMELTQYTG 1
206 IGPTRPFMEL 1
207 CHLLWIGPTR 8
208 HDTVHCHLLW 6
209 MGAHIHDTVH 2
210 TYTTEMGAHI 5
211 GSKTDENQLVTYTTE 2
212 GSKTDENQLV 4