CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Archaea
NC
CN
Seq1 = 4 Seq2 = 3 Seq3 = 30 Seq4 = 19 Seq5 = 18 Seq6 = 23 Seq7 = 41 Seq8 = 2 Seq9 = 3 Seq11 = 6 Seq12 = 13 Seq13 = 8 Seq14 = 13 Seq15 = 19 Seq16 = 2 Seq17 = 11 Seq18 = 47 Seq19 = 22 Seq20 = 10 Seq21 = 33 Seq22 = 13 Seq23 = 10 Seq24 = 40 Seq25 = 18 Seq26 = 9 Seq27 = 36 Seq28 = 16 Seq29 = 17 Seq30 = 32 Seq31 = 5 Seq33 = 2 Seq34 = 15 Seq35 = 5 Seq36 = 30 Seq37 = 16 Seq38 = 6 Seq39 = 10 Seq40 = 12 Seq41 = 1 Seq42 = 6 Seq43 = 7 Seq45 = 25 Seq46 = 19 Seq47 = 17 Seq48 = 10 Seq49 = 6 Seq50 = 14 Seq51 = 1 Seq52 = 3 Seq53 = 13 Seq54 = 8 Seq55 = 2 Seq56 = 10 Seq57 = 8 Seq58 = 22 Seq59 = 13 Seq60 = 3 Seq61 = 6 Seq62 = 5 Seq63 = 10 Seq64 = 12 Seq65 = 3 Seq66 = 19 Seq67 = 7 Seq68 = 3 Seq69 = 7 Seq70 = 1 Seq71 = 2 Seq73 = 6 Seq74 = 33 Seq75 = 10 Seq76 = 9 Seq77 = 30 Seq78 = 8 Seq79 = 1 Seq80 = 3 Seq81 = 7 Seq82 = 3 Seq83 = 5 Seq84 = 8 Seq85 = 7 Seq86 = 2 Seq87 = 5 Seq88 = 9 Seq89 = 14 Seq90 = 25 Seq91 = 35 Seq92 = 17 Seq93 = 6 Seq94 = 47 Seq95 = 30 Seq96 = 15 Seq97 = 8 Seq98 = 36 Seq99 = 22 Seq100 = 5 Seq101 = 10 Seq102 = 4 Seq103 = 13 Seq104 = 27 Seq105 = 5 Seq106 = 24 Seq107 = 29 Seq108 = 17 Seq109 = 16 Seq110 = 5 Seq111 = 20 Seq112 = 13 Seq113 = 10 Seq114 = 5 Seq115 = 9 Seq116 = 9 Seq117 = 10 Seq118 = 3 Seq119 = 6 Seq120 = 2 Seq121 = 6 Seq122 = 7 Seq123 = 3 Seq124 = 4 Seq125 = 20 Seq126 = 6 Seq127 = 7 Seq128 = 8 Seq129 = 3 Seq130 = 11 Seq131 = 5 Seq132 = 42 Seq133 = 32 Seq134 = 9 Seq135 = 3 Seq136 = 4 Seq137 = 33 Seq138 = 61 Seq139 = 25 Seq140 = 16 Seq141 = 4 Seq142 = 7 Seq143 = 9 Seq144 = 2 Seq145 = 3 Seq146 = 19 Seq147 = 7 Seq148 = 6 Seq149 = 16 Seq150 = 20 Seq151 = 13 Seq153 = 1 Seq154 = 16 Seq155 = 13 Seq156 = 2 Seq157 = 11 Seq158 = 12 Seq159 = 5 Seq160 = 2 Seq161 = 32 Seq162 = 7 Seq163 = 19 Seq164 = 17 Seq165 = 2 Seq166 = 4 Seq167 = 32 Seq168 = 3 Seq169 = 2 Seq170 = 7 Seq171 = 26 Seq172 = 29 Seq173 = 10 Seq174 = 5 Seq175 = 4 Seq176 = 9 Seq177 = 7 Seq178 = 25 Seq179 = 11 Seq180 = 8 Seq181 = 12 Seq182 = 6 Seq183 = 5 Seq184 = 3 Seq185 = 23 Seq186 = 29 Seq187 = 9 Seq188 = 20 Seq189 = 19 Seq190 = 18 Seq191 = 6 Seq192 = 4 Seq193 = 5 Seq194 = 10 Seq195 = 15 Seq196 = 28 Seq197 = 8 Seq198 = 21 Seq199 = 15 Seq200 = 19 Seq201 = 17 Seq202 = 12 Seq203 = 5 Seq204 = 19 Seq205 = 10 Seq206 = 25 Seq207 = 16 Seq208 = 20 Seq209 = 30 Seq210 = 7 Seq211 = 13 Seq212 = 5 SeqR1 = 2 SeqR2 = 1 SeqR3 = 6 SeqR4 = 8 SeqR5 = 12 SeqR6 = 24 SeqR7 = 37 SeqR8 = 15 SeqR9 = 5 SeqR10 = 8 SeqR11 = 10 SeqR12 = 19 SeqR13 = 28 SeqR14 = 6 SeqR15 = 19 SeqR16 = 3 SeqR17 = 22 SeqR18 = 10 SeqR19 = 11 SeqR20 = 7 SeqR21 = 21 SeqR22 = 6 SeqR23 = 5 SeqR24 = 22 SeqR25 = 27 SeqR26 = 21 SeqR27 = 32 SeqR28 = 15 SeqR29 = 6 SeqR30 = 21 SeqR31 = 3 SeqR32 = 3 SeqR33 = 7 SeqR34 = 13 SeqR35 = 14 SeqR36 = 22 SeqR37 = 6 SeqR38 = 8 SeqR39 = 33 SeqR40 = 11 SeqR41 = 6 SeqR42 = 3 SeqR43 = 13 SeqR45 = 19 SeqR46 = 37 SeqR47 = 15 SeqR48 = 14 SeqR49 = 2 SeqR50 = 2 SeqR51 = 4 SeqR52 = 15 SeqR53 = 15 SeqR54 = 7 SeqR55 = 4 SeqR56 = 15 SeqR57 = 26 SeqR58 = 18 SeqR59 = 12 SeqR60 = 2 SeqR61 = 3 SeqR62 = 11 SeqR63 = 8 SeqR64 = 10 SeqR65 = 5 SeqR66 = 8 SeqR67 = 7 SeqR68 = 26 SeqR69 = 6 SeqR70 = 5 SeqR71 = 4 SeqR72 = 1 SeqR73 = 8 SeqR74 = 11 SeqR75 = 12 SeqR76 = 11 SeqR77 = 46 SeqR78 = 15 SeqR79 = 5 SeqR80 = 5 SeqR81 = 16 SeqR82 = 5 SeqR83 = 11 SeqR84 = 23 SeqR85 = 22 SeqR86 = 12 SeqR87 = 9 SeqR88 = 6 SeqR89 = 14 SeqR90 = 18 SeqR91 = 14 SeqR92 = 5 SeqR93 = 4 SeqR94 = 11 SeqR95 = 26 SeqR96 = 16 SeqR97 = 14 SeqR98 = 28 SeqR99 = 9 SeqR100 = 17 SeqR101 = 3 SeqR102 = 4 SeqR103 = 3 SeqR104 = 27 SeqR105 = 9 SeqR106 = 8 SeqR107 = 9 SeqR108 = 16 SeqR109 = 16 SeqR110 = 6 SeqR111 = 19 SeqR112 = 24 SeqR113 = 12 SeqR114 = 3 SeqR115 = 17 SeqR116 = 5 SeqR117 = 8 SeqR118 = 6 SeqR119 = 14 SeqR120 = 3 SeqR121 = 3 SeqR122 = 4 SeqR123 = 5 SeqR124 = 6 SeqR125 = 8 SeqR126 = 25 SeqR127 = 5 SeqR128 = 42 SeqR129 = 4 SeqR130 = 4 SeqR131 = 34 SeqR132 = 114 SeqR133 = 35 SeqR134 = 10 SeqR135 = 10 SeqR136 = 4 SeqR137 = 7 SeqR138 = 17 SeqR139 = 30 SeqR140 = 6 SeqR141 = 10 SeqR142 = 11 SeqR143 = 2 SeqR144 = 1 SeqR145 = 16 SeqR146 = 24 SeqR147 = 3 SeqR148 = 10 SeqR149 = 16 SeqR150 = 19 SeqR151 = 15 SeqR152 = 6 SeqR153 = 6 SeqR154 = 31 SeqR155 = 13 SeqR156 = 6 SeqR157 = 10 SeqR158 = 23 SeqR159 = 17 SeqR160 = 3 SeqR161 = 12 SeqR162 = 20 SeqR163 = 5 SeqR164 = 24 SeqR165 = 4 SeqR166 = 11 SeqR167 = 13 SeqR168 = 5 SeqR169 = 1 SeqR170 = 2 SeqR171 = 11 SeqR172 = 47 SeqR173 = 16 SeqR174 = 14 SeqR175 = 16 SeqR176 = 4 SeqR177 = 8 SeqR178 = 22 SeqR179 = 28 SeqR180 = 17 SeqR181 = 16 SeqR182 = 9 SeqR183 = 1 SeqR184 = 4 SeqR185 = 25 SeqR186 = 17 SeqR187 = 10 SeqR188 = 6 SeqR189 = 7 SeqR190 = 6 SeqR191 = 14 SeqR192 = 14 SeqR193 = 13 SeqR194 = 3 SeqR195 = 13 SeqR196 = 18 SeqR197 = 16 SeqR198 = 20 SeqR199 = 18 SeqR200 = 14 SeqR201 = 4 SeqR202 = 2 SeqR203 = 7 SeqR204 = 15 SeqR205 = 6 SeqR206 = 12 SeqR207 = 37 SeqR208 = 28 SeqR209 = 12 SeqR210 = 4 SeqR211 = 17 SeqR212 = 2
1 MKILILGIFL 4
2 LGIFLFLCST 3
3 FLCSTPAWAK 30
4 PAWAKEKHYY 19
5 EKHYYIGIIE 18
6 IGIIETTWDY 23
7 TTWDYASDHG 41
8 ASDHGEKKLI 2
9 EKKLISVDTE 3
10 SVDTEHSNIY 0
11 HSNIYLQNGP 6
12 LQNGPDRIGR 13
13 DRIGRLYKKA 8
14 LYKKALYLQY 13
15 LYLQYTDETF 19
16 TDETFRTTIE 2
17 RTTIEKPVWL 11
18 KPVWLGFLGP 47
19 GFLGPIIKAE 22
20 IIKAETGDKV 10
21 TGDKVYVHLK 33
22 YVHLKNLASR 13
23 NLASRPYTFH 10
24 PYTFHSHGIT 40
25 SHGITYYKEH 18
26 YYKEHEGAIY 9
27 EGAIYPDNTT 36
28 PDNTTDFQRA 16
29 DFQRADDKVY 17
30 DDKVYPGEQY 32
31 PGEQYTYMLL 5
32 TYMLLATEEQ 0
33 ATEEQSPGEG 2
34 SPGEGDGNCV 15
35 DGNCVTRIYH 5
36 TRIYHSHIDA 30
37 SHIDAPKDIA 16
38 PKDIASGLIG 6
39 SGLIGPLIIC 10
40 PLIICKKDSL 12
41 KKDSLDKEKE 1
42 DKEKEKHIDR 6
43 KHIDREFVVM 7
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 25
46 ENFSWYLEDN 19
47 YLEDNIKTYC 17
48 IKTYCSEPEK 10
49 SEPEKVDKDN 6
50 VDKDNEDFQE 14
51 EDFQESNRMY 1
52 SNRMYSVNGY 3
53 SVNGYTFGSL 13
54 TFGSLPGLSM 8
55 PGLSMCAEDR 2
56 CAEDRVKWYL 10
57 VKWYLFGMGN 8
58 FGMGNEVDVH 22
59 EVDVHAAFFH 13
60 AAFFHGQALT 3
61 GQALTNKNYR 6
62 NKNYRIDTIN 5
63 IDTINLFPAT 10
64 LFPATLFDAY 12
65 LFDAYMVAQN 3
66 MVAQNPGEWM 19
67 PGEWMLSCQN 7
68 LSCQNLNHLK 3
69 LNHLKAGLQA 7
70 AGLQAFFQVQ 1
71 FFQVQECNKS 2
72 ECNKSSSKDN 0
73 SSKDNIRGKH 6
74 IRGKHVRHYY 33
75 VRHYYIAAEE 10
76 IAAEEIIWNY 9
77 IIWNYAPSGI 30
78 APSGIDIFTK 8
79 DIFTKENLTA 1
80 ENLTAPGSDS 3
81 PGSDSAVFFE 7
82 AVFFEQGTTR 3
83 QGTTRIGGSY 5
84 IGGSYKKLVY 8
85 KKLVYREYTD 7
86 REYTDASFTN 2
87 ASFTNRKERG 5
88 RKERGPEEEH 9
89 PEEEHLGILG 14
90 LGILGPVIWA 25
91 PVIWAEVGDT 35
92 EVGDTIRVTF 17
93 IRVTFHNKGA 6
94 HNKGAYPLSI 47
95 YPLSIEPIGV 30
96 EPIGVRFNKN 15
97 RFNKNNEGTY 8
98 NEGTYYSPNY 36
99 YSPNYNPQSR 22
100 NPQSRSVPPS 5
101 SVPPSASHVA 10
102 ASHVAPTETF 4
103 PTETFTYEWT 13
104 TYEWTVPKEV 27
105 VPKEVGPTNA 5
106 GPTNADPVCL 24
107 DPVCLAKMYY 29
108 AKMYYSAVDP 17
109 SAVDPTKDIF 16
110 TKDIFTGLIG 5
111 TGLIGPMKIC 20
112 PMKICKKGSL 13
113 KKGSLHANGR 10
114 HANGRQKDVD 5
115 QKDVDKEFYL 9
116 KEFYLFPTVF 9
117 FPTVFDENES 10
118 DENESLLLED 3
119 LLLEDNIRMF 6
120 NIRMFTTAPD 2
121 TTAPDQVDKE 6
122 QVDKEDEDFQ 7
123 DEDFQESNKM 3
124 ESNKMHSMNG 4
125 HSMNGFMYGN 20
126 FMYGNQPGLT 6
127 QPGLTMCKGD 7
128 MCKGDSVVWY 8
129 SVVWYLFSAG 3
130 LFSAGNEADV 11
131 NEADVHGIYF 5
132 HGIYFSGNTY 42
133 SGNTYLWRGE 32
134 LWRGERRDTA 9
135 RRDTANLFPQ 3
136 NLFPQTSLTL 4
137 TSLTLHMWPD 33
138 HMWPDTEGTF 61
139 TEGTFNVECL 25
140 NVECLTTDHY 16
141 TTDHYTGGMK 4
142 TGGMKQKYTV 7
143 QKYTVNQCRR 9
144 NQCRRQSEDS 2
145 QSEDSTFYLG 3
146 TFYLGERTYY 19
147 ERTYYIAAVE 7
148 IAAVEVEWDY 6
149 VEWDYSPQRE 16
150 SPQREWEKEL 20
151 WEKELHHLQE 13
152 HHLQEQNVSN 0
153 QNVSNAFLDK 1
154 AFLDKGEFYI 16
155 GEFYIGSKYK 13
156 GSKYKKVVYR 2
157 KVVYRQYTDS 11
158 QYTDSTFRVP 12
159 TFRVPVERKA 5
160 VERKAEEEHL 2
161 EEEHLGILGP 32
162 GILGPQLHAD 7
163 QLHADVGDKV 19
164 VGDKVKIIFK 17
165 KIIFKNMATR 2
166 NMATRPYSIH 4
167 PYSIHAHGVQ 32
168 AHGVQTESST 3
169 TESSTVTPTL 2
170 VTPTLPGETL 7
171 PGETLTYVWK 26
172 TYVWKIPERS 29
173 IPERSGAGTE 10
174 GAGTEDSACI 5
175 DSACIPWAYY 4
176 PWAYYSTVDQ 9
177 STVDQVKDLY 7
178 VKDLYSGLIG 25
179 SGLIGPLIVC 11
180 PLIVCRRPYL 8
181 RRPYLKVFNP 12
182 KVFNPRRKLE 6
183 RRKLEFALLF 5
184 FALLFLVFDE 3
185 LVFDENESWY 23
186 NESWYLDDNI 29
187 LDDNIKTYSD 9
188 KTYSDHPEKV 20
189 HPEKVNKDDE 19
190 NKDDEEFIES 18
191 EFIESNKMHA 6
192 NKMHAINGRM 4
193 INGRMFGNLQ 5
194 FGNLQGLTMH 10
195 GLTMHVGDEV 15
196 VGDEVNWYLM 28
197 NWYLMGMGNE 8
198 GMGNEIDLHT 21
199 IDLHTVHFHG 15
200 VHFHGHSFQY 19
201 HSFQYKHRGV 17
202 KHRGVYSSDV 12
203 YSSDVFDIFP 5
204 FDIFPGTYQT 19
205 GTYQTLEMFP 10
206 LEMFPRTPGI 25
207 RTPGIWLLHC 16
208 WLLHCHVTDH 20
209 HVTDHIHAGM 30
210 IHAGMETTYT 7
211 ETTYTVLQNEDTKSG 13
212 VLQNEDTKSG 5


1 LFIGLILIKM 2
2 TSCLFLFIGL 1
3 KAWAPTSCLF 6
4 YYHKEKAWAP 8
5 EIIGIYYHKE 12
6 YDWTTEIIGI 24
7 GHDSAYDWTT 37
8 ILKKEGHDSA 15
9 ETDVSILKKE 5
10 YINSHETDVS 8
11 PGNQLYINSH 10
12 RGIRDPGNQL 19
13 AKKYLRGIRD 28
14 YQLYLAKKYL 6
15 FTEDTYQLYL 19
16 EITTRFTEDT 3
17 LWVPKEITTR 22
18 PGLFGLWVPK 10
19 EAKIIPGLFG 11
20 VKDGTEAKII 7
21 KLHVYVKDGT 21
22 RSALNKLHVY 6
23 HFTYPRSALN 5
24 TIGHSHFTYP 22
25 HEKYYTIGHS 27
26 YIAGEHEKYY 21
27 TTNDPYIAGE 32
28 ARQFDTTNDP 15
29 YVKDDARQFD 6
30 YQEGPYVKDD 21
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 3
33 GEGPSQEETA 7
34 VCNGDGEGPS 13
35 HYIRTVCNGD 14
36 ADIHSHYIRT 22
37 AIDKPADIHS 6
38 GILGSAIDKP 8
39 CIILPGILGS 33
40 LSDKKCIILP 11
41 EKEKDLSDKK 6
42 RDIHKEKEKD 3
43 MVVFERDIHK 13
44 DVVSFMVVFE 0
45 WSFNEDVVSF 19
46 NDELYWSFNE 37
47 CYTKINDELY 15
48 KEPESCYTKI 14
49 NDKDVKEPES 2
50 EQFDENDKDV 2
51 YMRNSEQFDE 4
52 YGNVSYMRNS 15
53 LSGFTYGNVS 15
54 MSLGPLSGFT 7
55 RDEACMSLGP 4
56 LYWKVRDEAC 15
57 NGMGFLYWKV 26
58 HVDVENGMGF 18
59 HFFAAHVDVE 12
60 TLAQGHFFAA 2
61 RYNKNTLAQG 3
62 NITDIRYNKN 11
63 TAPFLNITDI 8
64 YADFLTAPFL 10
65 NQAVMYADFL 5
66 MWEGPNQAVM 8
67 NQCSLMWEGP 7
68 KLHNLNQCSL 26
69 AQLGAKLHNL 6
70 QVQFFAQLGA 5
71 SKNCEQVQFF 4
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 8
74 YYHRVHKGRI 11
75 EEAAIYYHRV 12
76 YNWIIEEAAI 11
77 IGSPAYNWII 46
78 KTFIDIGSPA 15
79 ATLNEKTFID 5
80 SDSGPATLNE 5
81 EFFVASDSGP 16
82 RTTGQEFFVA 5
83 YSGGIRTTGQ 11
84 YVLKKYSGGI 23
85 DTYERYVLKK 22
86 NTFSADTYER 12
87 GREKRNTFSA 9
88 HEEEPGREKR 6
89 GLIGLHEEEP 14
90 AWIVPGLIGL 18
91 TDGVEAWIVP 14
92 FTVRITDGVE 5
93 AGKNHFTVRI 4
94 ISLPYAGKNH 11
95 VGIPEISLPY 26
96 NKNFRVGIPE 16
97 YTGENNKNFR 14
98 YNPSYYTGEN 28
99 RSQPNYNPSY 9
100 SPPVSRSQPN 17
101 AVHSASPPVS 3
102 FTETPAVHSA 4
103 TWEYTFTETP 3
104 VEKPVTWEYT 27
105 ANTPGVEKPV 9
106 LCVPDANTPG 8
107 YYMKALCVPD 9
108 PDVASYYMKA 16
109 FIDKTPDVAS 16
110 GILGTFIDKT 6
111 CIKMPGILGT 19
112 LSGKKCIKMP 24
113 RGNAHLSGKK 12
114 DVDKQRGNAH 3
115 LYFEKDVDKQ 17
116 FVTPFLYFEK 5
117 SENEDFVTPF 8
118 DELLLSENED 6
119 FMRINDELLL 14
120 DPATTFMRIN 3
121 EKDVQDPATT 3
122 QFDEDEKDVQ 4
123 MKNSEQFDED 5
124 GNMSHMKNSE 6
125 NGYMFGNMSH 8
126 TLGPQNGYMF 25
127 DGKCMTLGPQ 5
128 YWVVSDGKCM 42
129 GASFLYWVVS 4
130 VDAENGASFL 4
131 FYIGHVDAEN 34
132 YTNGSFYIGH 114
133 EGRWLYTNGS 35
134 ATDRREGRWL 10
135 QPFLNATDRR 10
136 LTLSTQPFLN 4
137 DPWMHLTLST 7
138 FTGETDPWMH 17
139 LCEVNFTGET 30
140 YHDTTLCEVN 6
141 KMGGTYHDTT 10
142 VTYKQKMGGT 11
143 RRCQNVTYKQ 2
144 SDESQRRCQN 1
145 GLYFTSDESQ 16
146 YYTREGLYFT 24
147 EVAAIYYTRE 3
148 YDWEVEVAAI 10
149 ERQPSYDWEV 16
150 LEKEWERQPS 19
151 EQLHHLEKEW 15
152 NSVNQEQLHH 6
153 KDLFANSVNQ 6
154 IYFEGKDLFA 31
155 KYKSGIYFEG 13
156 RYVVKKYKSG 6
157 SDTYQRYVVK 10
158 PVRFTSDTYQ 23
159 AKREVPVRFT 17
160 LHEEEAKREV 3
161 PGLIGLHEEE 12
162 DAHLQPGLIG 20
163 VKDGVDAHLQ 5
164 KFIIKVKDGV 24
165 RTAMNKFIIK 4
166 HISYPRTAMN 11
167 QVGHAHISYP 13
168 TSSETQVGHA 5
169 LTPTVTSSET 1
170 LTEGPLTPTV 2
171 KWVYTLTEGP 11
172 SREPIKWVYT 47
173 ETGAGSREPI 16
174 ICASDETGAG 14
175 YYAWPICASD 16
176 QDVTSYYAWP 4
177 YLDKVQDVTS 8
178 GILGSYLDKV 22
179 CVILPGILGS 28
180 LYPRRCVILP 17
181 PNFVKLYPRR 16
182 ELKRRPNFVK 9
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 4
185 YWSENEDFVL 25
186 INDDLYWSEN 17
187 DSYTKINDDL 10
188 VKEPHDSYTK 6
189 EDDKNVKEPH 7
190 SEIFEEDDKN 6
191 AHMKNSEIFE 14
192 MRGNIAHMKN 14
193 QLNGFMRGNI 13
194 HMTLGQLNGF 3
195 VEDGVHMTLG 13
196 MLYWNVEDGV 18
197 ENGMGMLYWN 16
198 THLDIENGMG 20
199 GHFHVTHLDI 18
200 YQFSHGHFHV 14
201 VGRHKYQFSH 4
202 VDSSYVGRHK 2
203 PFIDFVDSSY 7
204 TQYTGPFIDF 15
205 PFMELTQYTG 6
206 IGPTRPFMEL 12
207 CHLLWIGPTR 37
208 HDTVHCHLLW 28
209 MGAHIHDTVH 12
210 TYTTEMGAHI 4
211 GSKTDENQLVTYTTE 17
212 GSKTDENQLV 2