CERU_HUMAN - 1065 amino acids
Alzheimer
NC
CN
Seq1 = 1 Seq2 = 5 Seq3 = 7 Seq4 = 4 Seq5 = 1 Seq6 = 5 Seq7 = 3 Seq8 = 2 Seq9 = 2 Seq10 = 3 Seq11 = 4 Seq12 = 2 Seq13 = 2 Seq14 = 3 Seq15 = 2 Seq16 = 1 Seq17 = 3 Seq18 = 4 Seq19 = 1 Seq20 = 3 Seq21 = 4 Seq22 = 1 Seq23 = 3 Seq24 = 5 Seq25 = 2 Seq26 = 1 Seq27 = 4 Seq28 = 6 Seq29 = 1 Seq30 = 6 Seq31 = 4 Seq32 = 1 Seq33 = 4 Seq34 = 6 Seq35 = 5 Seq36 = 4 Seq37 = 2 Seq38 = 3 Seq39 = 3 Seq40 = 7 Seq41 = 3 Seq42 = 4 Seq43 = 1 Seq45 = 3 Seq46 = 6 Seq47 = 3 Seq48 = 7 Seq49 = 8 Seq50 = 2 Seq51 = 7 Seq52 = 3 Seq53 = 4 Seq54 = 6 Seq55 = 5 Seq56 = 3 Seq57 = 5 Seq58 = 6 Seq59 = 6 Seq61 = 3 Seq62 = 1 Seq63 = 1 Seq64 = 4 Seq66 = 2 Seq67 = 8 Seq68 = 3 Seq69 = 5 Seq71 = 4 Seq73 = 4 Seq74 = 5 Seq75 = 2 Seq76 = 1 Seq77 = 8 Seq78 = 4 Seq79 = 1 Seq80 = 6 Seq81 = 4 Seq83 = 1 Seq84 = 3 Seq85 = 1 Seq86 = 1 Seq87 = 4 Seq88 = 6 Seq89 = 8 Seq90 = 4 Seq91 = 3 Seq92 = 4 Seq93 = 1 Seq94 = 5 Seq95 = 4 Seq96 = 1 Seq97 = 8 Seq98 = 8 Seq99 = 4 Seq100 = 5 Seq101 = 7 Seq102 = 3 Seq103 = 4 Seq104 = 4 Seq105 = 4 Seq106 = 6 Seq107 = 2 Seq108 = 6 Seq109 = 4 Seq110 = 1 Seq111 = 6 Seq112 = 6 Seq113 = 3 Seq114 = 3 Seq115 = 4 Seq116 = 4 Seq117 = 5 Seq118 = 6 Seq119 = 1 Seq121 = 1 Seq122 = 5 Seq123 = 4 Seq124 = 1 Seq125 = 4 Seq126 = 8 Seq127 = 6 Seq128 = 4 Seq129 = 4 Seq130 = 2 Seq131 = 1 Seq132 = 4 Seq133 = 8 Seq134 = 3 Seq135 = 2 Seq136 = 1 Seq137 = 6 Seq138 = 3 Seq139 = 5 Seq140 = 2 Seq141 = 3 Seq142 = 4 Seq143 = 2 Seq144 = 2 Seq145 = 2 Seq146 = 3 Seq147 = 1 Seq148 = 2 Seq149 = 5 Seq150 = 2 Seq151 = 4 Seq152 = 4 Seq153 = 3 Seq154 = 3 Seq155 = 10 Seq157 = 1 Seq158 = 3 Seq159 = 4 Seq160 = 2 Seq161 = 5 Seq162 = 4 Seq163 = 3 Seq164 = 5 Seq165 = 1 Seq166 = 1 Seq167 = 4 Seq168 = 2 Seq169 = 2 Seq170 = 6 Seq171 = 5 Seq172 = 3 Seq173 = 1 Seq174 = 6 Seq175 = 5 Seq176 = 2 Seq177 = 1 Seq178 = 4 Seq179 = 4 Seq180 = 3 Seq181 = 6 Seq182 = 1 Seq183 = 3 Seq184 = 2 Seq185 = 7 Seq186 = 1 Seq187 = 2 Seq188 = 6 Seq189 = 5 Seq190 = 3 Seq191 = 2 Seq192 = 1 Seq193 = 1 Seq194 = 4 Seq195 = 1 Seq196 = 3 Seq197 = 1 Seq198 = 2 Seq199 = 5 Seq200 = 6 Seq201 = 1 Seq202 = 1 Seq203 = 3 Seq204 = 6 Seq205 = 2 Seq206 = 8 Seq207 = 8 Seq208 = 7 Seq209 = 3 Seq210 = 2 Seq211 = 5 Seq212 = 3 SeqR1 = 1 SeqR2 = 5 SeqR3 = 3 SeqR4 = 3 SeqR5 = 3 SeqR6 = 4 SeqR7 = 7 SeqR8 = 1 SeqR9 = 3 SeqR10 = 2 SeqR11 = 3 SeqR12 = 6 SeqR13 = 3 SeqR14 = 2 SeqR15 = 3 SeqR16 = 3 SeqR17 = 4 SeqR18 = 4 SeqR19 = 6 SeqR20 = 6 SeqR21 = 7 SeqR22 = 1 SeqR23 = 1 SeqR24 = 4 SeqR25 = 2 SeqR26 = 2 SeqR27 = 5 SeqR28 = 4 SeqR29 = 4 SeqR30 = 3 SeqR31 = 3 SeqR32 = 1 SeqR33 = 4 SeqR34 = 11 SeqR35 = 7 SeqR36 = 5 SeqR37 = 1 SeqR38 = 2 SeqR39 = 3 SeqR40 = 3 SeqR41 = 2 SeqR42 = 3 SeqR44 = 1 SeqR45 = 1 SeqR46 = 6 SeqR47 = 3 SeqR48 = 4 SeqR49 = 3 SeqR50 = 9 SeqR51 = 4 SeqR52 = 4 SeqR53 = 4 SeqR54 = 2 SeqR55 = 3 SeqR56 = 8 SeqR57 = 4 SeqR58 = 4 SeqR59 = 2 SeqR62 = 2 SeqR63 = 2 SeqR64 = 4 SeqR65 = 1 SeqR66 = 7 SeqR67 = 7 SeqR68 = 3 SeqR69 = 2 SeqR70 = 2 SeqR71 = 2 SeqR72 = 1 SeqR73 = 3 SeqR74 = 4 SeqR75 = 4 SeqR76 = 1 SeqR77 = 7 SeqR78 = 4 SeqR80 = 3 SeqR81 = 4 SeqR82 = 3 SeqR83 = 3 SeqR84 = 1 SeqR85 = 1 SeqR86 = 2 SeqR87 = 4 SeqR88 = 6 SeqR89 = 5 SeqR90 = 5 SeqR91 = 3 SeqR92 = 3 SeqR93 = 4 SeqR94 = 4 SeqR95 = 3 SeqR96 = 2 SeqR97 = 6 SeqR98 = 5 SeqR99 = 4 SeqR100 = 5 SeqR101 = 4 SeqR102 = 5 SeqR103 = 3 SeqR104 = 2 SeqR105 = 7 SeqR106 = 5 SeqR107 = 3 SeqR108 = 3 SeqR109 = 3 SeqR110 = 2 SeqR111 = 2 SeqR112 = 3 SeqR113 = 5 SeqR114 = 3 SeqR115 = 3 SeqR116 = 3 SeqR117 = 2 SeqR119 = 1 SeqR120 = 1 SeqR121 = 5 SeqR122 = 4 SeqR123 = 4 SeqR124 = 1 SeqR126 = 2 SeqR127 = 5 SeqR128 = 9 SeqR129 = 7 SeqR130 = 5 SeqR131 = 7 SeqR132 = 4 SeqR133 = 4 SeqR134 = 2 SeqR135 = 2 SeqR136 = 2 SeqR137 = 2 SeqR138 = 2 SeqR139 = 4 SeqR140 = 5 SeqR141 = 4 SeqR142 = 5 SeqR143 = 1 SeqR144 = 7 SeqR145 = 3 SeqR146 = 1 SeqR147 = 1 SeqR148 = 1 SeqR149 = 4 SeqR150 = 5 SeqR151 = 4 SeqR152 = 3 SeqR153 = 2 SeqR154 = 2 SeqR155 = 1 SeqR156 = 1 SeqR157 = 1 SeqR158 = 1 SeqR159 = 5 SeqR160 = 2 SeqR161 = 2 SeqR162 = 5 SeqR163 = 2 SeqR164 = 1 SeqR165 = 2 SeqR166 = 1 SeqR167 = 5 SeqR168 = 1 SeqR169 = 2 SeqR170 = 8 SeqR171 = 3 SeqR172 = 7 SeqR173 = 3 SeqR174 = 2 SeqR175 = 3 SeqR176 = 3 SeqR177 = 1 SeqR178 = 3 SeqR179 = 3 SeqR180 = 1 SeqR181 = 6 SeqR182 = 5 SeqR183 = 1 SeqR184 = 1 SeqR185 = 3 SeqR186 = 7 SeqR187 = 1 SeqR188 = 1 SeqR189 = 1 SeqR190 = 3 SeqR192 = 1 SeqR193 = 5 SeqR194 = 4 SeqR195 = 2 SeqR196 = 2 SeqR197 = 1 SeqR198 = 6 SeqR199 = 5 SeqR200 = 6 SeqR201 = 5 SeqR202 = 1 SeqR203 = 4 SeqR204 = 2 SeqR205 = 4 SeqR206 = 6 SeqR207 = 6 SeqR208 = 6 SeqR209 = 4 SeqR210 = 5 SeqR211 = 1
1 MKILILGIFL 1
2 LGIFLFLCST 5
3 FLCSTPAWAK 7
4 PAWAKEKHYY 4
5 EKHYYIGIIE 1
6 IGIIETTWDY 5
7 TTWDYASDHG 3
8 ASDHGEKKLI 2
9 EKKLISVDTE 2
10 SVDTEHSNIY 3
11 HSNIYLQNGP 4
12 LQNGPDRIGR 2
13 DRIGRLYKKA 2
14 LYKKALYLQY 3
15 LYLQYTDETF 2
16 TDETFRTTIE 1
17 RTTIEKPVWL 3
18 KPVWLGFLGP 4
19 GFLGPIIKAE 1
20 IIKAETGDKV 3
21 TGDKVYVHLK 4
22 YVHLKNLASR 1
23 NLASRPYTFH 3
24 PYTFHSHGIT 5
25 SHGITYYKEH 2
26 YYKEHEGAIY 1
27 EGAIYPDNTT 4
28 PDNTTDFQRA 6
29 DFQRADDKVY 1
30 DDKVYPGEQY 6
31 PGEQYTYMLL 4
32 TYMLLATEEQ 1
33 ATEEQSPGEG 4
34 SPGEGDGNCV 6
35 DGNCVTRIYH 5
36 TRIYHSHIDA 4
37 SHIDAPKDIA 2
38 PKDIASGLIG 3
39 SGLIGPLIIC 3
40 PLIICKKDSL 7
41 KKDSLDKEKE 3
42 DKEKEKHIDR 4
43 KHIDREFVVM 1
44 EFVVMFSVVD 0
45 FSVVDENFSW 3
46 ENFSWYLEDN 6
47 YLEDNIKTYC 3
48 IKTYCSEPEK 7
49 SEPEKVDKDN 8
50 VDKDNEDFQE 2
51 EDFQESNRMY 7
52 SNRMYSVNGY 3
53 SVNGYTFGSL 4
54 TFGSLPGLSM 6
55 PGLSMCAEDR 5
56 CAEDRVKWYL 3
57 VKWYLFGMGN 5
58 FGMGNEVDVH 6
59 EVDVHAAFFH 6
60 AAFFHGQALT 0
61 GQALTNKNYR 3
62 NKNYRIDTIN 1
63 IDTINLFPAT 1
64 LFPATLFDAY 4
65 LFDAYMVAQN 0
66 MVAQNPGEWM 2
67 PGEWMLSCQN 8
68 LSCQNLNHLK 3
69 LNHLKAGLQA 5
70 AGLQAFFQVQ 0
71 FFQVQECNKS 4
72 ECNKSSSKDN 0
73 SSKDNIRGKH 4
74 IRGKHVRHYY 5
75 VRHYYIAAEE 2
76 IAAEEIIWNY 1
77 IIWNYAPSGI 8
78 APSGIDIFTK 4
79 DIFTKENLTA 1
80 ENLTAPGSDS 6
81 PGSDSAVFFE 4
82 AVFFEQGTTR 0
83 QGTTRIGGSY 1
84 IGGSYKKLVY 3
85 KKLVYREYTD 1
86 REYTDASFTN 1
87 ASFTNRKERG 4
88 RKERGPEEEH 6
89 PEEEHLGILG 8
90 LGILGPVIWA 4
91 PVIWAEVGDT 3
92 EVGDTIRVTF 4
93 IRVTFHNKGA 1
94 HNKGAYPLSI 5
95 YPLSIEPIGV 4
96 EPIGVRFNKN 1
97 RFNKNNEGTY 8
98 NEGTYYSPNY 8
99 YSPNYNPQSR 4
100 NPQSRSVPPS 5
101 SVPPSASHVA 7
102 ASHVAPTETF 3
103 PTETFTYEWT 4
104 TYEWTVPKEV 4
105 VPKEVGPTNA 4
106 GPTNADPVCL 6
107 DPVCLAKMYY 2
108 AKMYYSAVDP 6
109 SAVDPTKDIF 4
110 TKDIFTGLIG 1
111 TGLIGPMKIC 6
112 PMKICKKGSL 6
113 KKGSLHANGR 3
114 HANGRQKDVD 3
115 QKDVDKEFYL 4
116 KEFYLFPTVF 4
117 FPTVFDENES 5
118 DENESLLLED 6
119 LLLEDNIRMF 1
120 NIRMFTTAPD 0
121 TTAPDQVDKE 1
122 QVDKEDEDFQ 5
123 DEDFQESNKM 4
124 ESNKMHSMNG 1
125 HSMNGFMYGN 4
126 FMYGNQPGLT 8
127 QPGLTMCKGD 6
128 MCKGDSVVWY 4
129 SVVWYLFSAG 4
130 LFSAGNEADV 2
131 NEADVHGIYF 1
132 HGIYFSGNTY 4
133 SGNTYLWRGE 8
134 LWRGERRDTA 3
135 RRDTANLFPQ 2
136 NLFPQTSLTL 1
137 TSLTLHMWPD 6
138 HMWPDTEGTF 3
139 TEGTFNVECL 5
140 NVECLTTDHY 2
141 TTDHYTGGMK 3
142 TGGMKQKYTV 4
143 QKYTVNQCRR 2
144 NQCRRQSEDS 2
145 QSEDSTFYLG 2
146 TFYLGERTYY 3
147 ERTYYIAAVE 1
148 IAAVEVEWDY 2
149 VEWDYSPQRE 5
150 SPQREWEKEL 2
151 WEKELHHLQE 4
152 HHLQEQNVSN 4
153 QNVSNAFLDK 3
154 AFLDKGEFYI 3
155 GEFYIGSKYK 10
156 GSKYKKVVYR 0
157 KVVYRQYTDS 1
158 QYTDSTFRVP 3
159 TFRVPVERKA 4
160 VERKAEEEHL 2
161 EEEHLGILGP 5
162 GILGPQLHAD 4
163 QLHADVGDKV 3
164 VGDKVKIIFK 5
165 KIIFKNMATR 1
166 NMATRPYSIH 1
167 PYSIHAHGVQ 4
168 AHGVQTESST 2
169 TESSTVTPTL 2
170 VTPTLPGETL 6
171 PGETLTYVWK 5
172 TYVWKIPERS 3
173 IPERSGAGTE 1
174 GAGTEDSACI 6
175 DSACIPWAYY 5
176 PWAYYSTVDQ 2
177 STVDQVKDLY 1
178 VKDLYSGLIG 4
179 SGLIGPLIVC 4
180 PLIVCRRPYL 3
181 RRPYLKVFNP 6
182 KVFNPRRKLE 1
183 RRKLEFALLF 3
184 FALLFLVFDE 2
185 LVFDENESWY 7
186 NESWYLDDNI 1
187 LDDNIKTYSD 2
188 KTYSDHPEKV 6
189 HPEKVNKDDE 5
190 NKDDEEFIES 3
191 EFIESNKMHA 2
192 NKMHAINGRM 1
193 INGRMFGNLQ 1
194 FGNLQGLTMH 4
195 GLTMHVGDEV 1
196 VGDEVNWYLM 3
197 NWYLMGMGNE 1
198 GMGNEIDLHT 2
199 IDLHTVHFHG 5
200 VHFHGHSFQY 6
201 HSFQYKHRGV 1
202 KHRGVYSSDV 1
203 YSSDVFDIFP 3
204 FDIFPGTYQT 6
205 GTYQTLEMFP 2
206 LEMFPRTPGI 8
207 RTPGIWLLHC 8
208 WLLHCHVTDH 7
209 HVTDHIHAGM 3
210 IHAGMETTYT 2
211 ETTYTVLQNEDTKSG 5
212 VLQNEDTKSG 3


1 LFIGLILIKM 1
2 TSCLFLFIGL 5
3 KAWAPTSCLF 3
4 YYHKEKAWAP 3
5 EIIGIYYHKE 3
6 YDWTTEIIGI 4
7 GHDSAYDWTT 7
8 ILKKEGHDSA 1
9 ETDVSILKKE 3
10 YINSHETDVS 2
11 PGNQLYINSH 3
12 RGIRDPGNQL 6
13 AKKYLRGIRD 3
14 YQLYLAKKYL 2
15 FTEDTYQLYL 3
16 EITTRFTEDT 3
17 LWVPKEITTR 4
18 PGLFGLWVPK 4
19 EAKIIPGLFG 6
20 VKDGTEAKII 6
21 KLHVYVKDGT 7
22 RSALNKLHVY 1
23 HFTYPRSALN 1
24 TIGHSHFTYP 4
25 HEKYYTIGHS 2
26 YIAGEHEKYY 2
27 TTNDPYIAGE 5
28 ARQFDTTNDP 4
29 YVKDDARQFD 4
30 YQEGPYVKDD 3
31 LLMYTYQEGP 3
32 QEETALLMYT 1
33 GEGPSQEETA 4
34 VCNGDGEGPS 11
35 HYIRTVCNGD 7
36 ADIHSHYIRT 5
37 AIDKPADIHS 1
38 GILGSAIDKP 2
39 CIILPGILGS 3
40 LSDKKCIILP 3
41 EKEKDLSDKK 2
42 RDIHKEKEKD 3
43 MVVFERDIHK 0
44 DVVSFMVVFE 1
45 WSFNEDVVSF 1
46 NDELYWSFNE 6
47 CYTKINDELY 3
48 KEPESCYTKI 4
49 NDKDVKEPES 3
50 EQFDENDKDV 9
51 YMRNSEQFDE 4
52 YGNVSYMRNS 4
53 LSGFTYGNVS 4
54 MSLGPLSGFT 2
55 RDEACMSLGP 3
56 LYWKVRDEAC 8
57 NGMGFLYWKV 4
58 HVDVENGMGF 4
59 HFFAAHVDVE 2
60 TLAQGHFFAA 0
61 RYNKNTLAQG 0
62 NITDIRYNKN 2
63 TAPFLNITDI 2
64 YADFLTAPFL 4
65 NQAVMYADFL 1
66 MWEGPNQAVM 7
67 NQCSLMWEGP 7
68 KLHNLNQCSL 3
69 AQLGAKLHNL 2
70 QVQFFAQLGA 2
71 SKNCEQVQFF 2
72 NDKSSSKNCE 1
73 HKGRINDKSS 3
74 YYHRVHKGRI 4
75 EEAAIYYHRV 4
76 YNWIIEEAAI 1
77 IGSPAYNWII 7
78 KTFIDIGSPA 4
79 ATLNEKTFID 0
80 SDSGPATLNE 3
81 EFFVASDSGP 4
82 RTTGQEFFVA 3
83 YSGGIRTTGQ 3
84 YVLKKYSGGI 1
85 DTYERYVLKK 1
86 NTFSADTYER 2
87 GREKRNTFSA 4
88 HEEEPGREKR 6
89 GLIGLHEEEP 5
90 AWIVPGLIGL 5
91 TDGVEAWIVP 3
92 FTVRITDGVE 3
93 AGKNHFTVRI 4
94 ISLPYAGKNH 4
95 VGIPEISLPY 3
96 NKNFRVGIPE 2
97 YTGENNKNFR 6
98 YNPSYYTGEN 5
99 RSQPNYNPSY 4
100 SPPVSRSQPN 5
101 AVHSASPPVS 4
102 FTETPAVHSA 5
103 TWEYTFTETP 3
104 VEKPVTWEYT 2
105 ANTPGVEKPV 7
106 LCVPDANTPG 5
107 YYMKALCVPD 3
108 PDVASYYMKA 3
109 FIDKTPDVAS 3
110 GILGTFIDKT 2
111 CIKMPGILGT 2
112 LSGKKCIKMP 3
113 RGNAHLSGKK 5
114 DVDKQRGNAH 3
115 LYFEKDVDKQ 3
116 FVTPFLYFEK 3
117 SENEDFVTPF 2
118 DELLLSENED 0
119 FMRINDELLL 1
120 DPATTFMRIN 1
121 EKDVQDPATT 5
122 QFDEDEKDVQ 4
123 MKNSEQFDED 4
124 GNMSHMKNSE 1
125 NGYMFGNMSH 0
126 TLGPQNGYMF 2
127 DGKCMTLGPQ 5
128 YWVVSDGKCM 9
129 GASFLYWVVS 7
130 VDAENGASFL 5
131 FYIGHVDAEN 7
132 YTNGSFYIGH 4
133 EGRWLYTNGS 4
134 ATDRREGRWL 2
135 QPFLNATDRR 2
136 LTLSTQPFLN 2
137 DPWMHLTLST 2
138 FTGETDPWMH 2
139 LCEVNFTGET 4
140 YHDTTLCEVN 5
141 KMGGTYHDTT 4
142 VTYKQKMGGT 5
143 RRCQNVTYKQ 1
144 SDESQRRCQN 7
145 GLYFTSDESQ 3
146 YYTREGLYFT 1
147 EVAAIYYTRE 1
148 YDWEVEVAAI 1
149 ERQPSYDWEV 4
150 LEKEWERQPS 5
151 EQLHHLEKEW 4
152 NSVNQEQLHH 3
153 KDLFANSVNQ 2
154 IYFEGKDLFA 2
155 KYKSGIYFEG 1
156 RYVVKKYKSG 1
157 SDTYQRYVVK 1
158 PVRFTSDTYQ 1
159 AKREVPVRFT 5
160 LHEEEAKREV 2
161 PGLIGLHEEE 2
162 DAHLQPGLIG 5
163 VKDGVDAHLQ 2
164 KFIIKVKDGV 1
165 RTAMNKFIIK 2
166 HISYPRTAMN 1
167 QVGHAHISYP 5
168 TSSETQVGHA 1
169 LTPTVTSSET 2
170 LTEGPLTPTV 8
171 KWVYTLTEGP 3
172 SREPIKWVYT 7
173 ETGAGSREPI 3
174 ICASDETGAG 2
175 YYAWPICASD 3
176 QDVTSYYAWP 3
177 YLDKVQDVTS 1
178 GILGSYLDKV 3
179 CVILPGILGS 3
180 LYPRRCVILP 1
181 PNFVKLYPRR 6
182 ELKRRPNFVK 5
183 FLLAFELKRR 1
184 EDFVLFLLAF 1
185 YWSENEDFVL 3
186 INDDLYWSEN 7
187 DSYTKINDDL 1
188 VKEPHDSYTK 1
189 EDDKNVKEPH 1
190 SEIFEEDDKN 3
191 AHMKNSEIFE 0
192 MRGNIAHMKN 1
193 QLNGFMRGNI 5
194 HMTLGQLNGF 4
195 VEDGVHMTLG 2
196 MLYWNVEDGV 2
197 ENGMGMLYWN 1
198 THLDIENGMG 6
199 GHFHVTHLDI 5
200 YQFSHGHFHV 6
201 VGRHKYQFSH 5
202 VDSSYVGRHK 1
203 PFIDFVDSSY 4
204 TQYTGPFIDF 2
205 PFMELTQYTG 4
206 IGPTRPFMEL 6
207 CHLLWIGPTR 6
208 HDTVHCHLLW 6
209 MGAHIHDTVH 4
210 TYTTEMGAHI 5
211 GSKTDENQLVTYTTE 1
212 GSKTDENQLV 0