DOCK3_HUMAN - 2030 amino acids
Ovarian
NC
CN
Seq1 = 8 Seq2 = 5 Seq3 = 4 Seq4 = 8 Seq5 = 5 Seq6 = 7 Seq7 = 4 Seq8 = 6 Seq9 = 3 Seq10 = 6 Seq11 = 6 Seq12 = 4 Seq13 = 1 Seq14 = 3 Seq15 = 4 Seq16 = 3 Seq17 = 3 Seq18 = 4 Seq19 = 4 Seq20 = 5 Seq21 = 2 Seq22 = 1 Seq23 = 4 Seq24 = 3 Seq25 = 2 Seq26 = 3 Seq27 = 4 Seq28 = 2 Seq29 = 4 Seq30 = 5 Seq31 = 8 Seq32 = 5 Seq33 = 3 Seq34 = 2 Seq35 = 3 Seq36 = 2 Seq37 = 1 Seq38 = 1 Seq39 = 2 Seq40 = 2 Seq41 = 4 Seq42 = 5 Seq43 = 3 Seq44 = 4 Seq45 = 3 Seq46 = 4 Seq47 = 1 Seq48 = 4 Seq49 = 2 Seq50 = 2 Seq51 = 2 Seq52 = 7 Seq53 = 2 Seq54 = 2 Seq55 = 2 Seq57 = 2 Seq58 = 2 Seq59 = 4 Seq60 = 2 Seq61 = 3 Seq62 = 11 Seq63 = 11 Seq64 = 4 Seq65 = 3 Seq66 = 2 Seq67 = 2 Seq68 = 4 Seq69 = 3 Seq70 = 6 Seq71 = 11 Seq72 = 8 Seq73 = 2 Seq74 = 8 Seq75 = 2 Seq76 = 2 Seq77 = 2 Seq78 = 4 Seq79 = 4 Seq80 = 1 Seq81 = 1 Seq82 = 4 Seq83 = 7 Seq84 = 6 Seq85 = 7 Seq86 = 5 Seq87 = 4 Seq88 = 7 Seq89 = 3 Seq90 = 4 Seq91 = 4 Seq92 = 4 Seq93 = 8 Seq94 = 3 Seq95 = 3 Seq96 = 4 Seq97 = 9 Seq98 = 2 Seq99 = 4 Seq100 = 3 Seq101 = 4 Seq102 = 6 Seq103 = 5 Seq104 = 5 Seq105 = 1 Seq106 = 2 Seq107 = 3 Seq108 = 4 Seq109 = 7 Seq110 = 3 Seq111 = 1 Seq112 = 3 Seq113 = 4 Seq114 = 6 Seq115 = 10 Seq116 = 5 Seq117 = 1 Seq118 = 2 Seq120 = 3 Seq121 = 2 Seq122 = 2 Seq123 = 3 Seq124 = 2 Seq125 = 1 Seq126 = 2 Seq127 = 5 Seq128 = 4 Seq129 = 5 Seq130 = 6 Seq131 = 7 Seq132 = 2 Seq134 = 1 Seq135 = 5 Seq136 = 5 Seq137 = 5 Seq138 = 4 Seq139 = 2 Seq140 = 3 Seq141 = 10 Seq142 = 6 Seq143 = 4 Seq144 = 3 Seq145 = 2 Seq146 = 3 Seq147 = 5 Seq148 = 1 Seq149 = 2 Seq150 = 1 Seq152 = 1 Seq153 = 1 Seq155 = 3 Seq156 = 2 Seq158 = 4 Seq159 = 7 Seq160 = 5 Seq161 = 2 Seq162 = 4 Seq163 = 4 Seq164 = 8 Seq165 = 3 Seq167 = 1 Seq168 = 2 Seq169 = 2 Seq170 = 3 Seq171 = 4 Seq172 = 7 Seq173 = 8 Seq174 = 4 Seq175 = 7 Seq176 = 4 Seq177 = 1 Seq178 = 4 Seq179 = 2 Seq182 = 1 Seq183 = 2 Seq184 = 4 Seq185 = 3 Seq186 = 5 Seq187 = 10 Seq188 = 9 Seq189 = 5 Seq190 = 2 Seq191 = 6 Seq192 = 4 Seq193 = 4 Seq194 = 7 Seq195 = 5 Seq196 = 3 Seq197 = 3 Seq199 = 7 Seq200 = 1 Seq201 = 1 Seq202 = 3 Seq203 = 2 Seq204 = 3 Seq205 = 5 Seq206 = 7 Seq207 = 3 Seq208 = 1 Seq209 = 3 Seq210 = 6 Seq211 = 2 Seq212 = 1 Seq213 = 7 Seq214 = 2 Seq215 = 2 Seq216 = 6 Seq217 = 5 Seq218 = 5 Seq219 = 5 Seq220 = 2 Seq221 = 5 Seq222 = 6 Seq223 = 4 Seq224 = 9 Seq225 = 6 Seq226 = 2 Seq227 = 2 Seq228 = 3 Seq229 = 4 Seq230 = 8 Seq231 = 5 Seq232 = 3 Seq233 = 1 Seq234 = 6 Seq235 = 4 Seq236 = 4 Seq237 = 4 Seq238 = 2 Seq239 = 4 Seq240 = 7 Seq241 = 3 Seq242 = 3 Seq243 = 4 Seq244 = 4 Seq245 = 6 Seq246 = 5 Seq247 = 2 Seq248 = 7 Seq249 = 9 Seq250 = 4 Seq251 = 1 Seq252 = 1 Seq253 = 7 Seq254 = 4 Seq255 = 3 Seq256 = 4 Seq257 = 3 Seq258 = 6 Seq259 = 6 Seq260 = 7 Seq261 = 7 Seq262 = 8 Seq263 = 3 Seq264 = 1 Seq265 = 4 Seq266 = 3 Seq268 = 2 Seq269 = 1 Seq270 = 3 Seq271 = 7 Seq272 = 4 Seq273 = 6 Seq274 = 4 Seq275 = 10 Seq276 = 4 Seq277 = 1 Seq278 = 6 Seq279 = 1 Seq280 = 4 Seq281 = 7 Seq282 = 6 Seq283 = 5 Seq284 = 3 Seq285 = 8 Seq286 = 4 Seq287 = 4 Seq288 = 7 Seq289 = 2 Seq290 = 3 Seq291 = 5 Seq292 = 7 Seq293 = 7 Seq294 = 3 Seq295 = 5 Seq296 = 3 Seq297 = 3 Seq298 = 7 Seq299 = 5 Seq300 = 2 Seq301 = 3 Seq302 = 1 Seq303 = 4 Seq304 = 3 Seq305 = 2 Seq306 = 4 Seq307 = 1 Seq308 = 2 Seq309 = 4 Seq310 = 4 Seq311 = 1 Seq312 = 6 Seq313 = 5 Seq314 = 4 Seq315 = 3 Seq316 = 4 Seq317 = 4 Seq318 = 3 Seq319 = 3 Seq320 = 5 Seq321 = 11 Seq322 = 7 Seq323 = 6 Seq325 = 1 Seq326 = 5 Seq327 = 3 Seq328 = 7 Seq329 = 2 Seq330 = 2 Seq331 = 5 Seq332 = 5 Seq333 = 5 Seq334 = 2 Seq335 = 5 Seq336 = 2 Seq338 = 2 Seq339 = 3 Seq340 = 2 Seq341 = 2 Seq342 = 7 Seq343 = 4 Seq344 = 9 Seq345 = 4 Seq346 = 2 Seq348 = 1 Seq349 = 1 Seq350 = 4 Seq351 = 2 Seq352 = 7 Seq353 = 4 Seq354 = 10 Seq355 = 3 Seq356 = 2 Seq357 = 3 Seq358 = 4 Seq360 = 4 Seq361 = 13 Seq362 = 1 Seq363 = 3 Seq364 = 7 Seq365 = 5 Seq366 = 2 Seq367 = 8 Seq368 = 2 Seq370 = 5 Seq371 = 8 Seq372 = 4 Seq373 = 10 Seq374 = 11 Seq375 = 6 Seq376 = 5 Seq378 = 2 Seq380 = 2 Seq381 = 6 Seq382 = 4 Seq383 = 3 Seq384 = 3 Seq385 = 3 Seq386 = 5 Seq387 = 5 Seq388 = 1 Seq390 = 1 Seq391 = 8 Seq392 = 5 Seq393 = 9 Seq394 = 12 Seq395 = 14 Seq396 = 4 Seq397 = 4 Seq398 = 3 Seq399 = 7 Seq400 = 7 Seq401 = 4 Seq402 = 6 Seq403 = 4 Seq404 = 7 Seq405 = 9 SeqR1 = 4 SeqR2 = 2 SeqR3 = 5 SeqR4 = 3 SeqR5 = 4 SeqR6 = 4 SeqR7 = 3 SeqR8 = 6 SeqR9 = 4 SeqR10 = 2 SeqR11 = 6 SeqR12 = 2 SeqR13 = 1 SeqR14 = 4 SeqR15 = 8 SeqR16 = 3 SeqR17 = 3 SeqR18 = 2 SeqR19 = 2 SeqR20 = 4 SeqR21 = 3 SeqR22 = 4 SeqR24 = 6 SeqR25 = 1 SeqR26 = 3 SeqR27 = 2 SeqR28 = 1 SeqR29 = 3 SeqR30 = 1 SeqR31 = 2 SeqR32 = 2 SeqR33 = 7 SeqR34 = 7 SeqR35 = 1 SeqR36 = 3 SeqR37 = 2 SeqR38 = 1 SeqR40 = 7 SeqR41 = 7 SeqR42 = 12 SeqR43 = 5 SeqR45 = 2 SeqR46 = 4 SeqR48 = 2 SeqR49 = 4 SeqR51 = 6 SeqR52 = 11 SeqR53 = 7 SeqR54 = 4 SeqR55 = 3 SeqR56 = 1 SeqR57 = 2 SeqR58 = 2 SeqR59 = 1 SeqR60 = 4 SeqR61 = 9 SeqR62 = 10 SeqR63 = 7 SeqR64 = 3 SeqR65 = 1 SeqR67 = 2 SeqR68 = 2 SeqR69 = 5 SeqR70 = 4 SeqR71 = 7 SeqR72 = 1 SeqR74 = 2 SeqR75 = 2 SeqR76 = 1 SeqR77 = 3 SeqR78 = 3 SeqR79 = 1 SeqR81 = 2 SeqR82 = 1 SeqR83 = 3 SeqR84 = 2 SeqR85 = 5 SeqR86 = 2 SeqR87 = 4 SeqR88 = 1 SeqR89 = 2 SeqR90 = 1 SeqR91 = 3 SeqR92 = 2 SeqR93 = 5 SeqR94 = 4 SeqR95 = 2 SeqR96 = 2 SeqR97 = 7 SeqR98 = 7 SeqR99 = 6 SeqR100 = 6 SeqR101 = 2 SeqR102 = 3 SeqR103 = 8 SeqR104 = 4 SeqR105 = 1 SeqR106 = 1 SeqR107 = 4 SeqR108 = 5 SeqR109 = 3 SeqR110 = 4 SeqR111 = 1 SeqR112 = 4 SeqR113 = 4 SeqR114 = 9 SeqR115 = 11 SeqR116 = 2 SeqR117 = 1 SeqR118 = 2 SeqR119 = 1 SeqR120 = 2 SeqR121 = 8 SeqR122 = 4 SeqR123 = 7 SeqR124 = 3 SeqR125 = 3 SeqR126 = 4 SeqR127 = 7 SeqR128 = 2 SeqR129 = 1 SeqR130 = 1 SeqR131 = 9 SeqR132 = 5 SeqR135 = 4 SeqR136 = 2 SeqR137 = 4 SeqR138 = 6 SeqR139 = 1 SeqR140 = 5 SeqR141 = 7 SeqR142 = 8 SeqR143 = 1 SeqR144 = 2 SeqR145 = 1 SeqR146 = 1 SeqR149 = 7 SeqR150 = 3 SeqR151 = 1 SeqR152 = 1 SeqR153 = 1 SeqR154 = 2 SeqR155 = 3 SeqR156 = 1 SeqR158 = 3 SeqR159 = 4 SeqR160 = 6 SeqR162 = 1 SeqR163 = 4 SeqR164 = 7 SeqR165 = 1 SeqR166 = 3 SeqR168 = 2 SeqR169 = 4 SeqR170 = 1 SeqR171 = 1 SeqR172 = 4 SeqR173 = 5 SeqR174 = 9 SeqR175 = 3 SeqR176 = 2 SeqR179 = 1 SeqR180 = 1 SeqR181 = 1 SeqR183 = 2 SeqR185 = 2 SeqR186 = 1 SeqR187 = 4 SeqR188 = 4 SeqR189 = 3 SeqR190 = 3 SeqR191 = 8 SeqR192 = 4 SeqR193 = 1 SeqR194 = 4 SeqR195 = 2 SeqR196 = 5 SeqR197 = 3 SeqR199 = 7 SeqR202 = 1 SeqR203 = 2 SeqR204 = 3 SeqR205 = 4 SeqR206 = 3 SeqR207 = 5 SeqR208 = 1 SeqR209 = 5 SeqR210 = 4 SeqR212 = 1 SeqR213 = 2 SeqR214 = 1 SeqR215 = 1 SeqR216 = 5 SeqR217 = 5 SeqR218 = 5 SeqR219 = 5 SeqR220 = 3 SeqR221 = 3 SeqR222 = 4 SeqR223 = 3 SeqR224 = 3 SeqR225 = 6 SeqR226 = 3 SeqR227 = 1 SeqR228 = 6 SeqR229 = 2 SeqR230 = 4 SeqR231 = 8 SeqR232 = 4 SeqR233 = 3 SeqR234 = 12 SeqR235 = 5 SeqR236 = 6 SeqR237 = 2 SeqR240 = 2 SeqR241 = 8 SeqR242 = 2 SeqR243 = 1 SeqR244 = 1 SeqR245 = 1 SeqR246 = 3 SeqR247 = 4 SeqR248 = 3 SeqR249 = 5 SeqR250 = 3 SeqR251 = 3 SeqR253 = 5 SeqR254 = 7 SeqR255 = 8 SeqR256 = 6 SeqR257 = 2 SeqR258 = 11 SeqR259 = 8 SeqR260 = 5 SeqR261 = 6 SeqR262 = 7 SeqR263 = 3 SeqR264 = 7 SeqR265 = 4 SeqR266 = 2 SeqR267 = 4 SeqR268 = 2 SeqR269 = 2 SeqR270 = 4 SeqR271 = 3 SeqR272 = 2 SeqR273 = 3 SeqR274 = 1 SeqR275 = 5 SeqR276 = 5 SeqR277 = 3 SeqR279 = 1 SeqR280 = 5 SeqR281 = 6 SeqR282 = 4 SeqR283 = 1 SeqR284 = 2 SeqR285 = 5 SeqR286 = 3 SeqR287 = 4 SeqR288 = 5 SeqR289 = 2 SeqR290 = 4 SeqR291 = 3 SeqR292 = 6 SeqR293 = 5 SeqR294 = 3 SeqR295 = 3 SeqR296 = 2 SeqR297 = 5 SeqR298 = 1 SeqR300 = 1 SeqR301 = 3 SeqR302 = 3 SeqR303 = 1 SeqR304 = 3 SeqR305 = 2 SeqR306 = 5 SeqR307 = 3 SeqR308 = 2 SeqR309 = 1 SeqR310 = 1 SeqR311 = 5 SeqR312 = 3 SeqR313 = 3 SeqR314 = 4 SeqR315 = 4 SeqR316 = 1 SeqR317 = 2 SeqR318 = 1 SeqR319 = 2 SeqR320 = 4 SeqR321 = 5 SeqR322 = 6 SeqR323 = 5 SeqR324 = 1 SeqR326 = 6 SeqR327 = 8 SeqR328 = 6 SeqR329 = 7 SeqR330 = 7 SeqR331 = 7 SeqR332 = 3 SeqR333 = 4 SeqR334 = 4 SeqR335 = 2 SeqR336 = 3 SeqR338 = 2 SeqR339 = 2 SeqR340 = 2 SeqR341 = 4 SeqR342 = 5 SeqR343 = 7 SeqR344 = 6 SeqR345 = 5 SeqR346 = 3 SeqR350 = 4 SeqR351 = 4 SeqR352 = 3 SeqR353 = 11 SeqR354 = 11 SeqR355 = 3 SeqR356 = 1 SeqR357 = 4 SeqR358 = 3 SeqR360 = 4 SeqR361 = 7 SeqR362 = 1 SeqR363 = 2 SeqR364 = 9 SeqR365 = 7 SeqR366 = 1 SeqR367 = 6 SeqR368 = 2 SeqR369 = 4 SeqR370 = 6 SeqR371 = 8 SeqR372 = 5 SeqR373 = 6 SeqR374 = 8 SeqR375 = 6 SeqR376 = 2 SeqR377 = 2 SeqR378 = 2 SeqR380 = 2 SeqR381 = 6 SeqR382 = 3 SeqR383 = 1 SeqR384 = 3 SeqR385 = 7 SeqR386 = 7 SeqR387 = 4 SeqR388 = 1 SeqR389 = 1 SeqR390 = 2 SeqR391 = 5 SeqR392 = 4 SeqR393 = 13 SeqR394 = 6 SeqR395 = 12 SeqR396 = 10 SeqR397 = 3 SeqR398 = 3 SeqR399 = 4 SeqR400 = 3 SeqR401 = 4 SeqR402 = 9 SeqR403 = 3 SeqR404 = 8 SeqR405 = 6
1 MWTPTEEEKY 8
2 EEEKYGVVIC 5
3 GVVICSFRGS 4
4 SFRGSVPQGL 8
5 VPQGLVLEIG 5
6 VLEIGETVQI 7
7 ETVQILEKCE 4
8 LEKCEGWYRG 6
9 GWYRGVSTKK 3
10 VSTKKPNVKG 6
11 PNVKGIFPAN 6
12 IFPANYIHLK 4
13 YIHLKKAIVS 1
14 KAIVSNRGQY 3
15 NRGQYETVVP 4
16 ETVVPLEDSI 3
17 LEDSIVTEVT 3
18 VTEVTATLQE 4
19 ATLQEWASLW 4
20 WASLWKQLYV 5
21 KQLYVKHKVD 2
22 KHKVDLFYKL 1
23 LFYKLRHVMN 4
24 RHVMNELIDL 3
25 ELIDLRRQLL 2
26 RRQLLSGHLT 3
27 SGHLTQDQVR 4
28 QDQVREVKRH 2
29 EVKRHITVRL 4
30 ITVRLDWGNE 5
31 DWGNEHLGLD 8
32 HLGLDLVPRK 5
33 LVPRKDFEVV 3
34 DFEVVDSDQI 2
35 DSDQISVSDL 3
36 SVSDLYKMHL 2
37 YKMHLSSRQS 1
38 SSRQSVQQST 1
39 VQQSTSQVDT 2
40 SQVDTMRPRH 2
41 MRPRHGETCR 4
42 GETCRMPVPH 5
43 MPVPHHFFLS 3
44 HFFLSLKSFT 4
45 LKSFTYNTIG 3
46 YNTIGEDTDV 4
47 EDTDVFFSLY 1
48 FFSLYDMREG 4
49 DMREGKQISE 2
50 KQISERFLVR 2
51 RFLVRLNKNG 2
52 LNKNGGPRNP 7
53 GPRNPEKIER 2
54 EKIERMCALF 2
55 MCALFTDLSS 2
56 TDLSSKDMKR 0
57 KDMKRDLYIV 2
58 DLYIVAHVIR 2
59 AHVIRIGRML 4
60 IGRMLLNDSK 2
61 LNDSKKGPPH 3
62 KGPPHLHYRR 11
63 LHYRRPYGCA 11
64 PYGCAVLSIL 4
65 VLSILDVLQS 3
66 DVLQSLTEVK 2
67 LTEVKEEKDF 2
68 EEKDFVLKVY 4
69 VLKVYTCNNE 3
70 TCNNESEWSQ 6
71 SEWSQIHENI 11
72 IHENIIRKSS 8
73 IRKSSAKYSA 2
74 AKYSAPSASH 8
75 PSASHGLIIS 2
76 GLIISLQLLR 2
77 LQLLRGDMEQ 2
78 GDMEQIRREN 4
79 IRRENPMIFN 4
80 PMIFNRGLAI 1
81 RGLAITRKLG 1
82 TRKLGFPDVI 4
83 FPDVIMPGDI 7
84 MPGDIRNDLY 6
85 RNDLYLTLEK 7
86 LTLEKGDFER 5
87 GDFERGGKSV 4
88 GGKSVQKNIE 7
89 QKNIEVTMYV 3
90 VTMYVLYADG 4
91 LYADGEILKD 4
92 EILKDCISLG 4
93 CISLGSGEPN 8
94 SGEPNRSSYH 3
95 RSSYHSFVLY 3
96 SFVLYHSNSP 4
97 HSNSPRWGEI 9
98 RWGEIIKLPI 2
99 IKLPIPIDRF 4
100 PIDRFRGSHL 3
101 RGSHLRFEFR 4
102 RFEFRHCSTK 6
103 HCSTKDKGEK 5
104 DKGEKKLFGF 5
105 KLFGFAFSTL 1
106 AFSTLMRDDG 2
107 MRDDGTTLSD 3
108 TTLSDDIHEL 4
109 DIHELYVYKC 7
110 YVYKCDENST 3
111 DENSTFNNHA 1
112 FNNHALYLGL 3
113 LYLGLPCCKE 4
114 PCCKEDYNGC 6
115 DYNGCPNIPS 10
116 PNIPSSLIFQ 5
117 SLIFQRSTKE 1
118 RSTKESFFIS 2
119 SFFISTQLSS 0
120 TQLSSTKLTQ 3
121 TKLTQNVDLL 2
122 NVDLLALLKW 2
123 ALLKWKAFPD 3
124 KAFPDRIMDV 2
125 RIMDVLGRLR 1
126 LGRLRHVSGE 2
127 HVSGEEIVKF 5
128 EIVKFLQDIL 4
129 LQDILDTLFV 5
130 DTLFVILDDN 6
131 ILDDNTEKYG 7
132 TEKYGLLVFQ 2
133 LLVFQSLVFI 0
134 SLVFIINLLR 1
135 INLLRDIKYF 5
136 DIKYFHFRPV 5
137 HFRPVMDTYI 5
138 MDTYIQKHFA 4
139 QKHFAGALAY 2
140 GALAYKELIR 3
141 KELIRCLKWY 10
142 CLKWYMDCSA 6
143 MDCSAELIRQ 4
144 ELIRQDHIQE 3
145 DHIQEAMRAL 2
146 AMRALEYLFK 3
147 EYLFKFIVQS 5
148 FIVQSRILYS 1
149 RILYSRATCG 2
150 RATCGMEEEQ 1
151 MEEEQFRSSI 0
152 FRSSIQELFQ 1
153 QELFQSIRFV 1
154 SIRFVLSLDS 0
155 LSLDSRNSET 3
156 RNSETLLFTQ 2
157 LLFTQAALLN 0
158 AALLNSFPTI 4
159 SFPTIFDELL 7
160 FDELLQMFTV 5
161 QMFTVQEVAE 2
162 QEVAEFVRGT 4
163 FVRGTLGSMP 4
164 LGSMPSTVHI 8
165 STVHIGQSMD 3
166 GQSMDVVKLQ 0
167 VVKLQSIART 1
168 SIARTVDSRL 2
169 VDSRLFSFSE 2
170 FSFSESRRIL 3
171 SRRILLPVVL 4
172 LPVVLHHIHL 7
173 HHIHLHLRQQ 8
174 HLRQQKELLI 4
175 KELLICSGIL 7
176 CSGILGSIFS 4
177 GSIFSIVKTS 1
178 IVKTSSLEAD 4
179 SLEADVMEEV 2
180 VMEEVEMMVE 0
181 EMMVESLLDV 0
182 SLLDVLLQTL 1
183 LLQTLLTIMS 2
184 LTIMSKSHAQ 4
185 KSHAQEAVRG 3
186 EAVRGQRCPQ 5
187 QRCPQCTAEI 10
188 CTAEITGEYV 9
189 TGEYVSCLLS 5
190 SCLLSLLRQM 2
191 LLRQMCDTHF 6
192 CDTHFQHLLD 4
193 QHLLDNFQSK 4
194 NFQSKDELKE 7
195 DELKEFLLKI 5
196 FLLKIFCVFR 3
197 FCVFRNLMKM 3
198 NLMKMSVFPR 0
199 SVFPRDWMVM 7
200 DWMVMRLLTS 1
201 RLLTSNIIVT 1
202 NIIVTTVQYL 3
203 TVQYLSSALH 2
204 SSALHKNFTE 3
205 KNFTETDFDF 5
206 TDFDFKVWNS 7
207 KVWNSYFSLA 3
208 YFSLAVLFIN 1
209 VLFINQPSLQ 3
210 QPSLQLEIIT 6
211 LEIITSAKRK 2
212 SAKRKKILDK 1
213 KILDKYGDMR 7
214 YGDMRVMMAY 2
215 VMMAYELFSM 2
216 ELFSMWQNLG 6
217 WQNLGEHKIH 5
218 EHKIHFIPGM 5
219 FIPGMIGPFL 5
220 IGPFLGVTLV 2
221 GVTLVPQPEV 5
222 PQPEVRNIMI 6
223 RNIMIPIFHD 4
224 PIFHDMMDWE 9
225 MMDWEQRKNG 6
226 QRKNGNFKQV 2
227 NFKQVEAELI 2
228 EAELIDKLDS 3
229 DKLDSMVSEG 4
230 MVSEGKGDES 8
231 KGDESYRELF 5
232 YRELFSLLTQ 3
233 SLLTQLFGPY 1
234 LFGPYPSLLE 6
235 PSLLEKVEQE 4
236 KVEQETWRET 4
237 TWRETGISFV 4
238 GISFVTSVTR 2
239 TSVTRLMERL 4
240 LMERLLDYRD 7
241 LDYRDCMKGE 3
242 CMKGEETENK 3
243 ETENKKIGCT 4
244 KIGCTVNLMN 4
245 VNLMNFYKSE 6
246 FYKSEINKEE 5
247 INKEEMYIRY 2
248 MYIRYIHKLC 7
249 IHKLCDMHLQ 9
250 DMHLQAENYT 4
251 AENYTEAAFT 1
252 EAAFTLLLYC 1
253 LLLYCELLQW 7
254 ELLQWEDRPL 4
255 EDRPLREFLH 3
256 REFLHYPSQT 4
257 YPSQTEWQRK 3
258 EWQRKEGLCR 6
259 EGLCRKIIHY 6
260 KIIHYFNKGK 7
261 FNKGKSWEFG 7
262 SWEFGIPLCR 8
263 IPLCRELACQ 3
264 ELACQYESLY 1
265 YESLYDYQSL 4
266 DYQSLSWIRK 3
267 SWIRKMEASY 0
268 MEASYYDNIM 2
269 YDNIMEQQRL 1
270 EQQRLEPEFF 3
271 EPEFFRVGFY 7
272 RVGFYGRKFP 4
273 GRKFPFFLRN 6
274 FFLRNKEYVC 4
275 KEYVCRGHDY 10
276 RGHDYERLEA 4
277 ERLEAFQQRM 1
278 FQQRMLSEFP 6
279 LSEFPQAVAM 1
280 QAVAMQHPNH 4
281 QHPNHPDDAI 7
282 PDDAILQCDA 6
283 LQCDAQYLQI 5
284 QYLQIYAVTP 3
285 YAVTPIPDYV 8
286 IPDYVDVLQM 4
287 DVLQMDRVPD 4
288 DRVPDRVKSF 7
289 RVKSFYRVNN 2
290 YRVNNVRKFR 3
291 VRKFRYDRPF 5
292 YDRPFHKGPK 7
293 HKGPKDKENE 7
294 DKENEFKSLW 3
295 FKSLWIERTT 5
296 IERTTLTLTH 3
297 LTLTHSLPGI 3
298 SLPGISRWFE 7
299 SRWFEVERRE 5
300 VERRELVEVS 2
301 LVEVSPLENA 3
302 PLENAIQVVE 1
303 IQVVENKNQE 4
304 NKNQELRSLI 3
305 LRSLISQYQH 2
306 SQYQHKQVHG 4
307 KQVHGNINLL 1
308 NINLLSMCLN 2
309 SMCLNGVIDA 4
310 GVIDAAVNGG 4
311 AVNGGIARYQ 1
312 IARYQEAFFD 6
313 EAFFDKDYIN 5
314 KDYINKHPGD 4
315 KHPGDAEKIT 3
316 AEKITQLKEL 4
317 QLKELMQEQV 4
318 MQEQVHVLGV 3
319 HVLGVGLAVH 3
320 GLAVHEKFVH 5
321 EKFVHPEMRP 11
322 PEMRPLHKKL 7
323 LHKKLIDQFQ 6
324 IDQFQMMRAS 0
325 MMRASLYHEF 1
326 LYHEFPGLDK 5
327 PGLDKLSPAC 3
328 LSPACSGTST 7
329 SGTSTPRGNV 2
330 PRGNVLASHS 2
331 LASHSPMSPE 5
332 PMSPESIKMT 5
333 SIKMTHRHSP 5
334 HRHSPMNLMG 2
335 MNLMGTGRHS 5
336 TGRHSSSSLS 2
337 SSSLSSHASS 0
338 SHASSEAGNM 2
339 EAGNMVMLGD 3
340 VMLGDGSMGD 2
341 GSMGDAPEDL 2
342 APEDLYHHMQ 7
343 YHHMQLAYPN 4
344 LAYPNPRYQG 9
345 PRYQGSVTNV 4
346 SVTNVSVLSS 2
347 SVLSSSQASP 0
348 SQASPSSSSL 1
349 SSSSLSSTHS 1
350 SSTHSAPSQM 4
351 APSQMITSAP 2
352 ITSAPSSARG 7
353 SSARGSPSLP 4
354 SPSLPDKYRH 10
355 DKYRHAREMM 3
356 AREMMLLLPT 2
357 LLLPTYRDRP 3
358 YRDRPSSAMY 4
359 SSAMYPAAIL 0
360 PAAILENGQP 4
361 ENGQPPNFQR 13
362 PNFQRALFQQ 1
363 ALFQQVVGAC 3
364 VVGACKPCSD 7
365 KPCSDPNLSV 5
366 PNLSVAEKGH 2
367 AEKGHYSLHF 8
368 YSLHFDAFHH 2
369 DAFHHPLGDT 0
370 PLGDTPPALP 5
371 PPALPARTLR 8
372 ARTLRKSPLH 4
373 KSPLHPIPAS 10
374 PIPASPTSPQ 11
375 PTSPQSGLDG 6
376 SGLDGSNSTL 5
377 SNSTLSGSAS 0
378 SGSASSGVSS 2
379 SGVSSLSESN 0
380 LSESNFGHSS 2
381 FGHSSEAPPR 6
382 EAPPRTDTMD 4
383 TDTMDSMPSQ 3
384 SMPSQAWNAD 3
385 AWNADEDLEP 3
386 EDLEPPYLPV 5
387 PYLPVHYSLS 5
388 HYSLSESAVL 1
389 ESAVLDSIKA 0
390 DSIKAQPCRS 1
391 QPCRSHSAPG 8
392 HSAPGCVIPQ 5
393 CVIPQDPMDP 9
394 DPMDPPALPP 12
395 PALPPKPYHP 14
396 KPYHPRLPAL 4
397 RLPALEHDEG 4
398 EHDEGVLLRE 3
399 VLLREETERP 7
400 ETERPRGLHR 7
401 RGLHRKAPLP 4
402 KAPLPPGSAK 6
403 PGSAKEEQAR 4
404 EEQARMAWEHGRGEQ 7
405 MAWEHGRGEQ 9


1 YKEEETPTWM 4
2 CIVVGYKEEE 2
3 SGRFSCIVVG 5
4 LGQPVSGRFS 3
5 GIELVLGQPV 4
6 IQVTEGIELV 4
7 ECKELIQVTE 3
8 GRYWGECKEL 6
9 KKTSVGRYWG 4
10 GKVNPKKTSV 2
11 NAPFIGKVNP 6
12 KLHIYNAPFI 2
13 SVIAKKLHIY 1
14 YQGRNSVIAK 4
15 PVVTEYQGRN 8
16 ISDELPVVTE 3
17 TVETVISDEL 3
18 EQLTATVETV 2
19 WLSAWEQLTA 2
20 VYLQKWLSAW 4
21 DVKHKVYLQK 3
22 LKYFLDVKHK 4
23 NMVHRLKYFL 0
24 LDILENMVHR 6
25 LLQRRLDILE 1
26 TLHGSLLQRR 3
27 RVQDQTLHGS 2
28 HRKVERVQDQ 1
29 LRVTIHRKVE 3
30 ENGWDLRVTI 1
31 DLGLHENGWD 2
32 KRPVLDLGLH 2
33 VVEFDKRPVL 7
34 IQDSDVVEFD 7
35 LDSVSIQDSD 1
36 LHMKYLDSVS 3
37 SQRSSLHMKY 2
38 TSQQVSQRSS 1
39 TDVQSTSQQV 0
40 HRPRMTDVQS 7
41 RCTEGHRPRM 7
42 HPVPMRCTEG 12
43 SLFFHHPVPM 5
44 TFSKLSLFFH 0
45 GITNYTFSKL 2
46 VDTDEGITNY 4
47 YLSFFVDTDE 0
48 GERMDYLSFF 2
49 ESIQKGERMD 4
50 RVLFRESIQK 0
51 GNKNLRVLFR 6
52 PNRPGGNKNL 11
53 REIKEPNRPG 7
54 FLACMREIKE 4
55 SSLDTFLACM 3
56 RKMDKSSLDT 1
57 VIYLDRKMDK 2
58 RIVHAVIYLD 2
59 LMRGIRIVHA 1
60 KSDNLLMRGI 4
61 HPPGKKSDNL 9
62 RRYHLHPPGK 10
63 ACGYPRRYHL 7
64 LISLVACGYP 3
65 SQLVDLISLV 1
66 KVETLSQLVD 0
67 FDKEEKVETL 2
68 YVKLVFDKEE 2
69 ENNCTYVKLV 5
70 QSWESENNCT 4
71 INEHIQSWES 7
72 SSKRIINEHI 1
73 ASYKASSKRI 0
74 HSASPASYKA 2
75 SIILGHSASP 2
76 RLLQLSIILG 1
77 QEMDGRLLQL 3
78 NERRIQEMDG 3
79 NFIMPNERRI 1
80 IALGRNFIMP 0
81 GLKRTIALGR 2
82 IVDPFGLKRT 1
83 IDGPMIVDPF 3
84 YLDNRIDGPM 2
85 KELTLYLDNR 5
86 REFDGKELTL 2
87 VSKGGREFDG 4
88 EINKQVSKGG 1
89 VYMTVEINKQ 2
90 GDAYLVYMTV 1
91 DKLIEGDAYL 3
92 GLSICDKLIE 2
93 NPEGSGLSIC 5
94 HYSSRNPEGS 4
95 YLVFSHYSSR 2
96 PSNSHYLVFS 2
97 IEGWRPSNSH 7
98 IPLKIIEGWR 7
99 FRDIPIPLKI 6
100 LHSGRFRDIP 6
101 RFEFRLHSGR 2
102 KTSCHRFEFR 3
103 KEGKDKTSCH 8
104 FGFLKKEGKD 4
105 LTSFAFGFLK 1
106 GDDRMLTSFA 1
107 DSLTTGDDRM 4
108 LEHIDDSLTT 5
109 CKYVYLEHID 3
110 TSNEDCKYVY 4
111 AHNNFTSNED 1
112 LGLYLAHNNF 4
113 EKCCPLGLYL 4
114 CGNYDEKCCP 9
115 SPINPCGNYD 11
116 QFILSSPINP 2
117 EKTSRQFILS 1
118 SIFFSEKTSR 2
119 SSLQTSIFFS 1
120 QTLKTSSLQT 2
121 LLDVNQTLKT 8
122 WKLLALLDVN 4
123 DPFAKWKLLA 7
124 VDMIRDPFAK 3
125 RLRGLVDMIR 3
126 EGSVHRLRGL 4
127 FKVIEEGSVH 7
128 LIDQLFKVIE 2
129 VFLTDLIDQL 1
130 NDDLIVFLTD 1
131 GYKETNDDLI 9
132 QFVLLGYKET 5
133 IFVLSQFVLL 0
134 RLLNIIFVLS 0
135 FYKIDRLLNI 4
136 VPRFHFYKID 2
137 IYTDMVPRFH 4
138 AFHKQIYTDM 6
139 YALAGAFHKQ 1
140 RILEKYALAG 5
141 YWKLCRILEK 7
142 ASCDMYWKLC 8
143 QRILEASCDM 1
144 EQIHDQRILE 2
145 LARMAEQIHD 1
146 KFLYELARMA 1
147 SQVIFKFLYE 0
148 SYLIRSQVIF 0
149 GCTARSYLIR 7
150 QEEEMGCTAR 3
151 ISSRFQEEEM 1
152 QFLEQISSRF 1
153 VFRISQFLEQ 1
154 SDLSLVFRIS 2
155 TESNRSDLSL 3
156 QTFLLTESNR 1
157 NLLAAQTFLL 0
158 ITPFSNLLAA 3
159 LLEDFITPFS 4
160 VTFMQLLEDF 6
161 EAVEQVTFMQ 0
162 TGRVFEAVEQ 1
163 PMSGLTGRVF 4
164 IHVTSPMSGL 7
165 DMSQGIHVTS 1
166 QLKVVDMSQG 3
167 TRAISQLKVV 0
168 LRSDVTRAIS 2
169 ESFSFLRSDV 4
170 LIRRSESFSF 1
171 LVVPLLIRRS 1
172 LHIHHLVVPL 4
173 QQRLHLHIHH 5
174 ILLEKQQRLH 9
175 LIGSCILLEK 3
176 SFISGLIGSC 2
177 STKVISFISG 0
178 DAELSSTKVI 0
179 VEEMVDAELS 1
180 EVMMEVEEMV 1
181 VDLLSEVMME 1
182 LTQLLVDLLS 0
183 SMITLLTQLL 2
184 QAHSKSMITL 0
185 GRVAEQAHSK 2
186 QPCRQGRVAE 1
187 IEATCQPCRQ 4
188 VYEGTIEATC 4
189 SLLCSVYEGT 3
190 MQRLLSLLCS 3
191 FHTDCMQRLL 8
192 DLLHQFHTDC 4
193 KSQFNDLLHQ 1
194 EKLEDKSQFN 4
195 IKLLFEKLED 2
196 RFVCFIKLLF 5
197 MKMLNRFVCF 3
198 RPFVSMKMLN 0
199 MVMWDRPFVS 7
200 STLLRMVMWD 0
201 TVIINSTLLR 0
202 LYQVTTVIIN 1
203 HLASSLYQVT 2
204 ETFNKHLASS 3
205 FDFDTETFNK 4
206 SNWVKFDFDT 3
207 ALSFYSNWVK 5
208 NIFLVALSFY 1
209 QLSPQNIFLV 5
210 TIIELQLSPQ 4
211 KRKASTIIEL 0
212 KDLIKKRKAS 1
213 RMDGYKDLIK 2
214 YAMMVRMDGY 1
215 MSFLEYAMMV 1
216 GLNQWMSFLE 5
217 HIKHEGLNQW 5
218 MGPIFHIKHE 5
219 LFPGIMGPIF 5
220 VLTVGLFPGI 3
221 VEPQPVLTVG 3
222 IMINRVEPQP 4
223 DHFIPIMINR 3
224 EWDMMDHFIP 3
225 GNKRQEWDMM 6
226 VQKFNGNKRQ 3
227 ILEAEVQKFN 1
228 SDLKDILEAE 6
229 GESVMSDLKD 2
230 SEDGKGESVM 4
231 FLERYSEDGK 8
232 QTLLSFLERY 4
233 YPGFLQTLLS 3
234 ELLSPYPGFL 12
235 EQEVKELLSP 5
236 TERWTEQEVK 6
237 VFSIGTERWT 2
238 RTVSTVFSIG 0
239 LREMLRTVST 0
240 DRYDLLREML 2
241 EGKMCDRYDL 8
242 KNETEEGKMC 2
243 TCGIKKNETE 1
244 NMLNVTCGIK 1
245 ESKYFNMLNV 1
246 EEKNIESKYF 3
247 YRIYMEEKNI 4
248 CLKHIYRIYM 3
249 QLHMDCLKHI 5
250 TYNEAQLHMD 3
251 TFAAETYNEA 3
252 CYLLLTFAAE 0
253 WQLLECYLLL 5
254 LPRDEWQLLE 7
255 HLFERLPRDE 8
256 TQSPYHLFER 6
257 KRQWETQSPY 2
258 RCLGEKRQWE 11
259 YHIIKRCLGE 8
260 KGKNFYHIIK 5
261 GFEWSKGKNF 6
262 RCLPIGFEWS 7
263 QCALERCLPI 3
264 YLSEYQCALE 7
265 LSQYDYLSEY 4
266 KRIWSLSQYD 2
267 YSAEMKRIWS 4
268 MINDYYSAEM 2
269 LRQQEMINDY 2
270 FFEPELRQQE 4
271 YFGVRFFEPE 3
272 PFKRGYFGVR 2
273 NRLFFPFKRG 3
274 CVYEKNRLFF 1
275 YDHGRCVYEK 5
276 AELREYDHGR 5
277 MRQQFAELRE 3
278 PFESLMRQQF 0
279 MAVAQPFESL 1
280 HNPHQMAVAQ 5
281 IADDPHNPHQ 6
282 ADCQLIADDP 4
283 IQLYQADCQL 1
284 PTVAYIQLYQ 2
285 VYDPIPTVAY 5
286 MQLVDVYDPI 3
287 DPVRDMQLVD 4
288 FSKVRDPVRD 5
289 NNVRYFSKVR 2
290 RFKRVNNVRY 4
291 FPRDYRFKRV 3
292 KPGKHFPRDY 6
293 ENEKDKPGKH 5
294 WLSKFENEKD 3
295 TTREIWLSKF 3
296 HTLTLTTREI 2
297 IGPLSHTLTL 5
298 EFWRSIGPLS 1
299 ERREVEFWRS 0
300 SVEVLERREV 1
301 ANELPSVEVL 3
302 EVVQIANELP 3
303 EQNKNEVVQI 1
304 ILSRLEQNKN 3
305 HQYQSILSRL 2
306 GHVQKHQYQS 5
307 LLNINGHVQK 3
308 NLCMSLLNIN 2
309 ADIVGNLCMS 1
310 GGNVAADIVG 1
311 QYRAIGGNVA 5
312 DFFAEQYRAI 3
313 NIYDKDFFAE 3
314 DGPHKNIYDK 4
315 TIKEADGPHK 4
316 LEKLQTIKEA 1
317 VQEQMLEKLQ 2
318 VGLVHVQEQM 1
319 HVALGVGLVH 2
320 HVFKEHVALG 4
321 PRMEPHVFKE 5
322 LKKHLPRMEP 6
323 QFQDILKKHL 5
324 SARMMQFQDI 1
325 FEHYLSARMM 0
326 KDLGPFEHYL 6
327 CAPSLKDLGP 8
328 TSTGSCAPSL 6
329 VNGRPTSTGS 7
330 SHSALVNGRP 7
331 EPSMPSHSAL 7
332 TMKISEPSMP 3
333 PSHRHTMKIS 4
334 GMLNMPSHRH 4
335 SHRGTGMLNM 2
336 SLSSSSHRGT 3
337 SSAHSSLSSS 0
338 MNGAESSAHS 2
339 DGLMVMNGAE 2
340 DGMSGDGLMV 2
341 LDEPADGMSG 4
342 QMHHYLDEPA 5
343 NPYALQMHHY 7
344 GQYRPNPYAL 6
345 VNTVSGQYRP 5
346 SSLVSVNTVS 3
347 PSAQSSSLVS 0
348 LSSSSPSAQS 0
349 SHTSSLSSSS 0
350 MQSPASHTSS 4
351 PASTIMQSPA 4
352 GRASSPASTI 3
353 PLSPSGRASS 11
354 HRYKDPLSPS 11
355 MMERAHRYKD 3
356 TPLLLMMERA 1
357 PRDRYTPLLL 4
358 YMASSPRDRY 3
359 LIAAPYMASS 0
360 PQGNELIAAP 4
361 RQFNPPQGNE 7
362 QQFLARQFNP 1
363 CAGVVQQFLA 2
364 DSCPKCAGVV 9
365 VSLNPDSCPK 7
366 HGKEAVSLNP 1
367 FHLSYHGKEA 6
368 HHFADFHLSY 2
369 TDGLPHHFAD 4
370 PLAPPTDGLP 6
371 RLTRAPLAPP 8
372 HLPSKRLTRA 5
373 SAPIPHLPSK 6
374 QPSTPSAPIP 8
375 GDLGSQPSTP 6
376 LTSNSGDLGS 2
377 SASGSLTSNS 2
378 SSVGSSASGS 2
379 NSESLSSVGS 0
380 SSHGFNSESL 2
381 RPPAESSHGF 6
382 DMTDTRPPAE 3
383 QSPMSDMTDT 1
384 DANWAQSPMS 3
385 PELDEDANWA 7
386 VPLYPPELDE 7
387 SLSYHVPLYP 4
388 LVASESLSYH 1
389 AKISDLVASE 1
390 SRCPQAKISD 2
391 GPASHSRCPQ 5
392 QPIVCGPASH 4
393 PDMPDQPIVC 13
394 PPLAPPDMPD 6
395 PHYPKPPLAP 12
396 LAPLRPHYPK 10
397 GEDHELAPLR 3
398 ERLLVGEDHE 3
399 PRETEERLLV 4
400 RHLGRPRETE 3
401 PLPAKRHLGR 4
402 KASGPPLPAK 9
403 RAQEEKASGP 3
404 QEGRGHEWAMRAQEE 8
405 QEGRGHEWAM 6